Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 19/2002/QĐ-TCHQ NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2002 SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 1200/2001/QĐ-TCHQ NGÀY23/11/2001,
SỐ 1257/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 04/12/2001, SỐ 1494/2001/QĐ-TCHQ ,
SỐ 1495/2001/QĐ-TCHQ , SỐ 1548/2001/QĐ-TCHQ , SỐ 1549/2001/QĐ-TCHQ , SỐ 1550/2001/QĐ-TCHQ , SỐ 1557/2001/QĐ-TCHQ
NGÀY 28/12/2001 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

- Căn cứ Luật Hải quanngày 29/06/2001;

- Căn cứ Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

- Xét đề nghị của ôngCục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Sửa đổi, bổ sung một số nộidung quy định 07 (bẩy) mẫu dấu nghiệp vụ và chế độ quản lý, sử dụng các dấunghiệp vụ hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày23/11/2001 như sau:

1. Điểm 2 Điều 7 được sửa đổi lại như sau:

"Mẫu dấu số 2 "Tên chi cục hải quan" đượcdùng để đóng vào Giấy thông báo thuế, Quyết định điều chỉnh thuế, ô 27 (xácnhận thực xuất) tờ khai hàng hoá xuất khẩu ký hiệu HQ/2002-XK, Biên bản bàngiao hàng hoá chuyển cửa khẩu giữa Chi cục Hải quan thuộc Tỉnh, Thành phố nàyvới Chi cục Hải quan Tỉnh, Thành phố khác. Dấu do công chức hải quan làm cácnghiệp vụ trên sử dụng. Dấu sử dụng mực màu đỏ".

2. Điểm 3 Điều 7 được bổ sung như sau:

Công chức hải quan trực tiếp làm thủ tục cho hành lý xuấtnhập khẩu được phép sử dụng dấu số 3 "Đã làm thủ tục hải quan" để xácnhận việc đã làm thủ tục hải quan cho hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh.

3. Bổ sung Điểm 8 Điều 7 như sau:

"Phòng nghiệp vụ thuộc một số Cục Hải quan tỉnh, thànhphố được giao làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và cácnghiệp vụ khác được sử dụng các mẫu dấu nghiệp vụ số 2, 3, 4, 5, 6, 7 khi thựchiện các nghiệp vụ trên".

Điều 2:Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyếtđịnh số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 như sau:

1. Điều 1 được sửa đổi như sau:

"Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này:

1- Tờ khai hàng hoá xuất khẩu ký hiệu HQ/2002-XK và phụ lụctờ khai xuất khẩu ký hiệu PLTK/2002-XK;

2- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu ký hiệu HQ/2002-NK và phụ lụctờ khai nhập khẩu ký hiệu PLTK/2002-NK;

3- Mẫu Giấy thông báo thuế ký hiệu TB-2002;

4- Mẫu Quyết định điều chỉnh thu thuế, thu chênh lệch giá(theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 1632/QĐ-KTTT ngày 31/12/2001).

5- Bản hướng dẫn sử dụng các loại tờ khai và phụ lục tờ khainói trên".

2. Sửa đổi hướng dẫn cách ghi ô số 18 tờ khai hàng hoá nhậpkhẩu và ô số 14 tờ khai hàng hoá xuất khẩu quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2Aban hành kèm theo bản hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hàng hoáxuất khẩu, tờ khai hàng hoá nhập khẩu như sau:

"Ghi mã số hàng hoá theo mã số quy định tại Danh mụcBiểu thuế xuất khẩu/nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành. Trường hợp mặt hàngxuất khẩu/nhập khẩu chưa có trong danh mục Biểu thuế xuất khẩu/nhập khẩu thìghi mã số theo mã số quy định tại Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam(HSVN) do Tổng cục Thống kê ban hành".

3. Sửa đổi hướng dẫn xác nhận thực xuất tại ô số 27 Phụ lục2A ban hành kèm theo bản Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hàng hoáxuất khẩu, ký hiệu HQ/2002-XK, như sau:

"- Trường hợp lô hàng được giao cho người vận tải tạiICD (vận tải đơn được ký phát tại ICD) thì Chi cục hải quan ICD xác nhận thựcxuất;

- Trường hợp lô hàng xuất khẩu được làm thủ tục hải quan tạiChi cục hải quan ngoài cửa khẩu nhưng nơi giao hàng là cửa khẩu xuất thì Chicục Hải quan cửa khẩu xuất xác nhận thực xuất;

- Đối với lô hàng làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu xuất thìChi cục Hải quan cửa khẩu xuất xác nhận thực xuất.

4. Sửa đổi, bổ sung các điểm 3 (c), 4 (c) Mục I bản hướngdẫn sử dụng tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

"Trường hợp lô hàng có trên 9 (chín) mặt hàng xuấtkhẩu/nhập khẩu không khai đủ trên tờ khai và 1 phụ lục tờ khai thì người khaihải quan được sử dụng Bản kê chi tiết kèm tờ khai".

Điều 3:Sửa đổi, bổ sung một số nộidung tại Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 1494/2001/QĐ-TCHQngày 26/12/2001 như sau:

1. Bổ sung tại điểm 7 Mục I quy định về lấy mẫu và đối chiếumẫu như sau:

"Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập quyết địnhviệc cho người khai hải quan xem hàng trước và lấy mẫu trên cơ sở đơn đề nghịcủa người khai hải quan".

2. Bổ sung Điểm 2 (a), Mục II như sau:

"Khi làm thủ tục cho hàng hoá nhập khẩu qua cảng biển,người khai hải quan phải nộp thêm Lệnh giao hàng (D/O). Trường hợp lô hàng doChi cục Hải quan ngoài cửa khẩu làm thủ tục thì người khai hải quan có thể nộpD/O cho Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan hoặc cho Chi cục Hải quan cửakhẩu cảng".

3. Sửa lại Điểm 1 (c), Bước 1, Mục III như sau:

"c) Đối chiếu chính sách quản lý xuất khẩu với lô hàngxuất khẩu".

4. Bổ sung điểm 1(g), Bước 1, Mục III như sau:

"g) Ra thông báo thuế"

5. Thay đoạn "ra thông báo thuế" tại điểm (b),Bước 2, Mục III bằng đoạn:

"và chính sách về thuế, giá, quyết định điều chỉnh thuếsố thuế phải nộp (nếu có)".

Điều 4:Sửa đổi, bổ sung một số nộidung tại Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 1495/2001/QĐ-TCHQngày 26/12/2001 như sau:

1. Bổ sung điểm 6, Mục I như sau:

"6. Quy định này áp dụng cho hàng hoá xuất khẩu/nhậpkhẩu chuyển cửa khẩu giữa cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu và địa điểm làm thủ tụchải quan/địa điểm kiểm tra hải quan thuộc Tỉnh, Thành phố khác với Tỉnh, Thànhphố có cửa khẩu xuất/nhập.

- Đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu giữa hai đơn vị Hải quanthuộc cùng Cục Hải quan một tỉnh, Thành phố thì trên cơ sở những nguyên tắc cơbản tại quy định này, Cục trưởng Hải quan tỉnh, thành phố quy định thủ tục cụthể theo hướng đơn giản hơn, ít giấy tờ hơn, nhanh hơn, bảo đảm yêu cầu quản lýđể áp dụng cho các đơn vị trực thuộc.

2. Gạch đầu dòng (-) thứ 4, điểm 4 (b), Mục I được sửa đổinhư sau:

"- Trường hợp hàng được miễn kiểm tra thực tế:

+ Nếu trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất (dưới đây gọichung là Khu) có trụ sở Hải quan và tại các xí nghiệp ngoài Khu liền kề trụ sởHải quan này thì Chi cục Hải quan Khu niêm phong trước khi đưa hàng đến cửakhẩu xuất.

+ Đối với hàng hoá của các doanh nghiệp khác, nếu trụ sở Chicục hải quan làm thủ tục xuất nằm thuận tuyến đường vận chuyển lô hàng tới cửakhẩu xuất thì do Chi Cục Hải quan này niêm phong, nếu không thuận đường thì doChi cục Hải quan cửa khẩu xuất niêm phong".

3. Thay gạch đầu dòng (-) thứ 5, điểm 3 (a), Mục II bằng nộidung sau:

"Văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thànhphố".

4. Sửa lại điểm 3, (b.3), Mục II như sau:

"b.3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,văn bản thẩm định và công văn đề nghị của Cục trưởng Hải quan tỉnh, Thành phố,Tổng cục Hải quan có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.Trường hợp không chấp nhận thì Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời doanhnghiệp".

5. Điểm 4 Mục II được sửa đổi như sau:

"4. Thủ tục chấp nhận địa điểm kiểm tra hàng hoá ngoàicửa khẩu:

a) Đối với Địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung: Loại địađiểm này là một bộ phận của Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu do Thủtướng Chính phủ quyết định.

b) Đối với Trạm hàng lẻ (CFS): Do Tổng cục trưởng Tổng tụcHải quan quyết định trên cơ sở văn bản đề nghi của doanh nghiệp, văn bản thẩmđịnh và đề xuất của Cục trưởng Hải quan tỉnh, Thành phố.

c) Đối với địa điểm là Chân công trình, Nơi sản xuất: Do Cụctrưởng Hải quan tỉnh, thành phố ra quyết định. Việc quyết định thực hiện 1(một) lần. Mỗi lần làm thủ tục cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu người khai hảiquan xuất trình cho Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu văn bảnchấp thuận của Cục trưởng Hải quan tỉnh, Thành phố".

6. Bổ sung điểm 1.2 (h), Mục III như sau:

"h) Xác nhận thực xuất cho lô hàng trong trường hợphàng được giao cho người vận tải tại ICD (vận tải đơn được ký phát giao hàngtại ICD)".

7. Bỏ toàn bộ điểm 1.4 (c), Mục III.

8. Điểm 2.2. (e), Mục III được sửa đổi như sau:

"Niêm phong các con-ten-nơ hàng xuất khẩu, trừ trườnghợp không thuận tuyến đường vận chuyển theo quy định tại Điểm 1, Điều 4 này.

9. Bỏ từ (e) tại điểm 2.2.(b), Mục III.

10. Sửa đổi gạch đầu dòng (-) thứ nhất, điểm 2.3.(a), MụcIII như sau:

"- Đối với lô hàng xuất khẩu thuộc diện miễn kiểm trathực tế, nhưng chưa được Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu niêm phong theo quyđịnh tại Điểm 1, Điều 4 này thì Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất niêm phong".

11. Bỏ nội dung quy định tại dấu cộng (+) thứ nhất và thứhai gạch đầu dòng (-) thứ nhất điểm 2.3.(d), Mục III và được viết lại như sau:

"+ Đối với lô hàng đã làm xong thủ tục hải quan tại Chicục Hải quan ngoài cửa khẩu, đã được Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu niêm phonghoặc chưa niêm phong thì công chức hải quan làm nhiệm vụ giám sát kho, bãi niêmphong (đối với hàng chưa niêm phong) và xác nhận thực xuất".

12. Bổ sung nội dung sau đây vào điểm 1.4 và điểm 2.3 MụcIII:
"Trường hợp hàng xuất khẩu đã được Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu quyếtđịnh miễn kiểm tra hoặc chuyển Chi cục hải quan cửa khẩu kiểm tra nhưng hàngthực tế khác với tờ khai đã được đăng ký thì người khai hải quan phải có vănbản thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất. Chi cục Hải quan cửa khẩuxuất xác nhận thực tế hàng hoá xuất khẩu vào tờ khai hải quan và Biên bản bàngiao".

13. Đối với Biên bản bàn giao được sửa đổi như sau:

a) Đối với hàng xuất khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩulập 3 (ba) bản lưu: lưu 1 bản, Giao hai bản cho người vận tải/người khai hảiquan chuyển tới Chi cục hải quan cửa khẩu xuất.

Sau khi tiếp nhận lô hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuấtxác nhận vào Biên bản bàn giao, trả lại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu 1 bản,lưu lại 1 bản.

b) Đối với hàng nhập khẩu:

- Trường hợp hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra và trường hợpdo Chi cục hải quan cửa khẩu nhập kiểmtra thì Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập không phải lập Biên bản bàn giao.

- Trường hợp hàng nhập khẩu được Chi cục Hải quan ngoài cửakhẩu kiểm tra thì Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập lập 3 (ba) Biên bản bàn giao:1 bản lưu, 2 bản giao cho người vận tải/người khai hải quan chuyển tới Chi cụcHải quan ngoài cửa khẩu.

Sau khi tiếp nhận lô hàng, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩuxác nhận vào Biên bản bàn giao, trả lại Chi cục hải quan cửa khẩu nhập 1 bản,lưu lại một bản.

14. Đối với hàng chuyển cửa khẩu giữa hai sân bay quốc tế:

Sau khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan sânbay đi phải thông báo cho Chi cục Hải quan sân bay đến bằng Fax.

15. "Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu" và "Biênbản bàn giao" được sửa đổi theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theoQuyết định này.

Điều 5:Sửa đổi, bổ sung một số nộidung tại Quyết định số 1548/2001/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2001 như sau:

1. Bổ sung nội dung sau đây vào điểm 2, Mục A như sau:

"Trường hợp tàu buộc phải neo đậu ở khu vực xa cảng đểxếp, dỡ hàng hoá thì Hải quan được lên tàu để tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tụcxuất cảnh, nhập cảnh cho tàu".

2. Việc đóng dấu lên bản lược khai hàng hoá quy định tạiđiểm 3.2.(a), Mục A được sửa đổi như sau:

- Đối với bộ lược khai hàng hoá do Thuyền trưởng nộp cho Hảiquan thì Hải quan ghi tổng số trang, đóng dấu lên trang đầu và trang cuối củaBộ lược khai, các trang khác đóng dấu giáp lai.

- Đối với bộ lược khai hàng hoá của Đại lý hoặc Hãng tàu lưuthì chỉ đóng dấu lên trang đầu và trang cuối của bộ lược khai.

3. Bổ sung điểm 1.1. Mục B như sau:

"f) Tờ khai tàu đi/tờ khai tàu đến;

g) Tờ khai tài sản tàu".

4. Bổ sung các nội dung sau đây vào điểm 3, Mục C:

"h) Ký, đóng dấuxác nhận thực xuất vào ô 27 tờ khai hải quan (đối với trường hợp lô hàng chưađược Chi cục Hải quan ICD xác nhận thực xuất) và trả ngay cho chủ hàng;

f) Tiếp nhận Biên bản bàn giao do Chi cục Hải quan ngoài cửakhẩu chuyển đến, xác nhận Biên bản bàn giao và chuyển trả lại cho Chi cục Hảiquan ngoài cửa khẩu".

5. Bỏ gạch đầu dòng (-) thứ ba và thứ tư điểm 4.1.1 (b), MụcC.

6. Khai hành lý, hàng hoá của thuyền viên được quy định nhưsau:

"- Đối với hành lý: Được dùng chung một tờ khai để khaicho hành lý của cả đoàn (hành lý của mỗi người khai vào một cột trong tờ khai);

- Đối với hàng hoá: Phải khai riêng hàng hoá của từng ngườivào tờ khai hàng hoá phi mậu dịch xuất nhập khẩu".

Điều 6:Sửa đổi, bổ sung một số nộidung tại Quy định tạm thời kèm theo Quyết định số 1549/2001/QĐ-TCHQ ngày26/12/2001 như sau:

1. Bỏ các điểm 2.2.(b), 3.2.(b), 4.2 (b), 5.3.(b), Mục II vàthay bằng việc "Ghi đầy đủ họ tên, số hộ chiếu, ngày xuất cảnh, nhập cảnhcủa người mua hàng vào hoá đơn bán hàng".

2. Sửa đổi điểm 3.1 (c) Mục II như sau:

"c) Sau khi bán hàng nhân viên cửa hàng phải ghi tổngtrị giá hàng đã bán, ký ghi rõ họ tên vào tờ khai nhập xuất cảnh".

3. Bổ sung điểm 3.1, Mục III như sau:

"Đối với trường hợp đổ vỡ lẻ, số lượng ít thì Hải quanxác nhận không yêu cầu phải giám định".

Điều 7:Sửa đổi, bổ sung một số nộidung tại Quy định tạm thời kèm Quyết định số 1550/2001/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2001như sau:

1. Bổ sung điểm 3, Mục I như sau:

"e) Thông báo cho chủ hàng liên hệ trực tiếp với Chicục Hải quan Bưu điện để giải quyết trường hợp hàng không được nhập khẩu, hàngphải tịch thu theo quy định của pháp luật".

2. Bổ sung điểm 5, Mục I về khai hải quan và biên lai thutiền thuế như sau:

"- Trường hợp chủ hàng yêu cầu tờ khai riêng cho hànghoá của mình thì người khai hải quan được khai trên tờ khai riêng.

- Biên lai thu tiền thuế được lập riêng cho từng lô hàng.

- Bảng kê chi tiết hàng hoá kèm tờ khai hải quan được sửađổi, bổ sung theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định này".

3. Bổ sung điểm 6, Mục I về người làm thủ tục hải quan như sau:

" Đối với mặt hàng mới, chỉ chủ hàng mới có khả năngkhai hải quan thì chủ hàng trực tiếp lập tờ khai hải quan".

Điều 8:Bổ sung một số nội dung tạiQuyết định số 1557/2001/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2001 như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp mới hoạt động xuất nhập khẩutrong thời gian ngắn, chưa đủ thời gian để xem xét quá trình chấp hành phápluật theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 thì:

a) Đối với hàng xuất khẩu:

- Nếu thuộc danh mục hàng xuất khẩu được miễn kiểm tra theoquy định tại Điều 8 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP dẫn trên: Hải quan thực hiệnkiểm tra thực tế hàng hoá một số lần đầu xuất khẩu, nếu doanh nghiệp chấp hànhtốt pháp luật hải quan thì các lần sau đó được áp dụng hình thức miễn kiểm trathực tế hàng hoá.

- Đối với hàng hoá xuất khẩu khác: Thực hiện việc kiểm tratheo đúng quy định tại Luật hải quan và Nghị định số 101/2001/NĐ-CP .

b) Đối với hàng nhập khẩu:

- Nếu thuộc danh mục hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra theoquy định tại Điều 8 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP dẫn trên: Hải quan thực hiệnkiểm tra thực té hàng hoá một số lần đầu nhập khẩu, nếu doanh nghiệp chấp hànhtốt pháp luật hải quan thì các lần sau đó Hải quan thực hiện việc kiểm tra độtxuất bằng hình thức kiểm tra xác suất theo quy định.

- Đối với hàng hoá nhập khẩu khác: Thực hiện việc kiểm tratheo đúng quy định tại Luật Hải quan và Nghị định số 101/2001/NĐ-CP .

2. Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu thường xuyên quy định tạiĐiều 30 Luật Hải quan và Điều 8 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001được hiểu là mặt hàng mà doanh nghiệp chuyên xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm cảnguyên liệu nhập khẩu và sản phẩm gia công xuất khẩu, nguyên liệu nhập khẩu đểsản xuất hàng xuất khẩu và sản phẩm xuất khẩu".

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 10: Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hảiquan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Phụ lục 1

Quyết định 19/2002/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định số: 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001, số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001, số 1494/2001/QĐ-TCHQ, số 1495/2001/QĐ-TCHQ, số 1548, 1549, 1550, 1557/2001/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2001 của TCHQTỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN.......

Chi cục Hải quan

Số: ........./HQ-BBBG

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO

Hồi..... giờ.... phút, ngày... tháng.... năm...... Chi cụcHải quan..............................

bàn giao hồ sơ hải quan đã niên phong cho ông(bà)..............................................

Đại diện của Côngty..................................................... để chuyển đến Chi cụcHải quan ..................................... gồm:

1. Hồ sơ hải quan:

- Tờ khai hảiquan (.....bản chính) số....................................

- Đơn dề nghị xinchuyển cửa khẩu:..................... bản chính;

- Vận tải đơn (Đốivới hàng NK đường biển):............bản sao;

- Bản kê chi tiết(nếu có)........................................ bản chính;

2. Hàng hoá:

STT

Số hiệu con-ten-nơ hoặc
biển kiểm soát xe chuyên dụng

Số seal
Con-ten-nơ

Số seal hải quan

1

2

3

4

Tình trạng con-tai-nơ/xe chuyên dụng/hànghoá............................................

........................................................................................................................

Biên bản về tình trạng con-tai-nơ/hàng hoá (nếu có),số................................

........................................................................................................................

Người vận tải

(Ký ghi rõ họ tên)

Chi cục HQ ngoài CK

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chi cục HQ cửa khẩu

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIÊN BẢN BÀN GIAO

1- Biên bản bàn giao này áp dụng trong các trường hợp sau:

- Hàng xuất khẩu

- Hàng nhập khẩu: do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu kiểmtra thực tế.

2- Người vận tải: Là chủ hàng hoặc doanh nghiệp vận tải hànghoá

3- Mục Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửakhẩu (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) được quy định như sau: Đóng mẫu dấu số 2,người ký là lãnh đạo Đội giám sát kho, bãi (đối với cửa khẩu) hoặc Lãnh đạo Độithủ tục (đối với Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu);

4- Tại cột số 2 và số 3 quy định như sau:

a. Đối với hàng nhập khẩu: Do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhậpghi.

b. Đối với hàng xuất khẩu:

- Trường hợp hàng đã được Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩuniêm phong thì do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu ghi

- Trường hợp Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu chưa niêm phongthì do người khai hải quan ghi.


Phụ lục 2

CỘNGHOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quyết định 19/2002/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định số: 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001, số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001, số 1494/2001/QĐ-TCHQ, số 1495/2001/QĐ-TCHQ, số 1548, 1549, 1550, 1557/2001/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2001 của TCHQĐộclập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày .....tháng.......năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CỬA KHẨU

Kính gửi: - Chi cục Hảiquan.........................................

- Chi cục Hải quan cửakhẩu..........................

Công ty........................ đề nghị được làm thủ tục hảiquan/ kiểm tra hải quan tại..................................................... cho lô hàng thuộc vậnđơn................................. chuyên chở trên PTVT........................., tới cửa khẩu nhậpngày...../........../....................

Tên hàng:....................................................................................

Lượng hàng:................................................................................

Trọng lượng hoặc số kiện............................................................

Gồm:......................... con-tai-nơ có sốhiệu:................................

Tuyến đường vận chuyển ................................. vớichiều dài........ km

Thời gian vậnchuyển........................................................................

Công ty .................................... cam kết chịutrách nhiệm trước pháp luật về:

1. Đảm bảo sự nguyên trạng hàng hoá và các niêm phong hảiquan, niêm phong hãng tàu cho tới khi bàn giao cho Chi cục Hải quan địa điểmlàm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu/địa điểm kiểm tra hải quan...............giám sát.

2. Vận chuyển lô hàng đúng tuyến đường và thời gian./.

........., ngày .... tháng..... năm .....

Giám đốc Công ty

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Kính gửi: - Chi cục Hải quan..................

Đề nghị làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho lô hàng nêu trên củaCông ty ................... thuộc tờ khai hải quan số...............ngày...../..../200....

Chi cục Hải quan

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)


TỔNG CỤC HẢI QUAN

BẢN KÊ CHI TIẾT HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

(Kèm theo tờ khai hải quan số: ................ ngày..../..../......)

Mẫu HQ01B-BĐCPN

Tên địa

Số

Lượng

Đơn

Tiền thuế XNK

Tiền thuế VAT (hoặc TTĐB)

Tổng

Nhân

Công

Số TT

chỉ Người gửi/người nhận

hiệu BK, BP

Tên hàng

số hàng hoá

hàng

giá nguyên tệ

Trị giá tính thuế

Thuế suất

Số tiền thuế phải nộp

Trị giá tính thuế

Thuế suất

Số tiền thuế phải nộp

Chênh lệch giá

số tiền thuế phải nộp

viên Bưu điện ký, ghi họ tên

chức hải quan ký, ghi họ tên

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ghi chú: Nếu là hàng xuất khẩu thì gạch bỏ chữ nhập khẩu,chữ người nhận và ngược lại

Chi cục Hải quan Bưu điện.........................

Lãnh đạo Đội ký, ghi rõ họ tên đóng dấu

Bưu điện.....................

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)