ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 19/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên, ngày 09 tháng 8 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

Về cơ chế quản lý và chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

__________________________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Căn cứ Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương;

Căn cứ Thông tư số 134/1999/TT-BNN-QLN ngày 25 tháng 09 năm 1999 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn tổ chức thực hiện kiên cố hoá kênh mương;

Căn cứ vào Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/ 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua cơ chế quản lý và chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đính này là cơ chế quản lý và chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Quàng Văn Binh