ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1896/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2889/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 735/TTr-SNV ngày 05 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 2 của Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 30tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

b) Tổ chức bộ máy của Sở gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Đăng ký kinh doanh;

- Phòng Quản lý và Giám sát đầu tư;

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kinh tế ngành;

- Phòng Văn xã;

- Phòng Kinh tế đối ngoại;

- Phòng Xây dựng cơ bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao