ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 19/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊABÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh cungứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghềkinh doanh có điều kiện; Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chínhphủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạnchế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫncung ứng, sản xuất và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trênđịa bàn tỉnh.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 787/QĐ-UB ngày 10/4/1997 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công nghiệp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giámđốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

QUY ĐỊNH

CẤPGIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định việc quảnlý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (dưới đây viết tắt là VLNCN) trên địa bàntỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổchức, cá nhân quản lý và sử dụng VLNCN hoặc thực hiện các hoạt động có liênquan đến VLNCN trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 3. Trong Quy định này,các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vật liệu nổ công nghiệp: Baogồm thuốc nổ và các loại phụ kiện nổ sử dụng trong công nghiệp, nghiên cứu khoahọc và các mục đích dân dụng khác.

a.Thuốc nổ: Là hóa chất đặc biệthoặc hỗn hợp các hóa chất đặc biệt mà khi có tác động cơ học, hóa học, điệnhoặc nhiệt học đạt đến một liều lượng nhất định và trong một điều kiện nhấtđịnh sẽ gây ra phản ứng hóa học hoặc biến thành năng lượng nổ, phá hủy môitrường xung quanh.

b.Phụ kiện nổ: Bao gồm dây cháychậm, dây nổ, dây dẫn nổ, các loại kíp nổ, mồi nổ, hạt nổ, rơle nổ, các loạiđạn chuyên dụng và các loại phụ kiện nổ khác.

c.Thuốc nổ, phụ kiện nổ tự chếtạo hoặc chế tạo từ thuốc phóng, thuốc nổ thu hồi sau xử lý bom, đạn, mìnchưa qua chế biến và kiểm tra chất lượng sản phẩm, chưa được các cơ quan nhànước có thẩm quyền cho phép sử dụng; các hóa chất, bán thành phẩm để chế biếnthành thuốc nổ mà tự nó không gây ra cháy nổ trong quá trình sản xuất, vậnchuyển và bảo quản riêng thì không được xem là VLNCN.

2. Sử dụng VLNCN: Là hoạt độngdùng VLNCN để thăm dò, khai thác mỏ, xây dựng, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoahọc và các lĩnh vực khác theo quy trình đã được xác định.

3. Bảo quản VLNCN: Là hoạt độngcất giữ VLNCN trong kho hoặc trong quá trình vận chuyển đến nơi sử dụng theoquy định riêng nhằm bảo đảm nguyên vẹn chất lượng, số lượng VLNCN, không để xảyra thất thoát và cháy, nổ.

4. Dịch vụ nổ mìn là hoạt độngnổ mìn của đơn vị có chức năng nhằm thực hiện theo hợp đồng với bên có nhu cầunổ mìn để đáp ứng theo mục đích nhất định, được pháp luật cho phép.

5. Người chỉ huy nổ mìn là ngườichịu trách nhiệm tổ chức và trực tiếp chỉ huy đơn vị thực hiện việc nổ mìn theothiết kế hoặc phương án nổ mìn đã được phê duyệt và kiểm tra, đôn đốc việc thựchiện các quy định về kỹ thuật và an toàn trong quá trình nổ mìn.

Chương II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VLNCN

Điều 4. Sở Công nghiệp là cơquan đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước vềVLNCN trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

1. Tiếp nhận hồ sơ, tiến hànhthẩm định, trình UBND tỉnh xem xét cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phépsử dụng VLNCN đối với các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tếđóng trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Hướng dẫn thực hiện việc đăngký sử dụng VLNCN đối với các đơn vị được Bộ Công nghiệp và Tổng cục Công nghiệpQuốc phòng cấp Giấy phép sử dụng VLNCN theo quy định tại Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơquan chức năng có liên quan, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra vàxử lý các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh theoquy định hiện hành của pháp luật.

4. Lập báo cáo định kỳ (6 thángvà năm) về tình hình quản lý và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh báo cáo UBNDtỉnh và Bộ Công nghiệp theo mẫu quy định.

Điều 5. Điều kiện sử dụngVLNCN

1. Điều kiện về chủ thể:

a. Là tổ chức, doanh nghiệp sửdụng VLNCN phục vụ cho mục đích sản xuất, xây dựng, khai thác khoáng sản, dịchvụ nổ mìn, đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và thử nghiệm.

b. Có giấy xác nhận đủ điều kiệnvề an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghềkinh doanh có điều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của BộCông an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chínhphủ.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất -kỹ thuật: Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN thỏamãn các quy định theo tiêu chuẩn TCVN 4586-1997. Trường hợp đơn vị sử dụngVLNCN không có kho, không có phương tiện vận chuyển thì phải ký hợp đồng thuêkho, thuê phương tiện của các đơn vị được phép thực hiện dịch vụ này.

