ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1893/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHKẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNGVÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày24/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung Kế hoạch thời giannăm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thườngxuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian nămhọc 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thườngxuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

1. Ngày tựu trường, giảng dạy chương trình nămhọc mới:

a. Các trường thuộc cấp học mầm non, tiểu học:Tựu trường vào ngày 24/8/2013; giảng dạy chương trình của năm học mới từ ngày26/8/2013.

b. Các trường Trung học cơ sở (THCS), Trung họcphổ thông (THPT): Tựu trường vào ngày 17/8/2013; giảng dạy chương trình của nămhọc mới từ ngày 19/8/2013.

c. Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT):Tựu trường vào ngày 03/9/2013; giảng dạy chương trình của năm học mới từ ngày10/9/2013.

d. Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướngnghiệp: giảng dạy chương trình dạy nghề phổ thông của năm học mới từ ngày16/9/2013.

2. Ngày khai giảng: Tổ chức khai giảng trongkhoảng thời gian từ ngày 03/9/2013 đến ngày 05/9/2013.

3. Ngày kết thúc học kỳ I: Muộn nhất là ngày04/01/2014.

4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II (hoànthành kế hoạch giảng dạy và học tập): Bắt đầu ngày 06/01/2014 và kết thúc trướcngày 25/5/2014.

5. Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2014.

6. Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vàocác ngày 02, 03 và 04/01/2014.

7. Thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014 vàocác ngày 02, 03 và 04/6/2014.

8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểuhọc và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2014.

9. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 chonăm học 2014 - 2015 trước ngày 09/8/2014.

10. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT chonăm học 2014 - 2015 trước ngày 05/8/2014.

11. Nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

12. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm củagiáo viên là 2 tháng (có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phùhợp với những đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương).

13. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theoquy định của Luật Lao động; nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuầnthì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo quyết định:

1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp đặcbiệt (thời tiết khắc nghiệt, thiên tai) và bố trí học bù.

2. Về thời gian nghỉ hè của giáo viên.

3. Cụ thể hóa kế hoạch thời gian từng học kỳ chotừng cấp học.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng