BỘ CÔNG AN
Số: 19/2007/QĐ-BCA (C11)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường sắt

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật giao thông đường sắt ngày 14/6/2005;

Căn cứ Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường sắt.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 30/2003/QĐ-BCA (C11) ngày 16/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, Quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Lê Hồng Anh