ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1894/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤCCÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 01/01/2010 ĐẾN31/12/2012 CÒN HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật;

Thực hiện Kế hoạch số 3336/KH-UBND ngày 23tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND tỉnh, UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tờ trìnhsố 229/TTr-STP ngày 11 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyDanh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 còn hiệu lực.

Thời điểm xác định văn bản còn hiệu lực đượctính đến ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp;Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

DANH MỤC

VĂN BẢN DO HĐND,UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 01/01/2010 ĐẾN 31/12/2012 CÒN HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo QĐ số 1894/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnhQuảng Trị)

Số TT

Cơ quan ban hành

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực

Ghi chú

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

NĂM 2010

01

HĐND tỉnh

Nghị quyết (NQ)

01/2010/NQ-HĐND

20/4/2010

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

30/4/2010

02

HĐND tỉnh

NQ

03/2010/NQ-HĐND

20/4/2010

Về việc phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020

30/4/2010

03

HĐND tỉnh

NQ

04/2010/NQ-HĐND

20/4/2010

Về Quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2015 có tính đến năm 2020

30/4/2010

04

HĐND tỉnh

NQ

05/2010/NQ-HĐND

20/4/2010

Về việc quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/4/2010

05

HĐND tỉnh

NQ

06/2010/NQ-HĐND

20/4/2010

Về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

30/4/2010

06

HĐND tỉnh

NQ

09/2010/NQ-HĐND

23/7/2010

Về chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố

02/8/2010

Thay thế NQ số 06/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009

07

HĐND tỉnh

NQ

10/2010/NQ-HĐND

23/7/2010

Về giao quyền tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; giao quyền tự chủ về biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

01/01/2011

08

HĐND tỉnh

NQ

11/2010/NQ-HĐND

23/7/2010

Về sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2010

Còn hiệu lực một phần vì đã được thay thế bởi NQ số 26/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012

09

HĐND tỉnh

NQ

12/2010/NQ-HĐND

23/7/2010

Về việc mua sắm, sữa chữa trang thiết bị bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác quân sự, quốc phòng địa phương từ năm 2011 - 2015

01/01/2011

10

HĐND tỉnh

NQ

13/2010/NQ-HĐND

23/7/2010

Sửa đổi, bổ sung nội dung một số NQ của HĐND tỉnh khóa V

02/8/2010

Sửa đổi, bổ sung:

NQ số 3. 5/2004/NQ-HĐND ngày 18/12/2004,

NQ số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008,

NQ số 08/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008,

NQ số 04/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009,

NQ số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007

11

HĐND tỉnh

NQ

17/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn định 2011 - 2015 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

10/12/2010

Còn hiệu lực một phần vì đã được sửa đổi, bổ sung bởi NQ số 23/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

12

HĐND tỉnh

NQ

19/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015

10/12/2010

13

HĐND tỉnh

NQ

21/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

01/01/2011

14

HĐND tỉnh

NQ

22/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị

01/01/2011

15

HĐND tỉnh

NQ

24/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2011

16

HĐND tỉnh

NQ

25/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2011

17

HĐND tỉnh

NQ

26/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp

01/01/2011

18

HĐND tỉnh

NQ

28/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn sang loại hình công lập

20/12/2010

Còn hiệu lực một phần vì được sửa đổi, bổ sung bởi NQ số 16/2012/NQ-HĐND ngày 17/8/2012

NĂM 2011

19

HĐND tỉnh

NQ

12/2011/NQ-HĐND

12/8/2011

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016

22/8/2011

20

HĐND tỉnh

NQ

13/NQ-HĐND

12/8/2011

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

22/8/2011

Thay thế NQ số 02/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008,

Còn hiệu lực một phần vì được sửa đổi, bổ sung bởi NQ số 11/2012/NQ-HĐND ngày 16/8/2012

21

HĐND tỉnh

NQ

15/2011/NQ-HĐND

12/8/2011

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

22/8/2011

22

HĐND tỉnh

NQ

17/2011/NQ-HĐND

12/8/2011

Về việc xây dựng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2012

23

HĐND tỉnh

NQ

23/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng thu và tỷ lệ phân chia khoản thu theo NQ số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh

09/12/2011

NĂM 2012

24

HĐND tỉnh

NQ

02/2012/NQ-HĐND

13/4/2012

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/7/2012

25

HĐND tỉnh

NQ

03/2012/NQ-HĐND

13/4/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/4/2012

Sửa đổi, bổ sung NQ số 10b/ 2003/NQ-HĐ ngày 30/7/2003

26

HĐND tỉnh

NQ

04/2012/NQ-HĐND

13/4/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của NQ số 05/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao

23/4/2012

Sửa đổi, bổ sung NQ số 05/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009

27

HĐND tỉnh

NQ

05/2012/NQ-HĐND

13/4/2012

Về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

23/4/2012

28

HĐND tỉnh

NQ

06/2012/NQ-HĐND

13/4/2012

Về việc giảm nghèo bền vững đối với các xã, thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao

23/4/2012

29

HĐND tỉnh

NQ

07/2012/NQ-HĐND

13/4/2012

Chương trình mục tiêu việc làm - dạy nghề tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2015

23/4/2012

30

HĐND tỉnh

NQ

08/2012/NQ-HĐND

13/4/2012

Nâng cao năng lực hoạt động và chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị

01/7/2012

31

HĐND tỉnh

NQ

11/2012/NQ-HĐND

16/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 13/NQ-HĐND ngày 12/8/2011 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/8/2012

32

HĐND tỉnh

NQ

12/2012/NQ-HĐND

17/8/2012

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Trị

27/8/2012

33

HĐND tỉnh

NQ

16/2012/NQ-HĐND

17/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều NQ số 28/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

27/8/2012

34

HĐND tỉnh

NQ

17/2012/NQ-HĐND

17/8/2012

Về phổ cập bậc trung học tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020

27/8/2012

35

HĐND tỉnh

NQ

18/2012/NQ-HĐND

17/8/2012

Về việc thông qua Đề án Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

27/8/2012

36

HĐND tỉnh

NQ

19/2012/NQ-HĐND

17/8/2012

Về Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Quảng Trị

27/8/2012

Thay thế NQ số 03/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007

37

HĐND tỉnh

NQ

20/2012/NQ-HĐND

19/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

19/12/2012

38

HĐND tỉnh

NQ

22/2012/NQ-HĐND

19/12/2012

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013

19/12/2012

39

HĐND tỉnh

NQ

23/2012/NQ-HĐND

19/12/2012

Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2013

19/12/2012

40

HĐND tỉnh

NQ

24/2012/NQ-HĐND

19/12/2012

Về phương án giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2013

01/01/2013

41

HĐND tỉnh

NQ

25/2012/NQ-HĐND

19/12/2012

Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Trị

29/12/2013

42

HĐND tỉnh

NQ

26/2012/NQ-HĐND

19/12/2012

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

NĂM 2010

01

UBND tỉnh

Quyết định (QĐ)

