ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1897/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN CHUYỂNĐỔI ĐỢT TUYỂN QUÂN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981, Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1990, năm 1994 và năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 931/TTr-BCH ngày 05 tháng 7 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi đợt tuyển quân các địa phương cụ thể như sau:

1. Các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, An Lãotuyển quân đợt 2 năm 2013; Năm 2014 chuyển sang tuyển quân đợt 1.

2. Các huyện, thị xã, thành phố: Hoài Ân, Tuy Phước, VânCanh, Vĩnh Thạnh, An Nhơn, Quy Nhơn tuyển quân đợt 1 năm 2013; Năm 2014 chuyểnsang tuyển quân đợt 2.

Điều 2. Thời gian thực hiện việc tuyển quân của các huyện, thị xã, thành phốnêu trên thực hiện kể từ năm 2014 cho đến hết năm 2018.

Thời gian giao quân cụ thể thực hiện theo Quyết định của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các thành viênHội đồng NVQS tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kểtừ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc