BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1891/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2010

QUYẾTĐỊNH

QUYĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬTBUÔN MA THUỘT

BỘTRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căncứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tưpháp về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Trung cấp LuậtBuôn Ma Thuột,

QUYẾTĐỊNH:

Điều1. Vị trí và chức năng

TrườngTrung cấp Luật Buôn Ma Thuột (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo trung cấp luật; bồi dưỡng chuyên mônnghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp và nghiên cứu khoa học pháp lý.

Trườngchịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước vềgiáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ củaUỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Trườngcó tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở tại thành phốBuôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

Điều2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1.Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn vàhàng năm của Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạnglưới các trường trung cấp chuyên nghiệp của Nhà nước; tham gia xây dựng chiếnlược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Tư pháp;

2.Xây dựng, trình Bộ trưởng quy hoạch, kế hoạch về tổ chức bộ máy, biên chế, cánbộ, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức của Trường;

3.Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, văn bản về đào tạo để Bộ trưởng banhành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành;

4.Tổ chức thực hiện việc quy hoạch, kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy,tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứccủa Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

5.Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập,quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trìnhgiáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền;

6.Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khungdo Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình củacác ngành đào tạo trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởngnhà trường thành lập;

7.Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơquan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sátvà đánh giá chất lượng giáo dục;

8.Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị hiệnđại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và tư vấn pháp luật;

9.Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chứcngành Tư pháp khi được giao; Liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục khác theoquy định;

10.Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: Xác định và thực hiện cácchiến lược, định hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và ngắnhạn; huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học; tổ chứccho các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong trường thực hiệncác đề tài nghiên cứu khoa học; hợp tác, liên kết khoa học với các cơ sở đào tạo,nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp củaBộ Tư pháp; tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào các hoạt độngcủa Trường;

11.Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật cho các cơ quan, tổ chức và cánhân và hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với chứcnăng, nhiệm vụ và năng lực của Trường;

12.Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý họcsinh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức và gia đình thực hiện tốt mục tiêu giáodục toàn diện cho học sinh;

13.Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện các nhiệm vụđược giao theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

14.Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộmáy, biên chế, tài chính, kế toán của Trường theo quy định của pháp luật và sựphân cấp của Bộ Tư pháp;

15.Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Trườngtheo quy định của pháp luật;

16.Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo, bồidưỡng và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp củaBộ Tư pháp;

17.Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãngphí, tiêu cực trong hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấpcủa Bộ Tư pháp; thực hiện công tác thanh tra đào tạo theo quy định của pháp luật;

18.Tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý cán bộ, công chức,viên chức theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

19.Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, xây dựng nếp sống văn hoávà môi trường sư phạm trong nhà trường;

20.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

Điều3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1.Cơ cấu tổ chức

a)Hội đồng trường

Hộiđồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động củanhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường,gắn nhà trường với cộng đồng xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục.

Hộiđồng trường gồm có Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng và các uỷ viên.Hiệu trưởng không được đồng thời là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng trường.

Hộiđồng trường được tổ chức và hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung cấpchuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b)Ban Giám hiệu

BanGiám hiệu gồm có Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Hiệutrưởng là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trườngtheo quy định của Điều lệ trường và các quy định khác của pháp luật có liênquan.

Hiệutrưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giaocủa Trường.

CácPhó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Trường; đượcHiệu trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịutrách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác đượcphân công.

Nhiệmkỳ của Hiệu trưởng và số lượng các Phó Hiệu trưởng được thực hiện theo quy địnhcủa Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c)Hội đồng tư vấn

Cáchội đồng tư vấn được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, thời gian hoạt động, số lượng thành viên của các hội đồng này doHiệu trưởng quy định.

d)Các đơn vị chức năng thuộc Trường

- PhòngĐào tạo và Công tác học sinh;

- PhòngTổ chức - Hành chính và Thư viện;

- PhòngTài chính - Kế toán;

- PhòngQuản trị;

- KhoaGiáo dục chính trị, thể chất và văn hoá;

- KhoaĐào tạo cơ bản;

- KhoaĐào tạo nghiệp vụ.

Việcthành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị tại điểm d khoản 1 Điều nàydo Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng TrườngTrung cấp Luật Buôn Ma Thuột và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

đ)Các đơn vị dịch vụ của Trường

Việcthành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị dịch vụ của Trường do Hiệutrưởng quyết định theo quy định của pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp, dịchvụ công lập.

e)Tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể quần chúng

- Tổchức cơ sở Đảng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

-Công đoàn Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

-Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

-Hội Học sinh Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

-Các Tổ chức xã hội khác.

Tổchức cơ sở Đảng, các đoàn thể và các tổ chức xã hội của Trường được thành lập,tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Đảng, Điều lệ của các đoàn thể, tổ chứcxã hội và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

2.Biên chế

a)Biên chế của các đơn vị chức năng thuộc Trường quy định tại điểm d khoản 1 Điềunày do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởngvà Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

b)Biên chế của các tổ chức dịch vụ do Hiệu trưởng quyết định theo quy định củapháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chứcbộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đối với đơn vịsự nghiệp, dịch vụ công lập.

Điều4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

Tráchnhiệm và mối quan hệ công tác giữa Trường với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc BộTư pháp, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan được thực hiện theo Quy chếlàm việc của Bộ Tư pháp và các quy định cụ thể sau:

1.Trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng được Bộ trưởngphân công phụ trách, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, báo cáo và chịutrách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việcđược giao.

2.Trường là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện quan hệ với Bộ, ngành, địa phươngvà các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ củaTrường.

3.Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyếtđịnh này, nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến các đơn vị thuộc Bộ thìTrường có trách nhiệm chủ trì trao đổi với các đơn vị đó để giải quyết.

Khicó yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ về việc giải quyết các vấn đề có liên quan đếnnhiệm vụ, quyền hạn của Trường thì Trường có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

Trườnghợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Trường vớicác đơn vị có liên quan thuộc Bộ thì Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo, xin ýkiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

4.Quan hệ công tác giữa Trường và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp:

a)Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng và thực hiện các đề án, chươngtrình, kế hoạch công tác về tổ chức, biên chế, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo,bồi dưỡng và quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Trường; vềquy mô tuyển sinh và đào tạo cán bộ pháp luật theo quy định của pháp luật và sựphân cấp của Bộ Tư pháp.

b)Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng và thực hiện các kế hoạch,dự toán ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính có liên quan theo quy địnhcủa pháp luật.

c)Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng các đề án, chương trình, kếhoạch hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ củaTrường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

d)Quan hệ với các cơ sở đào tạo trong ngành Tư pháp về việc đào tạo và nghiên cứukhoa học; tạo điều kiện để giáo viên của Trường tham gia giảng dạy, nghiên cứukhoa học, trao đổi kinh nghiệm thuộc phạm vi quản lý của Trường.

đ)Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học pháp lý xây dựng và thực hiện các chươngtrình, kế hoạch nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và sự phân cấpcủa Bộ Tư pháp.

e)Phối hợp với các đơn vị khác thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định củapháp luật và quy chế làm việc của Bộ Tư pháp.

5.Quan hệ công tác giữa Trường với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cácngành liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương được thựchiện theo quy định của pháp luật.

Điều5. Hiệu lực thi hành

Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều6. Trách nhiệm thi hành

ChánhVăn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụtrưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột vàThủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6 (thực hiện);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Đảng uỷ - BTP;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Chi bộ và các Tổ chức chính trị - xã hội Trường TCLBMT;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, Trường TCLBMT.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường