ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1893/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤCCÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 01 THÁNG 01 NĂM2010 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2012 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật;

Thực hiện Kế hoạch số 3336/KH- ngày 23 tháng10 năm 2012 của UBND tỉnh về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐNDtỉnh, UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tờ trìnhsố 229/TTr-STP ngày 11 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyDanh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 hết hiệu lực phát luật toàn bộ hoặc mộtphần.

Thời điểm xác định văn bản hết hiệu lực phápluật toàn bộ hoặc một phần được tính đến ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp,Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

DANH MỤC

VĂN BẢN DO HĐND,UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 01 THÁNG 01 NĂM 2010 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2012 HẾT HIỆULỰC PHÁP LUẬT TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo QĐ số 1893/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnhQuảng Trị)

Số TT

Cơ quan ban hành

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

NĂM 2010

01

HĐND tỉnh

Nghị quyết

(NQ)

02/2010/NQ-HĐND

20/4/2010

Về việc Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện

Bị bãi bỏ bởi NQ số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

01/01/2012

02

HĐND tỉnh

NQ

07/2010/NQ-HĐND

23/7/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010

Đã thực hiện xong

01/01/2011

03

HĐND tỉnh

NQ

08/2010/NQ-HĐND

23/7/2010

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 của các cấp huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Đã thực hiện xong

01/01/2011

04

HĐND tỉnh

NQ

11/2010/NQ-HĐND

23/7/2010

Về sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực một phần vì đã được sửa đổi, bổ sung bởi NQ số 26/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012

01/01/2013

05

HĐND tỉnh

NQ

14/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về phê chuẩn điều chỉnh số liệu quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009 của huyện Cam Lộ và Hải Lăng

Đã thực hiện xong

01/01/2011

06

HĐND tỉnh

NQ

15/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

07

HĐND tỉnh

NQ

16/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2009

Đã thực hiện xong

01/01/2011

08

HĐND tỉnh

NQ

17/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn định 2011 - 2015 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Hết hiệu lực một phần vì đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

09/12/2011

09

HĐND tỉnh

NQ

18/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

10

HĐND tỉnh

NQ

20/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách

Đã thực hiện xong

01/01/2012

11

HĐND tỉnh

NQ

23/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Thông qua phương án giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

12

HĐND tỉnh

NQ

28/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn sang loại hình công lập

Hết hiệu lực một phần vì được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 17/8/2012

27/8/2012

NĂM 2011

13

HĐND tỉnh

NQ

14/2011/NQ-HĐND

12/8/2011

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

14

HĐND tỉnh

NQ

18/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2012

15

HĐND tỉnh

NQ

19/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2013

16

HĐND tỉnh

NQ

20/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2009

Đã thực hiện xong

01/01/2012

17

HĐND tỉnh

NQ

21/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2010

Đã thực hiện xong

01/01/2012

18

HĐND tỉnh

NQ

22/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Thông qua phương án giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2013

19

HĐND tỉnh

NQ

27/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 của huyện Đakrông

Đã thực hiện xong

01/01/2012

NĂM 2012

20

HĐND tỉnh

NQ

01/2012/NQ-HĐND

13/4/2012

Phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách

Đã thực hiện xong

01/01/2013

21

HĐND tỉnh

NQ

14/2012/NQ-HĐND

17/8/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2013

22

HĐND tỉnh

NQ

15/2012/NQ-HĐND

17/8/2012

Về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

Đã thực hiện xong

01/01/2013

23

HĐND tỉnh

NQ

21/2012/NQ-HĐND

19/12/2012

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

NĂM 2010

01

UBND tỉnh

Quyết định

(QĐ)

01/2010/QĐ-UBND

11/01/2010

Ban hành Quy chế quản lý đoàn ra và quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013

30/6/2013

02

UBND tỉnh

02/2010/QĐ-UBND

25/01/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung bản quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013

15/02/2013

03

UBND tỉnh

184/QĐ-UBND

27/01/2010

Về việc phê duyệt giá điện tiêu thụ tại huyện đảo Cồn Cỏ

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 10/6/2011

10/6/2011

04

UBND tỉnh

06/2010/QĐ-UBND

15/3/2010

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng kế hoạch năm 2010 cho các dự án ODA do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư

Đã thực hiện xong

31/12/2010

05

UBND tỉnh

07/2010/QĐ-UBND

23/3/2010

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã thực hiện xong

31/12/2010

06

UBND tỉnh

11/2010/QĐ-UBND

19/5/2010

Ban hành danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011

08/7/2011

07

UBND tỉnh

1178/QĐ-UBND

06/7/2010

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã thực hiện xong

08

UBND tỉnh

1188/QĐ-UBND

07/7/2010

Về việc Quy định giá bán tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

21/11/2011

09

UBND tỉnh

13/2010/QĐ-UBND

23/7/2010

Về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

11/6/2011

10

UBND tỉnh

1460/QĐ-UBND

10/8/2010

Về chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố

Hết hiệu lực một phần vì đã được thay thế bởi Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 04/10/2011

