UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 19/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 23 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và thuỷ nội địa

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 qui định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Công văn số 5822/GTVT-TCCB ngày 10/12/2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và thủy nội địa tỉnh Điện Biên thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Điện Biên thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên.

1 . Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Điện Biên là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước. Trung tâm được bố trí Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó giám đốc.

2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải căn cứ vào quy định hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo đơn vị xây dựng Đề án áp dụng chế độ tài chính cho đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Điều3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh