ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18A/ 2010/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 01 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÁCTRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáodục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập;cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 141/2010/NĐ-HĐND của Hộiđồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 14 ngày 09/7/2010, về việc phát triển giáodục mầm non tỉnh Nam Định từ năm 2010 đến năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục &Đài tạo tại Tờ trình số 1370/GDĐT – GDMN ngày 16/8/2010 và đề nghị của Giám đốcSở Nội vụ, tại Tờ trình số: 895/TTr-SNV ngày 26/8/2010, về việc chuyển đổi các trườngMầm non bán công sang trường Mầm non công lập;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển 237 trường Mầm non bán côngsang trường Mầm non công lập, hoạt động theo Điều lệ trường Mầm non do Bộ Giáodục và Đào tạo ban hành (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Trác nhiệm của các cơ quan cóliên quan:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quanxây dựng kế hoạch chuyển đổi cá trường mầm non bán công sang trường mầm non cônglập.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và Hiệu trưởngcác trường mầm non bán công xây dựng đề án chuyển trường mầm non bán công sangtrường mầm non công lập theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở, hướng dẫn việc chuyển các trường Mầm non báncông sang trường Mầm non công lập.

3. UBND các huyện, thành phố, trên cơ sở hướng dẫncủa các Sở, ban, ngành có liên quan, chỉ đạo Hiệu trưởng các trường Mầm non báncông xây dựng đề án chuyển đổi và ban hành Quyết định chuyển đổi các trường Mầmnon bán công sang trường Mầm non công lập đứng theo quy định hiện hành, xongtrước ngày 30/10/2010.

Điều 3. – Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốccác Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG MẦMNON BÁN CÔNG CHUYỂN SANG CÔNG LẬP
(Kèm theo Quyết định số 18A/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh NamĐịnh)

TT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

1

2

3

4

1

Trường Mầm non Mỹ Xá

Xã Mỹ Xá – Thành phố Nam Định

2

Trường Mầm non Nam Vân

Xã Nam Vân – Thành phố Nam Định

3

Trường Mầm non Nam Phong

Xã Nam Phong – Thành phố Nam Định

4

Trường Mầm non Lộc An

Xã Lộc An – Thành phố Nam Định

5

Trường Mầm non Lộc Hạ

Phường Lộc Hòa – Thành phố Nam Định

6

Trường Mầm non Lộc Hòa

Phường Lộc Hòa – Thành phố Nam Định

7

Trường Mầm non Lộc Vượng

Phường Lộc Vượng – Thành phố Nam Định

8

Trường Mầm non Mỹ Thuận

Xã Mỹ Thuận – Huyện Mỹ Lộc

9

Trường Mầm non Mỹ Thịnh

Xã Mỹ Thịnh – Huyện Mỹ Lộc

10

Trường Mầm non TT Mỹ Lộc

Thị trân Mỹ Lộc – Huyện Mỹ Lộc

11

Trường Mầm non Mỹ Thành

Xã Mỹ Thành – Huyện Mỹ Lộc

12

Trường Mầm non Mỹ Tiến

Xã Mỹ Tiến – Huyện Mỹ Lộc

13

Trường Mầm non Mỹ Hưng

Xã Mỹ Hưng – Huyện Mỹ Lộc

14

Trường Mầm non Mỹ Thắng

Xã Mỹ Thắng – Huyện Mỹ Lộc

15

Trường Mầm non Mỹ Hà

Xã Mỹ Hà – Huyện Mỹ Lộc

16

Trường Mầm non Mỹ Phúc

Xã Mỹ Phúc – Huyện Mỹ Lộc

17

Trường Mầm non Mỹ Trung

Xã Mỹ Trung – Huyện Mỹ Lộc

18

Trường Mầm non Mỹ Tân

Xã Mỹ Tân – Huyện Mỹ Lộc

19

Trường Mầm non Minh Thuận

Xã Minh Thuận – Huyện Vụ Bản

20

Trường Mầm non Tân Khánh

Xã Tân Khánh – Huyện Vụ Bản

21

Trường Mầm non Hiển Khánh

Xã Hiển Khánh – Huyện Vụ Bản

22

Trường Mầm non Hợp Hưng

Xã Hợp Hưng – Huyện Vụ Bản

23

Trường Mầm non Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa – Huyện Vụ Bản

