ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1899/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPHỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05 tháng10 năm 2012 của Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hộiđồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 18 tháng6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập, quy định cơ cấu tổ chức vàquy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tảitại Tờ trình số 1287/TTr-SGTVT ngày 03 tháng 7 năm 2013 và đề nghị của Giám đốcSở Nội vụ tại Tờ trình số 416/TTr-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo trìđường bộ tỉnh Bình Định, gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng:

- ÔngTrần Châu - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- ÔngLê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Tài chính;

- ÔngĐỗ Nguyên Đức - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- ÔngNguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Các Ủy viên Hội đồng:

- ÔngLê Từ - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Giao thông Vận tải, ủy viênThường trực kiêm Chánh Văn phòng Quỹ;

- ÔngĐặng Cao Thanh - Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải;

- ÔngNguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông Vận tải;

- ÔngVõ Bá Trọng - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định, SởGiao thông Vận tải;

- ÔngPhan Ngọc Phú - Trưởng phòng hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính;

- ÔngPhạm Văn Thành - Phó Trưởng phòng Ngân sách, Sở Tài chính.

Điều2.Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộtỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định cơ cấu tổ chức vàquy chế hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệttại Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 18/6/2013.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácsở: Nội vụ, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông cótên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc