UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi

trên địa bàn thành phố Hải Phòng

---------------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cPháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL- UBTVQH10 ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Báo cáo thẩm định số 34/BCTĐ-STP , ngày 15/10/2012 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 134/TTr-SNN ngày 18/7/2012; số 207/TTr-SNN ngày 17/10/2012 về việc phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm:

1. Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm.

2. Định mức chi phí dụng cụ vật tư duy trì vệ sinh kênh mương (Áp dụng cho những tuyến kênh dẫn, cấp nước thô).

3. Định mức sử dụng nước tưới mặt ruộng.

4. Định mức tiêu thụ điện năng cho công tác tưới.

5. Định mức tiêu thụ điện năng cho công tác tiêu thoát nước vụ mùa.

6. Định mức vật tư, nhiên liệu cho quản lý vận hành.

7. Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định.

8. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp.

9. Định mức giá thành đơn vị sản phẩm (Áp dụng đối với các công trình do các tổ hợp tác dùng nước quản lý).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, giám sát việc áp dụng thực hiện định mức; giải quyết những vướng mắc phát sinh, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1532/QĐ-UB ngày 13/7/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và xã hội; Giám đốc các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Anh Điền