24

Trường Mầm non Minh Tân

Xã Minh Tân – Huyện Vụ Bản

25

Trường Mầm non Kim Thái

Xã Kim Thái – Huyện Vụ Bản

26

Trường Mầm non Trung Thành

Xã Trung Thành – Huyện Vụ Bản

27

Trường Mầm non Quang Trung

Xã Quang Trung – Huyện Vụ Bản

28

Trường Mầm non Đại An

Xã Đại An – Huyện Vụ Bản

29

Trường Mầm non Liên Bảo

Xã Liên Bảo – Huyện Vụ Bản

30

Trường Mầm non Tân Thành

Xã Tân Thành – Huyện Vụ Bản

31

Trường Mầm non Đại Thắng

Xã Đại Thắng – Huyện Vụ Bản

32

Trường Mầm non Liên Minh

Xã Liên Minh – Huyện Vụ Bản

33

Trường Mầm non Vĩnh Hào

Xã Vĩnh Hào – Huyện Vụ Bản

34

Trường Mầm non Thành Lợi

Xã Thành Lợi – Huyện Vụ Bản

35

Trường Mầm non TT Gôi

Thị trấn Gôi – Huyện Vụ Bản

36

Trường Mầm non Tam Thanh

Xã Tam Thanh – Huyện Vụ Bản

37

Trường Mầm non Yên Trung

Xã Yên Trung – Huyện Ý Yên

38

Trường Mầm non Yên Thành

Xã Yên Thành – Huyện Ý Yên

39

Trường Mầm non Yên Thọ

Xã Yên Thọ – Huyện Ý Yên

40

Trường Mầm non Yên Nghĩa

Xã Yên Nghĩa – Huyện Ý Yên

41

Trường Mầm non Yên Phương

Xã Yên Phương – Huyện Ý Yên

42

Trường Mầm non Yên Bình

Xã Yên Bình – Huyện Ý Yên

43

Trường Mầm non Yên Tân

Xã Yên Tân – Huyện Ý Yên

44

Trường Mầm non Yên Lợi

Xã Yên Lợi – Huyện Ý Yên

45

Trường Mầm non Yên Minh

Xã Yên Minh – Huyện Ý Yên

46

Trường Mầm non Yên Mỹ

Xã Yên Mỹ – Huyện Ý Yên

47

Trường Mầm non Yên Chính

Xã Yên Chính – Huyện Ý Yên

48

Trường Mầm non Yên Hưng

Xã Yên Hưng – Huyện Ý Yên

49

Trường Mầm non Yên Phong

Xã Yên Phong – Huyện Ý Yên

50

Trường Mầm non Yên Phú

Xã Yên Phú – Huyện Ý Yên

51

Trường Mầm non Yên Khánh

Xã Yên Khánh – Huyện Ý Yên

52

Trường Mầm non Yên Dương

Xã Yên Dương – Huyện Ý Yên

53

Trường Mầm non Yên Xá

Xã Yên Xá – Huyện Ý Yên

54

Trường Mầm non Yên Ninh

Xã Yên Ninh – Huyện Ý Yên

55

Trường Mầm non TT Lâm

Thị Trấn Lâm – Huyện Ý Yên

56

Trường Mầm non Yên Hồng

Xã Yên Hồng – Huyện Ý Yên

57

Trường Mầm non Yên Quang

Xã Yên Quang – Huyện Ý Yên

58

Trường Mầm non 13/8

Xã Yên Tiến – Huyện Ý Yên

59

Trường Mầm non Tống Văn Trân

Xã Yên Tiến – Huyện Ý Yên

60

Trường Mầm non Yên Bằng

Xã Yên Bằng – Huyện Ý Yên

61

Trường Mầm non Yên Khang

Xã Yên Khang – Huyện Ý Yên

62

Trường Mầm non A Yên Đồng

Xã Yên Đồng – Huyện Ý Yên

63

Trường Mầm non B Yên Đồng

Xã Yên Đồng – Huyện Ý Yên

64

Trường Mầm non A Yên Trị

Xã Yên Trị – Huyện Ý Yên

65

Trường Mầm non B Yên Trị

Xã Yên Trị – Huyện Ý Yên

66

Trường Mầm non Hương Sen

Xã Yên Nhân – Huyện Ý Yên

67

Trường Mầm non Hoa Đào

Xã Yên Nhân – Huyện Ý Yên

68

Trường Mầm non 2/9

Xã Yên Thắng – Huyện Ý Yên

69

Trường Mầm non 19/5

Xã Yên Thắng – Huyện Ý Yên