04/10/2011

11

UBND tỉnh

1474/QĐ-UBND

12/8/2010

Về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 20/5/2011

20/5/2011

12

UBND tỉnh

14/2010/QĐ-UBND

16/8/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực một phần vì đã được sửa đổi, bổ sung QĐ số 18/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

06/01/2013

13

UBND tỉnh

1687/QĐ-UBND

08/9/2010

Về việc phê duyệt diện tích tưới tiêu, cấp nước miễn thu thủy lợi phí năm 2011

Đã thực hiện xong

UBND tỉnh

1726/QĐ-UBND

14/9/2010

Về việc quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện

Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh là căn cứ pháp lý của Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh

01/01/2012

14

UBND tỉnh

1745/QĐ-UBND

14/9/2010

Về việc quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe hai bánh gắn máy

Đã được thay thế bởi Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 21/02/2012

21/02/2012

15

UBND tỉnh

1806/QĐ-UBND

23/9/2010

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống lụt, bão công trình thủy lợi, thủy điện Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 18/6/2012

18/6/2012

16

UBND tỉnh

1939/QĐ-UBND

14/10/2010

Phê duyệt Điều lệ Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 20/10/2010

20/10/2010

17

UBND tỉnh

2057/QĐ-UBND

02/11/2010

Giao quyền tự chủ về sử dụng biên chế đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Hết hiệu lực một phần vì đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 10/5/2011

02/11/2010

18

UBND tỉnh

2140/QĐ-UBND

12/11/2010

Về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã thực hiện xong

19

UBND tỉnh

20/2010/QĐ-UBND

09/12/2010

Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 3417/2004/QĐ-UBND ngày 30/11/2004 của UBND tỉnh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013

26/5/2013

20

UBND tỉnh

23/2010/QĐ-UBND

21/12/2010

Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

21

UBND tỉnh

24/2010/QĐ-UBND

21/12/2010

Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

22

UBND tỉnh

25/2010/QĐ-UBND

10/12/2010

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

23

UBND tỉnh

26/2010/QĐ-UBND

10/12/2010

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho các huyện, thị xã, thành phố

Đã thực hiện xong

01/01/2012

24

UBND tỉnh

2407/QĐ-UBND

10/12/2010

Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 08/10/2012

08/10/2012

25

UBND tỉnh

2620/QĐ-UBND

29/12/2010

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

29/01/2011

26

UBND tỉnh

27/2010/QĐ-UBND

31/12/2010

Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

NĂM 2011

27

UBND tỉnh

282/QĐ-UBND

21/02/2011

Điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

28

UBND tỉnh

362/QĐ-UBND

07/3/2011

Về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 Quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ loại xe 2 bánh gắn máy

Đã được thay thế bởi Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 21/02/2012

21/02/2012

29

UBND tỉnh

05/2011/QĐ-UBND

11/3/2011

Ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

30

UBND tỉnh

06/2011/QĐ-UBND

04/4/2011

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã thực hiện xong

01/01/2012

31

UBND tỉnh

628/QĐ-UBND

06/4/2011

Về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước thủy điện Đakrông 1 huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 20/10/2011

32

UBND tỉnh

09/2011/QĐ-UBND

18/4/2011

Về việc quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực một phần do Quyết định số 767a/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 điều chỉnh (thay thế QĐ 39/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008)

26/4/2011

33

UBND tỉnh

10/2011/QĐ-UBND

20/4/2011

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013;

(thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 26/02/2008)

01/3/2013

34

UBND tỉnh

736/QĐ-UBND

21/4/2011

Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 07/12/2012

35

UBND tỉnh

746/QĐ-UBND

22/4/2011

Phê duyệt Đề án “Thực hiện chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh giai đoạn 2008 - 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2013

36

UBND tỉnh

929/QĐ-UBND

20/5/2011

Về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh

Đã thực hiện xong

37

11/2011/QĐ-UBND

01/6/2011

Về việc ban hành đơn giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc và các loại cây trồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 02/01/2013

02/02/2013

38

UBND tỉnh

1151/QĐ-UBND

21/6/2011

Về việc phê duyệt diện tích tưới, tiêu, cấp nước thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

39

UBND tỉnh

1162/QĐ-UBND

21/6/2011

Về việc quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 21/02/2012

03/3/2012

40

UBND tỉnh

1341/QĐ-UBND

12/7/2011

Về việc điều chỉnh quy định mức hỗ trợ đất nông nghiệp trong thửa đất có nhà ở khi nhà nước thu hồi đất trên thành phố Đông Hà

Đã được thay thế bởi Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05/ 02 /2013

15/02/2013

41

UBND tỉnh

1390/QĐ-UBND

15/7/2011

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã thực hiện xong

01/01/2013

42

UBND tỉnh

1456/QĐ-UBND

22/7/2011

Về việc điều chỉnh Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

43

UBND tỉnh

1490/QĐ-UBND

26/7/2011

Về việc phê duyệt và ban hành Quy trình tạm thời vận hành, điều tiết hồ chứa nước Bảo Đài tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 21/9/2011

