ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1897/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP XÂYDỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Thông báo số 731/TB-TU ngày 29tháng 10 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc xét khen thưởng;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua, Khenthưởng - Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 204/TTr-SNV ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định đối tượng tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xâydựng và phát triển tỉnh Sơn La”.

Điều 2. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nộivụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hướng dẫnviệc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các sở, ban ngành, đoàn thể; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, D100.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

QUY ĐỊNH

ĐỐI TƯỢNG TIÊUCHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNHSƠN LA"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnhSơn La)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xâydựng và phát triển tỉnh Sơn La” được xét tặng cho các cá nhân có nhiều đónggóp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La nhằm động viên cán bộ,đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ để xâydựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển giàu đẹp, góp phần vào sự nghiệp côngnghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Điều 2. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triểntỉnh Sơn La” được xét tặng một năm 4 lần, trừ các đối tượng quy định tạiĐiểm 1, Điểm 2, Điểm 11 , Điều 3 của Quy định này.

ChươngII

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều3. Đối tượng, tiêu chuẩn được xét tặng Kỷniệm chương

1.Các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

2.Các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương cónhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Sơn La.

3.Các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ,Thường trực HĐND và Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốctỉnh, Tỉnh uỷ viên các khoá đã nghỉ hưu; Các vị đại biểu Quốc hội các khoáthuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

4.Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnhđương nhiệm.

5.Các đồng chí Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (hoặctương đương); Bí thư, Phó Bí thư huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộcTỉnh uỷ; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La,đương chức hoặc đã nghỉ hưu, hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh có ít nhất 15năm công tác tại tỉnh Sơn La, tính cả thời gian tham gia đoàn cán bộ tỉnh SơnLa giúp nước bạn Lào hoặc tham gia lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Sơn La.

6.Các đồng chí hoạt động cách mạng trước năm 1945 (từ ngày 3l tháng 12 năm 1944trở về trước); các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa; Bà mẹ Việt Nam anh hùng,anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, "Nhà giáo ưu tú",“Thầy thuốc ưu tú” , “Nghệ sỹ ưu tú”,Nhà giáo nhân dân”,“Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ sỹ nhân dân" thuộc tỉnh Sơn La;các đồng chí là Bí thư xã, Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính xã, chỉ huycác khu, đội du kích trong thời kháng chiến chống Pháp; các đồng chí đã đượcNhà nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết toàn dân, Huân chương Chiến côngkhi đang công tác tại tỉnh Sơn La.

7. Các đồng chí đã được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảngtrở lên (Tính từ ngày được xét tặng Kỷ niệm chương) và có ít nhất 15 nămcông tác tại tỉnh Sơn La.

8.Các đồng chí là cán bộ, công nhân, viên chức trong các cơ quan đảng, nhà nước,đoàn thể nhân dân, các nông lâm trường, công ty xí nghiệp, doanh nghiệp kể cảđơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:

-Đã nghỉ hưu (được cấp sổ hưu) từ năm 1994 trở về trước;

-Các đồng chí được cấp sổ hưu từ năm 1995 đến nay và các cá nhân đang công tác,có ít nhất 25 năm công tác liên tục tại tỉnh Sơn La trở lênđối với namvà 20 năm công tác liên tục tại tỉnh Sơn La trở lên đối với nữ hoặc tham giacông tác trong đoàn cán bộ tỉnh Sơn La giúp nước bạn Lào tính đến ngày được xéttặng Kỷ niệm chương (tính cả số năm tham gia lực lượng vũ trang tỉnhSơn La nếu có).

9.Các đồng chí thuộc Lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La.

-Đã nghỉ hưu (được cấp sổ hưu) từ năm 1994 trở về trước.

-Các đồng chí được cấp sổ hưu từ năm 1995 đến nay và các cá nhân đang công tác,có ít nhất 25 năm công tác liên tục tại tỉnh Sơn La trở lên đối với nam và 20năm công tác liên tục tại tỉnh Sơn La trở lên đối với nữ hoặc tham gia công táctrong đoàn cán bộ tỉnh Sơn La giúp nước bạn Lào tính đến ngày được xét tặng Kỷniệm chương (tính cả số năm tham gia lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La nếu có).

10.Các đồng chí là nông dân được công nhận là điển hình sản xuất - kinh doanh giỏicấp tỉnh; đã được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh hoặc được tặngBằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các chủ doanh nghiệp tư nhân có nhiều đónggóp vào việc giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn củatỉnh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của nông dân và người lao động, hoànthành tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước có thời gian hoạt động sản xuất, kinhdoanh tại địa bàn tỉnh Sơn La có ít nhất 15 năm trở lên.

11.Các đồng chí là người nước ngoài có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xâydựng và phát triển tỉnh Sơn La (do Sở Ngoại vụ tỉnh thẩm định trình Thườngtrực Tỉnh uỷ xem xét duyệt).

12.Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND-UBND;trưởng các đoàn thể; cán bộ, công chức, thuộc xã, phường, thị trấn, có ít nhất25 năm công tác liên tục tại tỉnh Sơn La trở lên đối với nam và có ít nhất 20năm công tác liên tục tại tỉnh Sơn La trở lên đối với nữ.

Cácđối tượng thuộc Điểm 5, 7, 8, 9, 12, Điều 3, nếu là thương binh, bố mẹ của liệtsỹ thì được giảm 5 năm so với thời gian quy định.

Điều4. Các trường hợp không xét tặng Kỷ niệmchương

-Các cá nhân nếu bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không xem xét tặng Kỷniệm chương trong thời gian 1 nămkể từ ngày bị kỷ luật.

-Các trường hợp bị kỷ luật khai trừ đảng, bị kỷ luật buộc thôi việc, bị loại ngũ(tước quân tịch, danh hiệu), bị phạt tù từ án treo trở lênthìkhông được xét tặng Kỷ niệm chương.

Điều5. Quy trình xét khen thưởng

1.Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt và trình thủtrưởng cơ quan ký duyệt, báo cáo về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnhSơn La.

Cáchuyện thành phố thành lập Hội đồng xét duyệt, báo cáo UBND huyện, thành phố kếtquả xét duyệt, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo Ban Thường vụ huyệnuỷ, thành uỷ cho ý kiến trước khi gửi về Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ.

2.Ban Thi đua - Khen thưởng rà soát, lập danh sách, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Hộiđồng thi đua khen thưởng tỉnh xét duyệt.

3.Các trường hợp đặc biệt quy định tại Điểm 1, Điểm 2, Điểm 11, Điều 3, căncứ thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ và Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBNDtỉnh quyết định tặng Kỷ niệm chương.

Điều6. Cá nhân được xét tặng Kỷ niệm chương “Vìsự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” được cấp Giấy chứngnhận kèm theo khung, Kỷ niệm chương và được thưởng là 0,6 lần mức lương tốithiểu chung.

Điều7. Kinh phí tặng Kỷ niệm chương trích từnguồn ngân sách của tỉnh, Giao cho Sở Tài chính và Ban Thi đua - Khen thưởng,Sở Nội vụ phối hợp làm thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định chi hàngnăm.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều8. Cơ quan cấp tỉnh thành lập Hội đồng xétduyệt cho cán bộ, công nhân viên chức thuộc cơ quan quản lý (kể cả các đồngchí thuộc Điểm 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 Điều 3); cán bộcông nhân viên chức thuộc cơ quan quản lý trước khi chuyển công tác ra ngoàiđịa bàn tỉnh hoặc nghỉ hưu, cư trú ngoài địa bàn tỉnh Sơn La. Các huyện, thànhphố thành lập hội đồng xét duyệt cho cán bộ công nhân viên chức (kể cả các đồngchí thuộc Điểm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 Điều 3), cán bộ xã, phường, thị trấn,các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu và các đối tượng khác tại địa bàn tỉnh Sơn La.Hàng quý Hội đồng họp xét và đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng.

Hồsơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (Hồ sơ do Ban Thi đua - Khenthưởng, Sở Nội vụ hướng dẫn).

Điều9. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nộivụ hướng dẫn thực hiện; hướng dẫn các cơ quan cấp tỉnh, các huyện, thành phố tổchức trọng thể lễ trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Điều10. Ban Thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ,đảng uỷ trực thuộc; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnhvề việc đề nghị các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương " sựnghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” do đơn vị quản lý. Đối vớitừng trường hợp cá nhân có hành vi gian dối trong kê khai để được tặng Kỷ niệmchương, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ ra quyết định thu hồi (theo Luật Thiđua - Khen thưởng) và xem xét hình thức kỷ luật theo pháp lệnh cán bộ côngchức (nếu là cán bộ, công chức, viên chức đương nhiệm).

Trongquá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành đoàn thể; các huyện,thành phố phản ảnh về (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) tỉnh Sơn La tổnghợp trình UBND tỉnh Quyết định./.