11a/QĐ-UBND

06/01/2010

Về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển nông - lâm nghiệp, thủy lợi tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020

06/01/2010

02

UBND tỉnh

40/QĐ-UBND

12/01/2010

Về việc phê duyệt bổ sung Đề án Quy hoạch và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có tính đến năm 2020

12/01/2010

03

UBND tỉnh

201/QĐ-UBND

01/02/2010

Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

01/02/2010

Thay thế QĐ số 2886/QĐ-CT ngày 06/10/2004

04

UBND tỉnh

03/2010/QĐ-UBND

02/02/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị

02/02/2010

05

UBND tỉnh

04/2010/QĐ-UBND

24/02/2010

Về việc ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị

24/02/2010

06

UBND tỉnh

375/QĐ-UBND

10/3/2010

Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện Hải Lăng

10/3/2010

07

UBND tỉnh

05/2010/QĐ-UBND

11/3/2010

Về việc ban hành Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp tỉnh Quảng Trị

11/3/2010

08

UBND tỉnh

398/QĐ-UBND

12/3/2010

Về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Hà Thượng, tỉnh Quảng Trị

12/3/2010

09

UBND tỉnh

08/2010/QĐ-UBND

26/3/2010

Về việc thành lập thôn Tân Phước, thuộc xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng

06/4/2010

10

UBND tỉnh

519/QĐ-UBND

31/3/2010

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

31/3/2010

11

UBND tỉnh

513/QĐ-UBND

31/3/2010

Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng trị

31/3/2010

Thay thế QĐ số 27/2006/QĐ-UBND ngày 7/3/2006

12

UBND tỉnh

578/QĐ-UBND

12/4/2010

Phê duyệt Đề án Xuất khẩu lao động huyện Đakrông giai đoạn 2009 - 2020

12/4/2010

13

UBND tỉnh

609/QĐ-UBND

17/4/2010

Về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Thủy điện Đakrông 3, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

17/4/2010

14

UBND tỉnh

09/2010/QĐ-UBND

20/4/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

30/4/2010

Thay thế QĐ số 3138/2003/QĐ-UBND ngày 25/12/2003

15

UBND tỉnh

659/QĐ-UBND

22/4/2010

Về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tại huyện nghèo Đakrông theo NQ số 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

22/4/2010

16

UBND tỉnh

10/2010/QĐ-UBND

05/5/2010

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/5/2010

Thay thế QĐ 03/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

17

UBND tỉnh

802/QĐ-UBND

14/5/2010

Về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước thủy điện Đakrông 2, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

14/5/2010

18

UBND tỉnh

848/QĐ-UBND

20/5/2010

Ban hành Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015

20/5/2010

19

UBND tỉnh

12/2010/QĐ-UBND

28/5/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

07/6/2010

20

UBND tỉnh

906/QĐ-UBND

31/5/2010

Về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết công trình thủy lợi Sa Lung; địa điểm: huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

31/5/2010

21

UBND tỉnh

908/QĐ-UBND

31/5/2010

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Trị

31/5/2010

22

UBND tỉnh

938/QĐ-UBND

02/6/2010

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà

02/6/2010

23

UBND tỉnh

939/QĐ-UBND

02/6/2010

Về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường

02/6/2010

24

UBND tỉnh

1030/QĐ-UBND

15/6/2010

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/6/2010

25

UBND tỉnh

1085/QĐ-UBND

21/6/2010

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Chế Lan Viên

21/6/2010

26

UBND tỉnh

1087/QĐ-UBND

21/6/2010

Quy định chức danh, số lượng cán bộ chuyên trách, công chức ở xã, phường, thị trấn

21/6/2010

27

UBND tỉnh

1183/QĐ-UBND

07/7/2010

Về việc thành lập Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

07/7/2010

28

UBND tỉnh

1184/QĐ-UBND

07/7/2010

Về việc thành lập Trạm Kiểm lâm thị xã Quảng Trị

07/7/2010

29

UBND tỉnh

1317/QĐ-UBND

23/7/2010

Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học và Kỹ thuật huyện Cam Lộ

23/7/2010

30

UBND tỉnh

1329/QĐ-UBND

26/7/2010

Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Trị

26/7/2010

Thay thế QĐ số 52/QĐ-UBND ngày 11/01/2006

31

UBND tỉnh

1335/QĐ-UBND

26/7/2010

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

26/7/2010

32

UBND tỉnh

1379/QĐ-UBND

02/8/2010

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Quảng Trị

02/8/2010

33

UBND tỉnh

1388/QĐ-UBND

02/8/2010

Ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ Phát triển hợp tác tỉnh Quảng Trị

02/8/2010

34

UBND tỉnh

1460/QĐ-UBND

10/8/2010

Về chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố

10/8/2010

Còn hiệu lực một phần vì đã được thay thế bởi QĐ số 2052/QĐ-UBND ngày 04/10/2011

35

UBND tỉnh

1560/QĐ-UBND

23/8/2010

Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015, tính đến năm 2020

23/8/2010

36

UBND tỉnh

1629/QĐ-UBND

31/8/2010

Về việc phê duyệt Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

31/8/2010

37

UBND tỉnh

1678/QĐ-UBND

07/9/2010

Về việc phê duyệt Điều lệ Hội cựu Giáo chức tỉnh Quảng Trị

07/9/2010

38

UBND tỉnh

1776/QĐ-UBND

16/9/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

16/9/2010

Thay thế QĐ số 60/2006/QĐ-UBND ngày 24/7/2006 và QĐ số 59/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006

39

UBND tỉnh

14/2010/QĐ-UBND

16/8/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2010

Còn hiệu lực một phần vì đã được sửa đổi, bổ sung bằng QĐ số 18/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

40

UBND tỉnh

15/2010/QĐ-UBND

28/9/2010

Về hoạt động tư vấn, phản biện, và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

08/10/2010

41

UBND tỉnh

16/2010/QĐ-UBND

01/10/2010

Công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị

11/10/2010

42

UBND tỉnh

1945/QĐ-UBND

14/10/2010

Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Điều phối Dự án hỗ trợ tái thiết sau thiên tai tỉnh Quảng Trị

14/10/2010

43

UBND tỉnh

1946/QĐ-UBND

14/10/2010

Về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Lăng đến năm 2020 tại QĐ số 1852/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh

14/10/2010

44

UBND tỉnh

1959/QĐ-UBND

18/10/2010

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng cho người được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng

18/10/2010

Thay thế QĐ số 286/QĐ-UBND ngày 10/02/2006

45

UBND tỉnh

1971/QĐ-UBND

20/10/2010

Phê duyệt Điều lệ Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Quảng Trị

20/10/2010

46

UBND tỉnh

1983/QĐ-UBND

21/10/2010

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ

21/10/2010

47

UBND tỉnh

1984/QĐ-UBND

21/10/2010

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị

21/10/2010

48

UBND tỉnh

1985/QĐ-UBND

21/10/2010

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong

21/10/2010

49

UBND tỉnh

2057/QĐ-UBND

02/11/2010

Giao quyền tự chủ về sử dụng biên chế đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

02/11/2010

Còn hiệu lực một phần vì đã được sửa đổi bổ sung bới QĐ số 842/QĐ-UBND ngày 10/5/2011

50

UBND tỉnh

18/2010/QĐ-UBND

22/11/2010

Về việc quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

22/11/2010

Thay thế QĐ số 2059/QĐ-UBND ngày 28/9/2007

51

UBND tỉnh

19/2010/QĐ-UBND

29/11/2010

Về việc ban hành Quy chế làm việc đối với cán bộ luân chuyển, công chức tăng cường về công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Đakrông

09/12/2010

52

UBND tỉnh

2350/QĐ-UBND

06/12/2010

Về việc quy định mức trích kinh phí, lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

06/12/2010

53

UBND tỉnh

2360/QĐ-UBND

08/12/2010

Về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị

08/12/2010

54

UBND tỉnh

2367/QĐ-UBND

09/12/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Trị

09/12/2010

55

UBND tỉnh

2386/QĐ-UBND

09/12/2010

Về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp và doanh nhân trên địa bàn tỉnh

09/12/2010

56

UBND tỉnh

2396/QĐ-UBND

10/12/2010

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh

10/12/2010

57

UBND tỉnh

2397/QĐ-UBND

10/12/2010

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông

10/12/2010

58

UBND tỉnh

2398/QĐ-UBND

10/12/2010

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh

10/12/2010

59

UBND tỉnh

21/2010/QĐ-UBND

10/12/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

20/12/2010

60

UBND tỉnh

22/2010/QĐ-UBND

10/12/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

20/12/2010

Thay thế QĐ số 3629/QĐ-UBND ngày 23/12/2004

61

UBND tỉnh

2418/QĐ-UBND

10/12/2010

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Trị

10/12/2010

62

UBND tỉnh

2541/QĐ-UBND

23/12/2010

Ban hành Quy định tạm thời quản lý kiến trúc khu vực Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị

23/12/2010

63

UBND tỉnh

2547/QĐ-UBND

23/12/2010

Ban hành Đề án Phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

23/12/2010

64

UBND tỉnh

2693/QĐ-UBND

31/12/2010

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2011 - 2015

31/12/2010

65

UBND tỉnh

2694/QĐ-UBND

31/12/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị

31/12/2010

66

UBND tỉnh

2695/QĐ-UBND

31/12/2010

Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp

31/12/2010

67

UBND tỉnh

2697/QĐ-UBND

31/12/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

31/12/2010

NĂM 2011

68

UBND tỉnh

07/QĐ-UBND

05/01/2011

Phê duyệt Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015

05/01/2011

69

UBND tỉnh

11/QĐ-UBND

05/01/2011

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

05/01/2011

Điều chỉnh QĐ số 1559/QĐ-UBND ngày 30/12/1997

70

UBND tỉnh

12/QĐ-UBND

05/01/2011

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

05/01/2011

Điều chỉnh QĐ số 1478/QĐ-UBND ngày 30/7/2001

71

UBND tỉnh

23/QĐ-UBND

05/01/2011

Về việc phê duyệt Điều lệ Hội cựu Giáo chức huyện Hải Lăng

05/01/2011

72

UBND tỉnh

37/QĐ-UBND

06/01/2011

Về việc phê duyệt Điều lệ Hội cựu giáo chức huyện Triệu Phong

06/01/2011

73

UBND tỉnh

64/QĐ-UBND

10/01/2011

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

10/01/2011

74

UBND tỉnh

67/QĐ-UBND

10/01/2011

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Hướng Hóa và UBND huyện Đakrông

10/01/2011

75

UBND tỉnh

01/2011/QĐ-UBND

24/01/2011

Chuyển giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

03/02/2011

Thay thế QĐ số 33/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008

76

UBND tỉnh

02/2011/QĐ-UBND

25/01/2011

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015

04/02/2011

Thay thế QĐ số 2128/QĐ-UBND ngày 07/11/2008

77

UBND tỉnh

03/2011/QĐ-UBND

26/01/2011

Phê duyệt Quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020

05/02/2011

78

UBND tỉnh

200/QĐ-UBND

27/01/2011

Quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

27/01/2011

79

UBND tỉnh

204/QĐ-UBND

27/01/2011

Về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

27/01/2011

80

UBND tỉnh

218/QĐ-UBND

29/01/2011

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị

29/01/2011

81

UBND tỉnh

04/2011/QĐ-UBND

16/02/2011

Phân cấp và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/02/2011

Thay thế QĐ số 32/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh

82

UBND tỉnh

316/QĐ-UBND

01/03/2011

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi Quảng Trị

01/03/2011

83

UBND tỉnh

317/QĐ-UBND

01/3/2011

Về việc bổ sung kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng 68 giai đoạn 2011 - 2015

01/3/2011

84

UBND tỉnh

389/QĐ-UBND

11/3/2011

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị

11/3/2011

85

UBND tỉnh

395/QĐ-UBND

14/3/2011

Về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị

14/3/2011

86

UBND tỉnh

531/QĐ-UBND

25/3/2011

Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy tỉnh Quảng Trị

25/3/2011

87

UBND tỉnh

568/QĐ-UBND

01/4/2011

Về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015

01/4/2011

88

UBND tỉnh

593/QĐ-UBND

04/4/2011

Về việc phân bổ vốn quy hoạch năm 2011

04/4/2011

89

UBND tỉnh

597/QĐ-UBND

04/4/2011

Về việc thành lập Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị

04/4/2011

90

UBND tỉnh

07/2011/QĐ-UBND

14/4/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

24/4/2011

Thay thế QĐ số 19/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008

91

UBND tỉnh

08/2011/QĐ-UBND

14/4/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

24/4/2011

Thay thế QĐ số 40/2006/QĐ-UBND ngày 13/4/2006

92

UBND tỉnh

657/QĐ-UBND

14/4/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ hoa màu khi nhà nước thu hồi tạm thời đất trồng cây hàng năm để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14/4/2011

93

UBND tỉnh

659/QĐ-UBND

14/4/2011

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hướng Hóa

14/4/2011

94

UBND tỉnh

660/QĐ-UBND

14/4/2011

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng

14/4/2011

95

UBND tỉnh

661/QĐ-UBND

14/4/2011

Ban hành Đề án Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Quảng Trị (giai đoạn từ 2011 - 2015)

14/4/2011

96

UBND tỉnh

678/QĐ-UBND

14/4/2011

Về việc sáp nhập Trung tâm Công báo vào Trung tâm Tin học

14/4/2011

97

UBND tỉnh

09/2011/QĐ-UBND

18/4/2011

Về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/4/2011

Còn hiệu lực một phần do QĐ số 767a/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 điều chỉnh (thay thế QĐ số 39/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008)

98

UBND tỉnh

735/QĐ-UBND

21/4/2011

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

21/4/2011

99

UBND tỉnh

767a/QĐ-UBND

26/4/2011

Về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành QĐ số 09/2011/QĐ-UBND ngày 18/4/2011

26/4/2011

100

UBND tỉnh

842/QĐ-UBND

10/5/2011

Về việc sửa đổi QĐ về giao quyền tự chủ về sử dụng biên chế đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

10/5/2011

101

UBND tỉnh

851/QĐ-UBND

10/5/2011

Điều chỉnh mức học bổng cho học sinh khuyết tật tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị

10/5/2011

Sửa đổi QĐ số 1623/QĐ-UBND ngày 25/8/2008

102

UBND tỉnh

871/QĐ-UBND

11/5/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế

11/5/2011

103

UBND tỉnh

887/QĐ-UBND

16/5/2011

Phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển ngành xuất bản - in - phát hành tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2020

16/5/2011

104

UBND tỉnh

12/2011/QĐ-UBND

01/6/2011

Ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11/6/2011

105

UBND tỉnh

1008/QĐ-UBND

01/6/2011

Về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015, tính đến năm 2020

01/6/2011

106

UBND tỉnh

1075/QĐ-UBND

10/6/2011

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Quảng Trị

10/6/2011

107

UBND tỉnh

1121/QĐ-UBND

10/6/2011

Về việc phê duyệt giá điện tiêu thụ tại huyện đảo Cồn Cỏ

10/6/2011

108

UBND tỉnh

13/2011/QĐ-UBND

13/6/2011

Về việc quy định đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/6/2011

Thay thế QĐ số 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008

109

UBND tỉnh

14/2011/QĐ-UBND

13/6/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

23/6/2011

110

UBND tỉnh

1172/QĐ-UBND

22/6/2011

Phê duyệt Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

22/6/2011

111

UBND tỉnh

1211/QĐ-UBND

24/6/2011

Về việc ban hành Quy định tiêu chí Hợp tác xã điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015

24/6/2011

Thay thế QĐ số 3075/QĐ-BCĐ ngày 08/12/2005

112

UBND tỉnh

15/2011/QĐ-UBND

28/6/2011

Về việc ban hành Danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 03 tháng tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

08/7/2011

113

UBND tỉnh

1237/QĐ-UBND

01/7/2011

Về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

01/7/2011

114

UBND tỉnh

1244/QĐ-UBND

01/7/2011

Về việc bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ và thành lập Phòng Công tác thanh niên của Sở Nội vụ

01/7/2011

115

UBND tỉnh

1280/QĐ-UBND

04/7/2011

Về việc ban hành Quy định về xét duyệt, công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh khi xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

04/7/2011

116

UBND tỉnh

1281/QĐ-UBND

04/7/2011

Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tỉnh Quảng Tri, giai đoạn 2011 - 2015

04/7/2011

117

UBND tỉnh

1282/QĐ-UBND

04/7/2011

Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015

04/7/2011

118

UBND tỉnh

1283/QĐ-UBND

04/7/2011

Phê duyệt Đề án Giáo dục 05 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015

04/7/2011

119

UBND tỉnh

16/2011/QĐ-UBND

21/7/2011

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

31/7/2011

120

UBND tỉnh

1330a/QĐ-UBND

11/7/2011

Về việc phê duyệt dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa giai đoạn 2011 - 2015

11/7/2011

121

UBND tỉnh

1334/QĐ-UBND

11/7/2011

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

11/7/2011

122

UBND tỉnh

1374a/QĐ-UBND

15/7/2011

Phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Đakrông giai đoạn 2011 - 2015

15/7/2011

123

UBND tỉnh

1375a/QĐ-UBND

15/7/2011

Phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải giai đoạn 2011 - 2015

15/7/2011

124

UBND tỉnh

1376a/QĐ-UBND

15/7/2011

Phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông giai đoạn 2011 - 2015

15/7/2011

125

UBND tỉnh

17/2011/QĐ-UBND

18/7/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị

28/7/2011

Thay thế QĐ 17/2007/QĐ-UBND ngày 11/9/2007

126

UBND tỉnh

1393a/QĐ-UBND

18/7/2011

Phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn giai đoạn 2011 - 2015

18/7/2011

127

UBND tỉnh

1395a/QĐ-UBND

18/7/2011

Phê duyệt Dự án đầu tư trồng rừng phòng hộ trên đất nương rẫy cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2015

18/7/2011

128

UBND tỉnh

1399a/QĐ-UBND

18/7/2011

Phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực biên giới huyện Đakrông giai đoạn 2011 - 2015

18/7/2011

129

UBND tỉnh

1406a/QĐ-UBND

19/7/2011

Phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Hải Lăng giai đoạn 2011 - 2015

19/7/2011

130

UBND tỉnh

1408a/QĐ-UBND

19/7/2011

Phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Triệu Phong giai đoạn 2011 - 2015

19/7/2011

131

UBND tỉnh

1412/QĐ-UBND

19/7/2011

Về việc Quy định mức thu kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khi các đơn vị được giao đất tại các Khu đô thị phía Nam Đông Hà