70

Trường Mầm non Yên Lương

Xã Yên Lương – Huyện Ý Yên

71

Trường Mầm non Họa My

Xã Yên Cường – Huyện Ý Yên

72

Trường Mầm non Hoàng Anh

Xã Yên Cường – Huyện Ý Yên

73

Trường Mầm non Yên Lộc

Xã Yên Lộc – Huyện Ý Yên

74

Trường Mầm non Yên Phúc

Xã Yên Phúc – Huyện Ý Yên

75

Trường Mầm non Nam Mỹ

Xã Nam Mỹ – Huyện Nam Trực

76

Trường Mầm non Trần Hưng Đạo

Xã Điền Xá – Huyện Nam Trực

77

Trường Mầm non Trần Quốc Toản

Xã Điền Xá – Huyện Nam Trực

78

Trường Mầm non Nam Tân

Xã Tân Thịnh – Huyện Nam Trực

79

Trường Mầm non Nam Thịnh

Xã Tân Thịnh – Huyện Nam Trực

80

Trường Mầm non Nam Thắng

Xã Nam Thắng – Huyện Nam Trực

81

Trường Mầm non Nam Toàn

Xã Nam Toàn – Huyện Nam Trực

82

Trường Mầm non Nam Trấn

Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trực

83

Trường Mầm non Nam Quang

Xã Hông Quang – Huyện Nam Trực

84

Trường Mầm non Nam Nghĩa

Xã Nghĩa An – Huyện Nam Trực

85

Trường Mầm non Nam An

Xã Nghĩa An – Huyện Nam Trực

86

Trường Mầm non Nam Cường

Xã Nam Cường – Huyện Nam Trực

87

Trường Mầm non Nam Hồng

Xã Nam Hồng – Huyện Nam Trực

88

Trường Mầm non Nam Trung

Xã Nam Hồng – Huyện Nam Trực

89

Trường Mầm non Nam Hoa

Xã Nam Hoa – Huyện Nam Trực

90

Trường Mầm non Nam Hùng

Xã Nam Hùng – Huyện Nam Trực

91

Trường Mầm non Nam Giang

Xã Nam Giang – Huyện Nam Trực

92

Trường Mầm non Nam Đào

Xã Nam Giang – Huyện Nam Trực

93

Trường Mầm non Nam Minh

Xã Bình Minh – Huyện Nam Trực

94

Trường Mầm non Nam Bình

Xã Bình Minh – Huyện Nam Trực

95

Trường Mầm non Nam Dương

Xã Nam Dương – Huyện Nam Trực

96

Trường Mầm non Nam Thượng

Xã Đồng Sơn – Huyện Nam Trực

97

Trường Mầm non Nam Thành

Xã Đồng Sơn – Huyện Nam Trực

98

Trường Mầm non Nam Đồng

Xã Đồng Sơn – Huyện Nam Trực

99

Trường Mầm non Nam Thái

Xã Nam Thái – Huyện Nam Trực

100

Trường Mầm non Nam Phúc

Xã Nam Thái – Huyện Nam Trực

101

Trường Mầm non Nam Quan

Xã Nam Lợi – Huyện Nam Trực

102

Trường Mầm non Nam Lợi

Xã Nam Lợi – Huyện Nam Trực

103

Trường Mầm non Nam Tiến

Xã Nam Tiến – Huyện Nam Trực

104

Trường Mầm non Nam Sơn

Xã Nam Tiến – Huyện Nam Trực

105

Trường Mầm non Nam Hải

Xã Nam Hải – Huyện Nam Trực

106

Trường Mầm non Nam Ninh

Xã Nam Thanh – Huyện Nam Trực

107

Trường Mầm non Nam Long

Xã Nam Thanh – Huyện Nam Trực

108

Trường Mầm non Trực Hưng

Xã Trực Hưng – Huyện Trực Ninh

109

Trường Mầm non Trực Khang

Xã Trực Khanh – Huyện Trực Ninh

110

Trường Mầm non Trực Mỹ

Xã Trực Mỹ – Huyện Trực Ninh

111

Trường Mầm non Trực Thuận

Xã Trực Thuận – Huyện Trực Ninh

112

Trường Mầm non Trực Nội

Xã Trực Nội – Huyện Trực Ninh

113

Trường Mầm non Trực Thanh

Xã Trực Thanh – Huyện Trực Ninh

114

Trường Mầm non Trực Đạo

Xã Trực Đạo – Huyện Trực Ninh

115

Trường Mầm non Trực Tuấn

Xã Trực Tuấn – Huyện Trực Ninh

116

Trường Mầm non Trực Cát

Xã Cát Thành – Huyện Trực Ninh

117

Trường Mầm non Trực Thành

Xã Cát Thành – Huyện Trực Ninh

118

Trường Mầm non Trực Bình

Xã Việt Hùng – Huyện Trực Ninh

119

Trường Mầm non Trực Tĩnh

Xã Việt Hùng – Huyện Trực Ninh

120

Trường Mầm non Trực Phương

Xã Phương Định – Huyện Trực Ninh

121

Trường Mầm non Trực Định

Xã Phương Định – Huyện Trực Ninh

122

Trường Mầm non Trực Liêm

Xã Liêm Hải – Huyện Trực Ninh

123

Trường Mầm non Trực Hải

Xã Liêm Hải – Huyện Trực Ninh

124

Trường Mầm non Trực Trung

Xã Trung Đông – Huyện Trực Ninh

125

Trường Mầm non Trực Đông

Xã Trung Đông – Huyện Trực Ninh

126

Trường Mầm non Trực Chính

Xã Trực Chính – Huyện Trực Ninh

127

Trường Mầm non Cổ Lễ

Thị Trấn Cổ Lễ – Huyện Trực Ninh

128

Trường Mầm non Trực Thắng

Xã Trực Thắng – Huyện Trực Ninh

129

Trường Mầm non Trực Phú

Xã Trực Phú – Huyện Trực Ninh

130

Trường Mầm non Trực Thái

Xã Trực Thái – Huyện Trực Ninh

131

Trường Mầm non Trực Đại A

Xã Trực Đại – Huyện Trực Ninh

132

Trường Mầm non Trực Đại B

Xã Trực Đại – Huyện Trực Ninh

133

Trường Mầm non Trực Hùng

Xã Trực Hùng – Huyện Trực Ninh

134

Trường Mầm non Trực Cường

Xã Trực Cường – Huyện Trực Ninh

135

Trường Mầm non Nghĩa Đồng

Xã Trực Đông – Huyện Nghĩa Hưng

136

Trường Mầm non Nghĩa Thịnh

Xã Nghĩa Thịnh – Huyện Nghĩa Hưng

137

Trường Mầm non Nghĩa Thái

Xã Nghĩa Thái – Huyện Nghĩa Hưng

138

Trường Mầm non Hoàng Nam

Xã Hoàng Nam – Huyện Nghĩa Hưng

139

Trường Mầm non Nghĩa Minh

Xã Nghĩa Minh – Huyện Nghĩa Hưng

140

Trường Mầm non Nghĩa Châu

Xã Nghĩa Châu – Huyện Nghĩa Hưng

141

Trường Mầm non Nghĩa Trung

Xã Nghĩa Trung – Huyện Nghĩa Hưng

142

Trường Mầm non Nghĩa Sơn

Xã Nghĩa Sơn – Huyện Nghĩa Hưng

143

Trường Mầm non TT Liễu Đề

Thị Trấn Liễu Đề – Huyện Nghĩa Hưng

144

Trường Mầm non Nghĩa Lạc

Xã Nghĩa Lạc – Huyện Nghĩa Hưng

145

Trường Mầm non Nghĩa Hồng

Xã Nghĩa Hồng – Huyện Nghĩa Hưng

146

Trường Mầm non Nghĩa Phong

Xã Nghĩa Phong – Huyện Nghĩa Hưng

147

Trường Mầm non Nghĩa Phú

Xã Nghĩa Phú – Huyện Nghĩa Hưng

148

Trường Mầm non Nghĩa Tân

Xã Nghĩa Tân – Huyện Nghĩa Hưng

149

Trường Mầm non Nghĩa Bình

Xã Nghĩa Bình – Huyện Nghĩa Hưng

150

Trường Mầm non Nghĩa Thắng

Xã Nghĩa Thắng – Huyện Nghĩa Hưng

151

Trường Mầm non Nghĩa Lợi

Xã Nghĩa Lợi – Huyện Nghĩa Hưng

152

Trường Mầm non Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc – Huyện Nghĩa Hưng

153

Trường Mầm non Nghĩa Lâm

Xã Nghĩa Lâm – Huyện Nghĩa Hưng

154

Trường Mầm non A Nghĩa Thành

Xã Nghĩa Thành – Huyện Nghĩa Hưng

155

Trường Mầm non B Nghĩa Thành

Xã Nghĩa Thành – Huyện Nghĩa Hưng

156

Trường Mầm non Nghĩa Hùng

Xã Nghĩa Hùng – Huyện Nghĩa Hưng

157

Trường Mầm non Nghĩa Hài

Xã Nghĩa Hải – Huyện Nghĩa Hưng

158

Trường Mầm non TT Quỹ Nhất

Thị trấn Quỹ Nhất – Huyện Nghĩa Hưng

159

Trường Mầm non TT Rạng Đông

Thị trấn Rạng Đông – Huyện Nghĩa Hưng

160

Trường Mầm non Nam Điền

Xã Nam Điền – Huyện Nghĩa Hưng

161

Trường Mầm non Hải An

Xã Hải An – Huyện Hải Hậu

162

Trường Mầm non Hải Anh

Xã Hải Anh – Huyện Hải Hậu

163

Trường Mầm non Hải Bắc

Xã Hải Bắc – Huyện Hải Hậu

164

Trường Mầm non Hải Cường

Xã Hải Cường – Huyện Hải Hậu

165

Trường Mầm non Hải Châu

Xã Hải Châu – Huyện Hải Hậu

166

Trường Mầm non Hải Chính

Xã Hải Chính – Huyện Hải Hậu

167

Trường Mầm non TT Cồn

Thị trấn Cồn – Huyện Hải Hậu

168

Trường Mầm non Hải Đông

Xã Hải Đông – Huyện Hải Hậu

169

Trường Mầm non Hải Đường

Xã Hải Đường – Huyện Hải Hậu

170

Trường Mầm non Hải Giang

Xã Hải Giang – Huyện Hải Hậu

171

Trường Mầm non Hải Hà

Xã Hải Hà – Huyện Hải Hậu

172

Trường Mầm non Hải Hòa

Xã Hải Hòa – Huyện Hải Hậu

173

Trường Mầm non Hải Hưng

Xã Hải Hưng – Huyện Hải Hậu

174

Trường Mầm non Hải Long

Xã Hải Long – Huyện Hải Hậu

175

Trường Mầm non Hải Lộc

Xã Hải Lộc – Huyện Hải Hậu

176

Trường Mầm non Hải Lý

Xã Hải Lý – Huyện Hải Hậu

177

Trường Mầm non Hải Ninh

Xã Hải Ninh – Huyện Hải Hậu

178

Trường Mầm non Hải Minh

Xã Hải Minh – Huyện Hải Hậu

179

Trường Mầm non Hải Nam

Xã Hải Nam – Huyện Hải Hậu

180

Trường Mầm non Hải Phong

Xã Hải Phong – Huyện Hải Hậu

181

Trường Mầm non Hải Phương

Xã Hải Phuong – Huyện Hải Hậu

182

Trường Mầm non Hải Phú

Xã Hải Phú – Huyện Hải Hậu

183

Trường Mầm non Hải Phúc

Xã Hải Phúc – Huyện Hải Hậu

184

Trường Mầm non Hải Quang

Xã Hải Quang – Huyện Hải Hậu

185

Trường Mầm non Hải Sơn

Xã Hải Sơn – Huyện Hải Hậu

186

Trường Mầm non Hải Tây

Xã Hải Tây – Huyện Hải Hậu

187

Trường Mầm non Hải Tân

Xã Hải Tân – Huyện Hải Hậu

188

Trường Mầm non Hải Toàn

Xã Hải Toàn – Huyện Hải Hậu

189

Trường Mầm non Hải Trung

Xã Hải Trung – Huyện Hải Hậu

190

Trường Mầm non TT Thịnh Long

Thị trấn Thinh Long – Huyện Hải Hậu

191

Trường Mầm non Hải Thanh

Xã Hải Thanh – Huyện Hải Hậu

192

Trường Mầm non Hải Chiều

Xã Hải Chiều – Huyện Hải Hậu

193

Trường Mầm non Hải Vân

Xã Hải Vân – Huyện Hải Hậu

194

Trường Mầm non Hải Xuân

Xã Hải Xuân – Huyện Hải Hậu

195

Trường Mầm non TT Yên Định

Thi trấn Yên Định – Huyện Hải Hậu

196

Trường Mầm non Xuân Thượng

Xã Xuân Thượng – Huyện Xuân Trường

197

Trường Mầm non Xuân Thành

Xã Xuân Thánh – Huyện Xuân Trường

198

Trường Mầm non Xuân Châu

Xã Xuân Châu – Huyện Xuân Trường

199

Trường Mầm non Xuân Phong

Xã Xuân Phong – Huyện Xuân Trường

200

Trường Mầm non Xuân Hồng

Xã Xuân Hồng – Huyện Xuân Trường

201

Trường Mầm non Xuân Ngọc

Xã Xuân Ngọc – Huyện Xuân Trường

202

Trường Mầm non Xuân Thủy

Xã Xuân Thủy – Huyện Xuân Trường

203

Trường Mầm non Xuân Tân

Xã Xuân Tân – Huyện Xuân Trường

204

Trường Mầm non Xuân Đài

Xã Xuân Đài – Huyện Xuân Trường

205

Trường Mầm non Xuân Phú

Xã Xuân Phú – Huyện Xuân Trường

206

Trường Mầm non Thọ Nghiệp

Xã Thọ Nghiệp – Huyện Xuân Trường

207

Trường Mầm non Xuân Bắc

Xã Xuân Bắc – Huyện Xuân Trường

208

Trường Mầm non Xuân Trung

Xã Xuân Trung – Huyện Xuân Trường

209

Trường Mầm non Xuân Phương

Xã Xuân Phương – Huyện Xuân Trường

210

Trường Mầm non Xuân Vinh

Xã Xuân Vinh – Huyện Xuân Trường

211

Trường Mầm non Xuân Ninh

Xã Xuân Ninh – Huyện Xuân Trường

212

Trường Mầm non TT Xuân Trường

Thị trấn Xuân Trường – Huyện Xuân Trường

213

Trường Mầm non Xuân Hòa

Xã Xuâ – Huyện Xuân Trườngn Hòa

214

Trường Mầm non Xuân Kiên

Xã Xuân Kiên – Huyện Xuân Trường

215

Trường Mầm non Xuân Tiến

Xã Xuân Tiến – Huyện Xuân Trường

216

Trường Mầm non Giao Thiện

Xã Giao Thiện – Huyện Giao Thủy

217

Trường Mầm non Giao An

Xã Giao An – Huyện Giao Thủy

218

Trường Mầm non Giao Thanh

Xã Giao Thanh – Huyện Giao Thủy

219

Trường Mầm non Giao Hương

Xã Giao Hương – Huyện Giao Thủy

220

Trường Mầm non Giao Lạc

Xã Giao Lạc – Huyện Giao Thủy

221

Trường Mầm non Giao Xuân

Xã Giao Xuân – Huyện Giao Thủy

222

Trường Mầm non Hồng Thuận

Xã Hồng Thuận – Huyện Giao Thủy

223

Trường Mầm non Giao Tiến

Xã Giao Tiến – Huyện Giao Thủy

224

Trường Mầm non Giao Nhân

Xã Giao Nhân – Huyện Giao Thủy

225

Trường Mầm non Giao Hải

Xã Giao Hải – Huyện Giao Thủy

226

Trường Mầm non Giao Hà

Xã Giao Hà – Huyện Giao Thủy

227

Trường Mầm non Bình Hòa

Xã Giao Hòa – Huyện Giao Thủy

228

Trường Mầm non TT Ngô Đồng

Thị trấn Ngô Đồng – Huyện Giao Thủy

229

Trường Mầm non Hoành Sơn

Xã Hoành Son – Huyện Giao Thủy

230

Trường Mầm non Giao Châu

Xã Giao Châu – Huyện Giao Thủy

231

Trường Mầm non Giao Yến

Xã Giao Yến – Huyện Giao Thủy

232

Trường Mầm non Bạch Long

Xã Bạch Long – Huyện Giao Thủy

233

Trường Mầm non Giao Tân

Xã Giao Tân – Huyện Giao Thủy

234

Trường Mầm non Giao Thịnh

Xã Giao Thịnh – Huyện Giao Thủy

235

Trường Mầm non TT Quất Lâm

Thị trấn Quất Lâm – Huyện Giao Thủy

236

Trường Mầm non Giao Phong

Xã Giao Phong – Huyện Giao Thủy

237

Trường Mầm non Giao Long

Xã Giao Long – Huyện Giao Thủy