01/10/2011

44

UBND tỉnh

2059/QĐ-UBND

05/10/2011

Về việc hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu huỷ do dịch bệnh

Đã thực hiện xong

45

UBND tỉnh

2271/QĐ-UBND

31/10/2011

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 20/8/2011; Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 20/8/2011 đã được thay thế bởi Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 26/8/2013

46

UBND tỉnh

34/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2013

47

UBND tỉnh

35/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 cho các huyện, thị xã, thành phố

Đã thực hiện xong

01/01/2013

48

UBND tỉnh

2817/QĐ-UBND

23/12/2011

Về việc hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có gia cầm bị tiêu huỷ do dịch bệnh

Đã thực hiện xong

49

UBND tỉnh

36/2011/QĐ-UBND

28/12/2011

Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2013

50

UBND tỉnh

2914/QĐ-UBND

30/12/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh

Đã thực hiện xong

NĂM 2012

51

UBND tỉnh

01/2012/QĐ-UBND

14/02/2012

Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2013

52

UBND tỉnh

275/QĐ-UBND

21/02/2012

Ban hành Quy định về giá trị tính lệ phí trước bạ đối với tài sản chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực một phần vì đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 09/10/2012

19/10/2012

53

UBND tỉnh

05/2012/QĐ-UBND

08/5/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực một phần vì đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 14/9/2012

24/9/2012

54

UBND tỉnh

906/QĐ-UBND

24/5/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung về giá trị tính lệ phí trước bạ đối với tài sản chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 (sửa đổi bổ sung Quyết định 275/QĐ-UBND ngày 21/02/2012)

19/10/2012

55

UBND tỉnh

1069/QĐ-UBND

19/6/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tiếp công dân tại tỉnh Quảng Trị

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013

11/6/2013

56

UBND tỉnh

1185/QĐ-UBND

05/7/2012

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã thực hiện xong

01/01/2013

57

UBND tỉnh

1511/QĐ-UBND

27/8/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tiếp công dân tại tỉnh Quảng Trị

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013

11/6/2013

58

UBND tỉnh

2498/QĐ-UBND

07/12/2012

Về việc bố trí kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu huỷ do dịch bệnh

Đã thực hiện xong

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

NĂM 2010

01

UBND tỉnh

Chỉ thị (CT)

01/CT-UBND

02/02/2010

Về việc tập trung thực hiện phòng chống bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa và ngô trên địa bàn tỉnh

Đã thực hiện xong

01/01/2011

02

UBND tỉnh

CT

04/CT-UBND

26/4/2010

Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Hè

Đã thực hiện xong

01/01/2011

03

UBND tỉnh

CT

05/CT-UBND

10/5/2010

Về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống sốt rét

Đã thực hiện xong

01/01/2011

04

UBND tỉnh

CT

07/CT-UBND

18/5/2010

Về việc tổ chức xét tốt nghiệp THCS và thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010

Đã thực hiện xong

01/01/2011

05

UBND tỉnh

CT

08/CT-UBND

24/6/2010

Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010

Đã thực hiện xong

01/01/2011

06

UBND tỉnh

CT

09/CT-10 UBND

05/7/2010

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

07

UBND tỉnh

CT

10/CT-UBND

01/9/2010

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

NĂM 2011

08

UBND tỉnh

CT

01/CT-UBND

05/01/2011

Về việc tổ chức tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

09

UBND tỉnh

CT

07/CT-UBND

05/4/2011

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Đông - Xuân 2010 - 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

10

UBND tỉnh

CT

08/CT-UBND

14/4/2011

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đã thực hiện xong

01/01/2012

11

UBND tỉnh

CT

10/CT-UBND

18/5/2011

Tổ chức xét tốt nghiệp THCS và thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 - 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

12

UBND tỉnh

CT

11/CT-UBND

31/5/2011

Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Hè

Đã thực hiện xong

01/01/2012

13

UBND tỉnh

CT

12/CT-UBND

20/6/2011

Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011

Đã thực hiện xong

01/01/2012

14

UBND tỉnh

CT

13/CT-UBND

28/6/2011

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2013

15

UBND tỉnh

CT

14/CT-UBND

08/8/2011

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012

Đã thực hiện xong

01/6/2012

16

UBND tỉnh

CT

19/CT-UBND

14/10/2011

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong mùa Đông - Xuân

Đã thực hiện xong

01/01/2012

17

UBND tỉnh

CT

23/CT-UBND

21/12/2011

Về việc tổ chức tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2013

18

UBND tỉnh

CT

06/CT-UBND

20/4/2012

Về việc tổ chức và xét tốt nghiệp các cấp tỉnh Quảng Trị năm 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2013

NĂM 2012

19

UBND tỉnh

CT

07/CT-UBND

10/5/2012

Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè năm 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2013

20

UBND tỉnh

CT

09/CT-UBND

20/7/2012

Về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

Đã thực hiện xong

01/01/2013

21

UBND tỉnh

CT

10/CT-UBND

02/8/2012

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013

Đã thực hiện xong

01/6/2013

22

UBND tỉnh

CT

14/CT-UBND

20/12/2012

Về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác quản lý đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên Đán Quý Tỵ (2013)

Đã thực hiện xong