19/7/2011

Thay thế QĐ số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2005

132

UBND tỉnh

1413a/QĐ-UBND

19/7/2011

Phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Cam Lộ giai đoạn 2011 - 2015

19/7/2011

133

UBND tỉnh

1433a/QĐ-UBND

21/7/2011

Phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Hiếu và sông Vĩnh Phước giai đoạn 2012 - 2015

21/7/2011

134

UBND tỉnh

18/2011/QĐ-UBND

22/7/2011

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/8/2011

135

UBND tỉnh

1439/QĐ-UBND

22/7/2011

Về việc ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

22/7/2011

136

UBND tỉnh

1446a/QĐ-UBND

22/7/2011

Phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Gio Linh giai đoạn 2011 - 2015

22/7/2011

137

UBND tỉnh

19/2011/QĐ-UBND

26/7/2011

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/8/2011

138

UBND tỉnh

1489/QĐ-UBND

26/7/2011

Về việc phê duyệt và ban hành Quy trình tạm thời vận hành, điều tiết hồ chứa nước Khe Mây tỉnh Quảng Trị

26/7/2011

139

UBND tỉnh

1491/QĐ-UBND

26/7/2011

Về việc phê duyệt và ban hành Quy trình tạm thời vận hành, điều tiết hồ chứa nước Nghĩa Hy tỉnh Quảng Trị

26/7/2011

140

UBND tỉnh

1500/QĐ-UBND

27/7/2011

Về việc phê duyệt và ban hành Quy trình tạm thời vận hành, điều tiết hồ chứa nước Trung Chỉ thành phố Đông Hà

27/7/2011

141

UBND tỉnh

1501/QĐ-UBND

27/7/2011

Về việc phê duyệt và ban hành Quy trình tạm thời vận hành, điều tiết hồ chứa nước Trúc Kinh, tỉnh Quảng Trị

27/7/2011

142

UBND tỉnh

1502/QĐ-UBND

27/7/2011

Về việc phê duyệt và ban hành Quy trình tạm thời vận hành, điều tiết hồ chứa nước Kinh Môn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

27/7/2011

143

UBND tỉnh

1503/QĐ-UBND

27/7/2011

Về việc phê duyệt và ban hành Quy trình tạm thời vận hành, điều tiết hồ chứa nước La Ngà, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

27/7/2011

144

UBND tỉnh

1533/QĐ-UBND

01/8/2011

Về việc quy định mức trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Bảo trợ xã hội tỉnh

01/8/2011

Thay thế QĐ 2660/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

145

UBND tỉnh

1535/QĐ-UBND

01/8/2011

Về việc ban hành Quy trình vận hành , điều tiết hồ chứa nước Đá Mài - Tân Kim, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

01/8/2011

146

UBND tỉnh

1538/QĐ-UBND

02/8/2011

Về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến về bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015

02/8/2011

147

UBND tỉnh

20/2011/QĐ-UBND

03/8/2011

Về việc Quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc chi cục

13/8/2011

148

UBND tỉnh

1604/QĐ-UBND

04/8/2011

Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá phân loại Hợp tác xã hàng năm tỉnh Quảng Trị

04/8/2011

Thay thế QĐ 3075/QĐ-UBND ngày 08/12/2005

149

UBND tỉnh

1608/QĐ-UBND

05/8/2011

Phê duyệt Điều lệ của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Quảng Trị

05/8/2011

150

UBND tỉnh

21/2011/QĐ-UBND

17/8/2011

Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng

27/8/2011

Thay thế QĐ 36/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008

151

UBND tỉnh

22/2011/QĐ-UBND

22/8/2011

Ban hành Quy chế hoạt động trong khu vực phòng thủ

01/9/2011

152

UBND tỉnh

23/2011/QĐ-UBND

23/8/2011

Về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Trị

02/9/2011

153

UBND tỉnh

24/2011/QĐ-UBND

01/9/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

11/9/2011

154

UBND tỉnh

25/2011/QĐ-UBND

01/9/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị

11/9/2011

155

UBND tỉnh

26/2011/QĐ-UBND

05/9/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị

15/9/2011

156

UBND tỉnh

1814/QĐ-UBND

05/9/2011

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2010 - 2020

05/9/2011

157

UBND tỉnh

1819/QĐ-UBND

05/9/2011

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

05/9/2011

158

UBND tỉnh

1852/QĐ-UBND

12/9/2011

Điều chỉnh một số nội dung dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007 - 2010

12/9/2011

Sửa đổi QĐ 254/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 và QĐ 2138/QĐ-UBND ngày 20/10/2009

159

UBND tỉnh

1874/QĐ-UBND

15/9/2011

Về việc ban hành Quy chế xét tuyển trí thức trẻ ưu tú về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

15/9/2011

160

UBND tỉnh

1890/QĐ-UBND

16/9/2011

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2010 - 2020

16/9/2011

161

UBND tỉnh

27/2011/QĐ-UBND

19/9/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/9/2011

162

UBND tỉnh

1928/QĐ-UBND

20/9/2011

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đông Hà đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - 2035

20/9/2011

163

UBND tỉnh

28/2011/QĐ-UBND

21/9/2011

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính

01/10/2011

164

UBND tỉnh

29/2011/QĐ-UBND

21/9/2011

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2011

165

UBND tỉnh

1935/QĐ-UBND

21/9/2011

Về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Bảo Đài tỉnh Quảng Trị

21/9/2011

166

UBND tỉnh

1947/QĐ-UBND

22/9/2011

Về việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung Hội Cựu thanh niên Xung phong thành phố Đông Hà

22/9/2011

167

UBND tỉnh

1959/QĐ-UBND

23/9/2011

Về việc Quy định mức chi cụ thể đảm bảo cho hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính

23/9/2011

168

UBND tỉnh

30/2011/QĐ-UBND

30/9/2011

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị

09/10/2011

169

UBND tỉnh

2052/QĐ-UBND

04/10/2011

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố

04/10/2011

170

UBND tỉnh

2056/QĐ-UBND

04/10/2011

Về việc quy định mức thu học phí đối với các trường Trung học phổ thông bán công chuyển đổi sang loại hình công lập

04/10/2011

171

UBND tỉnh

2070/QĐ-UBND

07/10/2011

Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học kinh tế tỉnh Quảng Trị

07/10/2011

172

UBND tỉnh

31/2011/QĐ-UBND

18/10/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/10/2011

173

UBND tỉnh

2166/QĐ-UBND

19/10/2011

Về việc Ban hành Chương trình xúc tiến, vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh Quảng trị giai đoạn 2011 - 2015 có tính đến 2020

19/10/2011

174

UBND tỉnh

2173/QĐ-UBND

20/10/2011

Ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước thủy điện Đakrông 1 huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

20/10/2011

175

UBND tỉnh

2174/QĐ-UBND

20/10/2011

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Quảng Trị

20/10/2011

176

UBND tỉnh

2181/QĐ-UBND

21/10/2011

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

21/10/2011

177

UBND tỉnh

2279/QĐ-UBND

31/10/2011

Về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Triệu Phong giai đoạn 2011 - 2020

31/10/2011

178

UBND tỉnh

2291/QĐ-UBND

02/11/2011

Ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và kiểm soát ma túy đến 2020 và định hướng đến 2030

02/11/2011

179

UBND tỉnh

2363/QĐ-UBND

09/11/2011

Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Y tế thôn bản tỉnh Quảng Trị

09/11/2011

180

UBND tỉnh

2376/QĐ-UBND

11/11/2011

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị, thời kỳ từ 2011 đến năm 2020

11/11/2011

181

UBND tỉnh

2384/QĐ-UBND

11/11/2011

Về việc Phê duyệt Đề án phát triển Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

11/11/2011

182

UBND tỉnh

32/2011/QĐ-UBND

18/11/2011

Về việc ban hành quy chế lập, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/11/2011

183

UBND tỉnh

2474/QĐ-UBND

21/11/2011

Về việc quy định giá bán tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

21/11/2011

184

UBND tỉnh

2509/QĐ-UBND

24/11/2011

Ban hành Quy định nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và việc tổ chức phối hợp trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

24/11/2011

185

UBND tỉnh

2530/QĐ-UBND

28/11/2011

Về việc quy định phí bảo vệ môi trường và lộ trình tăng phí thoát nước, thực hiện dự án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà

28/11/2011

186

UBND tỉnh

2566/QĐ-UBND

30/11/2011

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Quảng Trị

30/11/2011

Thay thế QĐ 186/QĐ-UBND ngày 28/01/2005

187

UBND tỉnh

2596/QĐ-UBND

02/12/2011

Về việc Phê duyệt Đề án phát triển Trường Cao đẳng y tế Quảng Trị đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

02/12/2011

188

UBND tỉnh

33/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục thủy lợi và phòng, chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30/12/2011

199

UBND tỉnh

2794/QĐ-BCĐ

21/12/2011

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị

21/12/2011

190

UBND tỉnh

2825/QĐ-UBND

26/12/2011

Về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “Một cửa” liên thông theo hướng hiện đại tại UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

26/12/2011

191

UBND tỉnh

2829/QĐ-UBND

26/12/2011

Về việc thành lập Văn phòng ban An toàn giao thông tinh Quảng Trị

26/12/2011

192

UBND tỉnh

2868/QĐ-UBND

27/12/2011

Về việc Quy định chế độ phụ cấp của Ban chỉ đạo và Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

27/12/2011

193

UBND tỉnh

2914/QĐ-UBND

30/12/2011

Về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh

30/12/2011

NĂM 2012

194

UBND tỉnh

62/QĐ-UBND

10/01/2012

Về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020

10/01/2012

195

UBND tỉnh

64/QĐ-UBND

10/01/2012

Về việc Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút thù lao đối với cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

10/01/2012

196

UBND tỉnh

75/QĐ-UBND

12/01/2012

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Triệu Phong đến năm 2020

12/01/2012

197

UBND tỉnh

128/QĐ-UBND

18/01/2012

Về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

18/01/2012

198

UBND tỉnh

202/QĐ-UBND

13/02/2012

Xác định hội có tính chất đặc thù và chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

13/02/2012

199

UBND tỉnh

157/QĐ-UBND

01/02/2012

Về việc sửa đổi quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đông Hà

01/02/2012

Sửa đổi QĐ số 2438 QĐ-UBND ngày 26/11/2009

200

UBND tỉnh

202/QĐ-UBND

13/02/2012

Xác định Hội có tính chất dặc thù và chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

13/02/2012

Được bổ sung bới QĐ số 2502/QĐ-UBND ngày 17/02/2012

201

UBND tỉnh

227/QĐ-UBND

14/02/2012

Quy định một số chế độ ưu tiên xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công chuyển đổi sang loại hình công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14/02/2012

202

UBND tỉnh

268/QĐ-UBND

21/02/2012

Ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp công trình thủy lợi

21/02/2012

203

UBND tỉnh

275/QĐ-UBND

21/02/2012

Ban hành Quy định về giá trị tính lệ phí trước bạ đối với tài sản chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

21/02/2012

Còn hiệu lực một phần vì đã được sửa đổi, bổ sung bởi QĐ số 1850/QĐ-UBND ngày 09/10/2012

204

UBND tỉnh

446/QĐ-UBND

19/3/2012

Về việc bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến 2010 và định hướng đến 2020

19/3/2012

205

UBND tỉnh

472/QĐ-UBND

20/3/2012

Về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị

20/3/2012

206

UBND tỉnh

572/QĐ-UBND

29/3/2012

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Quảng Trị

29/3/2012

207

UBND tỉnh

02/2012/QĐ-UBND

30/3/2012

Về việc ban hành quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/4/2012

208

UBND tỉnh

613/QĐ-UBND

03/4/2012

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết thăm dò, khai thác cát sỏi lòng sông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2025

03/4/2012

209

UBND tỉnh

03/2012/QĐ-UBND

25/4/2012

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/5/2012

Thay thế QĐ số 78/2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006

210

UBND tỉnh

04/2012/QĐ-UBND

27/4/2012

Về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/4/2012

211

UBND tỉnh

752/QĐ-UBND

27/4/2012

Về việc ban hành Đề án phát huy sức mạnh tổng hợp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy và năng lực của lực lượng phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2020

07/4/2012

212

UBND tỉnh

753/QĐ-UBND

27/4/2012

Về việc quy định một số nội dung chi và mức chi đảm bảo kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

27/4/2012

213

UBND tỉnh

05/2012/QĐ-UBND

08/5/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

18/5/2012

Còn hiệu lực một phần vì đã được sửa đổi, bổ sung bởi QĐ số 1645/QĐ-UBND ngày 14/9/2012

214

UBND tỉnh

06/2012/QĐ-UBND

09/5/2012

Về việc quy định hạn mức giao đất ở; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và điều kiện được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

19/5/2012

Thay thế QĐ số 23/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008

215

UBND tỉnh

830/QĐ-UBND

11/5/2012

Ban hành Quy trình vận hành điều tiết hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị

11/5/2012

216

UBND tỉnh

847/QĐ-UBND

17/5/2012

Phê duyệt Điều lệ cựu giáo chức huyện Hướng Hóa

17/5/2012

217

UBND tỉnh

856/QĐ-UBND

17/5/2012

Ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

17/5/2012

218

UBND tỉnh

874/QĐ-UBND

21/5/2012

Ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020

21/5/2012

219

UBND tỉnh

884/QĐ-UBND

21/5/2012

Về việc quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh

21/5/2012

220

UBND tỉnh

906/QĐ-UBND

24/5/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung về giá trị tính lệ phí trước bạ đối với tài sản chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/5/2012

Còn hiệu lực một phần do đã được sửa đổi, bổ sung QĐ số bởi 1850/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 (sửa đổi bổ sung QĐ số 275/QĐ-UBND ngày 21/02/2012)

221

UBND tỉnh

919/QĐ-UBND

28/5/2012

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà

28/5/2012

Thay thế QĐ số 2249/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

222

UBND tỉnh

938/QĐ-UBND

29/5/2012

Về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng lâm nghiệp phục vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/5/2012

223

UBND tỉnh

951/QĐ-UBND

31/5/2012

Về việc quy định tỷ lệ cho phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

31/5/2012

224

UBND tỉnh

956/QĐ-UBND

31/5/2012

Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 của huyện Vĩnh Linh

31/5/2012

225

UBND tỉnh

997/QĐ-UBND

11/6/2012

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị

11/6/2012

226

UBND tỉnh

1005/QĐ-UBND

12/6/2012

Về việc Phê duyệt Đề cương và nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Quảng Trị

12/6/2012

227

UBND tỉnh

1009/QĐ-UBND

12/6/2012

Về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông đến năm 2020

12/6/2012

228

UBND tỉnh

1022/QĐ-UBND

14/6/2012

Về việc Quy định mức chi hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14/6/2012

229

UBND tỉnh

08/2012/QĐ-UBND

18/6/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/6/2012

230

UBND tỉnh

1052/QĐ-UBND

18/6/2012

Bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

18/6/2012

231

UBND tỉnh

1056/QĐ-UBND

18/6/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống lụt bão công trình thủy lợi, thủy điện Quảng Trị

18/6/2012

Thay thế QĐ số 1806/QĐ-UBND ngày 23/9/2010

232

UBND tỉnh

1060/QĐ-UBND

19/6/2012

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị

19/6/2012

233

UBND tỉnh

09/2012/QĐ-UBND

26/6/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

07/6/2012

Thay thế QĐ số 16/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008

234

UBND tỉnh

1099/QĐ-UBND

26/6/2012

Về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Gio Linh đến năm 2020

26/6/2012

235

UBND tỉnh

1113/QĐ-UBND

28/6/2012

Về việc phê duyệt dự án thúc đẩy quản lý và kinh doanh lâm sản bền vững

28/6/2012

236

UBND tỉnh

1120/QĐ-UBND

29/6/2012

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

29/6/2012

237

UBND tỉnh

1143/QĐ-UBND

03/7/2012

Về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

03/7/2012

238

UBND tỉnh

1217/QĐ-UBND

11/7/2012

Về việc quy định mức thù lao đối với tổ công tác giúp việc Hội đồng Giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh

11/7/2012

Thay thế QĐ số 1684/QĐ-UBND ngày 01/9/2008

239

UBND tỉnh

10/2012/QĐ-UBND

18/7/2012

Ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/8/2012

240

UBND tỉnh

11/2012/QĐ-UBND

28/7/2012

Ban hành Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/8/2012

241

UBND tỉnh

1386/QĐ-UBND

06/8/2012

Ban hành Quy định về phân phối, tiếp nhận văn bản đến và văn bản ban hành qua mạng máy tính trong nội bộ của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Quảng Trị

06/8/2012

242

UBND tỉnh

1405/QĐ-UBND

08/8/2012

Phê duyệt Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị

08/8/2012

243

UBND tỉnh

1469/QĐ-UBND

17/8/2012

Phê duyệt Điều lệ Hội nghề cá tỉnh Quảng Trị

17/8/2012

244

UBND tỉnh

1470/QĐ-UBND

17/8/2012

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phát triển công viên, cây xanh, điện chiếu sáng công cộng đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2020

17/8/2012

245

UBND tỉnh

1508/QĐ-UBND

24/8/2012

Quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/8/2012

246

UBND tỉnh

12/2012/QĐ-UBND

28/8/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

08/9/2012

Thay thế QĐ số 07/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009

247

UBND tỉnh

1528/QĐ-UBND

28/8/2012

Về việc mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

28/8/2012

Thay thế QĐ số 1864/QĐ-UBND ngày 11/9/2009

248

UBND tỉnh

1570/QĐ-UBND

04/9/2012

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Quảng Trị

04/9/2012

249

UBND tỉnh

1645/QĐ-UBND

14/9/2012

Về việc Quy định mức thu học phí của các Trường Trung cấp và Trường Cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14/9/2012

250

UBND tỉnh

1647/QĐ-UBND

14/9/2012

Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Gio Linh đến năm 2020

14/9/2012

251

UBND tỉnh

1664/QĐ-UBND

18/9/2012

Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015

18/9/2012

252

UBND tỉnh

1700/QĐ-UBND

21/9/2012

Về việc phê duyệt Đề cương và nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Cồn Cỏ giai đoạn 2011 - 2020 định hướng 2030

21/9/2012

253

UBND tỉnh

1715/QĐ-UBND

26/9/2012

Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện LaLa

26/9/2012

254

UBND tỉnh

13/2012/QĐ-UBND

04/10/2012

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 định hướng đến năm 2025

14/10/2012

255

UBND tỉnh

1803/QĐ-UBND

04/10/2012

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

04/10/2012

256

UBND tỉnh

1812/QĐ-UBND

04/10/2012

Về việc Ban hành Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2012 -2015 của tỉnh Quảng Trị

04/10/2012

257

UBND tỉnh

1824/QĐ-UBND

08/10/2012

Phê duyệt nhiệm vụ chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

08/10/2012

258

UBND tỉnh

1828/QĐ-UBND

08/10/2012

Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

08/10/2012

259

UBND tỉnh

1830/QĐ-UBND

08/10/2012

Về việc Ban hành Quy chế giải thưởng Bùi Dục Tài

08/10/2012

260

UBND tỉnh

1834/QĐ-UBND

08/10/2012

Về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

08/10/2012

261

UBND tỉnh

1842/QĐ-UBND

09/10/2012

Về việc phê duyệt Đề cương và nhiệm vụ Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

09/10/2012

262

UBND tỉnh

1848/QĐ-UBND

09/10/2012

Công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Trị

09/10/2012

263

UBND tỉnh

1850/QĐ-UBND

09/10/2012

Sửa đổi, bổ sung Quy định về giá trị tính lệ phí trước bạ đối với tài sản chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

09/10/2012

Sửa đổi QĐ số 275/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 và QĐ số 906/QĐ-UBND ngày 24/5/2012

264

UBND tỉnh

1888/QĐ-UBND

12/10/2012

Về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

12/10/2012

265

UBND tỉnh

1925/QĐ-UBND

15/10/2012

Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Cam Lộ

15/10/2012

266

UBND tỉnh

1926/QĐ-UBND

15/10/2012

Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Hướng Hóa

15/10/2012

267

UBND tỉnh

1928/QĐ-UBND

15/10/2012

Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Đakrông

15/10/2012

268

UBND tỉnh

1930/QĐ-UBND

15/10/2012

Thông qua Đề án đặt tên đường phố thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ

15/10/2012

269

UBND tỉnh

1937/QĐ-UBND

16/10/2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

16/10/2012

Thay thế QĐ số 1354/QĐ-UB ngày 25/11/1997

271

UBND tỉnh

1939/QĐ-UBND

23/10/2012

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

23/10/2012

Thay thế QĐ số 3152/QĐ-UBND ngày 09/11/2004

272

UBND tỉnh

1967/QĐ-UBND

22/10/2012

Quy định khoảng cách và ban hành Danh mục địa bàn mà học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày

22/10/2012

273

UBND tỉnh

2005/QĐ-UBND

25/10/2012

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực đất đai tại UBND xã, phường, thị trấn

25/10/2012

274

UBND tỉnh

2144/QĐ-UBND

02/11/2012

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020

02/11/2012

275

UBND tỉnh

2149/QĐ-UBND

05/11/2012

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Linh năm 2020

05/11/2012

276

UBND tỉnh

2165/QĐ-UBND

07/11/2012

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Lăng đến năm 2020

07/11/2012

277

UBND tỉnh

2183/QĐ-UBND

09/11/2012

Về việc phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Quảng Trị

09/11/2012

278

UBND tỉnh

2237/QĐ-UBND

16/11/2012

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập và Hợp tác kinh tế quốc tế tỉnh Quảng Trị

16/11/2012

279

UBND tỉnh

14/2012/QĐ-UBND

27/11/2012

Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp

07/12/2012

280

UBND tỉnh

2309/QĐ-UBND

27/11/2012

Về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1)

27/11/2012

281

UBND tỉnh

2311/QĐ-UBND

27/11/2012

Phê duyệt Đề án củng cố, khôi phục và phát triển làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đến 2020

27/11/2012

282

UBND tỉnh

15/2012/QĐ-UBND

30/11/2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong QLNN về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/12/2012

283

UBND tỉnh

2502/QĐ-UBND

07/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/12/2012

Sửa đổi, bổ sung QĐ 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012

284

UBND tỉnh

2558/QĐ-CT

18/12/2012

Phê duyệt Điều lệ Hội khoa học kỹ thuật về đo lường chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Quảng Trị

18/12/2012

285

UBND tỉnh

16/2012/QĐ-UBND

20/12/2012

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho các huyện, thị xã, thành phố

30/12/2012

286

UBND tỉnh

17/2012/QĐ-UBND

20/12/2012

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh năm 2013

30/12/2012

287

UBND tỉnh

18/2012/QĐ-UBND

27/12/2012

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/12/2012

288

UBND tỉnh

2731/QĐ-UBND

27/12/2012

Về việc phê duyệt Đề án khuyến nông - khuyến ngư theo NQ số 30a huyện Đakrông giai đoạn 2013 - 2015

27/12/2012

289

UBND tỉnh

19/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2013

07/01/2013

290

UBND tỉnh

20/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Về việc phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2013

07/01/2013

291

UBND tỉnh

2804/QĐ-UBND

28/12/2012

Ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi trong việc tổ chức các kỳ thi và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/12/2012

Thay thế QĐ 2158/QĐ-UBND ngày 22/10/2009

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

NĂM 2010

01

UBND tỉnh

Chỉ thị (CT)

11/2010/CT-UBND

13/10/2010

Về việc tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/10/2010

NĂM 2011

02

UBND tỉnh

CT

03/CT-UBND

04/3/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh, sử dụng thiết bị phát sóng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

04/3/2011

03

UBND tỉnh

CT

04/CT-UBND

11/3/2011

Về việc thực hiện nhiệm vụ tác chiến chống “NN” hạ đặt giàn khoan

11/3/2011

04

UBND tỉnh

CT

05/CT-UBND

25/3/2011

Về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/3/2011

05

UBND tỉnh

CT

06/CT-UBND

25/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và hiệu quả

25/3/2011

06

UBND tỉnh

CT

15/CT-UBND

05/9/2011

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính

05/9/2011

07

UBND tỉnh

CT

16/2011/CT-UBND

07/9/2011

Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/9/2011

08

UBND tỉnh

CT

17/CT-UBND

15/9/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/9/2011

09

UBND tỉnh

CT

20/CT-UBND

21/12/2011

Về việc tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chỉnh lý biến động và xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai

21/12/2011

10

UBND tỉnh

CT

24/CT-UBND

21/12/2011

Về việc tăng cường thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng

21/12/2011

11

UBND tỉnh

CT

01/CT-UBND

03/01/2012

Về việc tăng cường hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp

03/01/2012

NĂM 2012

12

UBND tỉnh

CT

03/CT-UBND

28/02/2012

Về việc tăng cường các biện pháp, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép

28/02/2012

13

UBND tỉnh

CT

04/CT-UBND

20/3/2012

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn tỉnh

20/3/2012

14

UBND tỉnh

CT

08/2012/CT-UBND

03/7/2012

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015

13/7/2012

15

UBND tỉnh

CT

11/CT-UBND

20/8/2012

Về việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh

20/8/2012

16

UBND tỉnh

CT

12/CT-UBND

12/9/2012

Triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công vụ hỗ trợ

12/9/2012

17

UBND tỉnh

CT

13/CT-UBND

26/9/2012

Về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân trên địa bàn tỉnh

26/9/2012