3. Điều kiện về trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ:

a. Lãnh đạo, người lao độngtrong đơn vị sử dụng VLNCN và người đang thực hiện các công việc có liên quantới VLNCN phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng vớichức trách đang đảm nhiệm.

b. Người chỉ huy nổ mìn doThủ trưởng đơn vị sử dụng VLNCN có quyết định phân công cụ thể và phải đáp ứngcác tiêu chuẩn sau đây:

* Có bằng tốt nghiệp từtrung cấp trở lên thuộc các ngành khai thác mỏ, hóa chất, sỹ quan công binh, vũkhí đạn dược, công nghệ hóa thuốc phóng, thuốc nổ và có thâm niên công tácthuộc lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới VLNCN tối thiểu là 02 năm đối vớitrình độ đại học, cao đẳng và 03 năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật.

* Trường hợp tốt nghiệp từtrung cấp trở lên thuộc các ngành kỹ thuật không liên quan tới VLNCN, muốn đượcphân công là người chỉ huy nổ mìn phải trải qua các lớp học về kỹ thuật nổ mìn,có thâm niên công tác trong lĩnh vực sử dụng hoặc liên quan tới VLNCN tối thiểulà 03 năm đối với trình độ đại học, cao đẳng; 04 năm đối với trình độ trung cấpkỹ thuật và được Sở Công nghiệp hoặc các cơ quan có chức năng tổ chức huấnluyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn theo quy định tại tiêu chuẩn TCVN4586-1997 và được cấp giấy chứng nhận.

* Đối với các đơn vị kinhtế tập thể hoạt động theo Luật Hợp tác xã, cho phép phân công người chỉ huy nổmìn là thợ mìn đã được đào tạo ở các trường dạy nghề, có chứng chỉ nghề thợ mìnvà có thâm niên công tác nổ mìn ít nhất năm năm, được Sở Công nghiệp phối hợpvới các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức huấn luyện, kiểmtra sát hạch về kỹ thuật an toàn theo quy định tại tiêu chuẩn TCVN 4586-1997 vàđược cấp giấy chứng nhận.

c. Thợ mìn hoặc người lao độnglàm công việc có liên quan tới VLNCN như vận chuyển, bốc xếp, điều khiển phươngtiện vận chuyển, áp tải, bảo vệ, thủ kho, phục vụ thi công bãi mìn, ngoài việcđược đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, còn phải được Sở Công nghiệphoặc các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực VLNCN, kiểm tra sát hạch vềkỹ thuật an toàn theo quy định tại tiêu chuẩn TCVN 4586-1997 và được cấp giấychứng nhận.

4. Điều kiện về sức khỏe: Ngườichỉ huy và lao động trực tiếp tại đơn vị sử dụng VLNCN phải có đủ sức khỏe theoquy định hiện hành đối với từng ngành nghề cụ thể.

5. Điều kiện về bảo vệ môitrường, phòng chống trộm cắp và cháy, nổ:

a. Có phương án bảo vệ an ninhtrật tự.

b. Có phương án, phương tiệnthiết bị đảm bảo phòng chống cháy, nổ theo quy định hiện hành.

c. Có các biện pháp và phươngtiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và các giải pháp công nghệ xử lý chấtthải, bảo vệ môi trường.

Điều 6. Điều kiện để đượctiến hành dịch vụ nổ mìn

Dịch vụ nổ mìn chỉ được thựchiện cho những đơn vị có chức năng, ngành nghề hoạt động nổ mìn và chỉ phépđược tiến hành với các điều kiện sau:

1. Đơn vị làm dịch vụ nổ mìnphải thỏa mãn các điều kiện quy định về chủ thể; cơ sở vật chất kỹ thuật;chuyên môn, nghiệp vụ; sức khỏe; bảo vệ môi trường, phòng chống trộm cắp vàcháy, nổ theo quy định tại Điều 5 của Quy định này.

2. Đơn vị làm dịch vụ nổ mìnphải đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ nổ mìn và phải được UBND tỉnh hoặcBộ Công nghiệp cấp Giấy phép sử dụng VLNCN theo quy định.

Chương III

HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC CẤP PHÉP SỬ DỤNG VLNCN

Điều 7. Hồ sơ đăng ký cấpphép sử dụng VLNCN

Đơn vị có nhu cầu sử dụng VLNCN,gửi hồ sơ đăng ký cấp giấy phép sử dụng VLNCN đến Sở Công nghiệp, bao gồm:

1.Đơn đăng ký cấp giấy phép sửdụng VLNCN do Thủ trưởng đơn vị ký.

2.Giấy xác nhận đủ điều kiện vềan ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001của Chính phủ về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinhdoanh có điều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công anhướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ.

3. Bản sao hợp lệ Quyết địnhthành lập đơn vị, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4.Bản sao hợp lệ Quyết địnhtrúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu, giấy ủy quyền thực hiệnhợp đồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sửdụng VLNCN.

5. Phương án nổ mìn đối với hoạtđộng khai thác tận thu khoáng sản và phục vụ các mục đích sản xuất, thi côngxây dựng, huấn luyện, nghiên cứu khoa học.

Trường hợp nổ mìn trong khu vựcgần khu dân cư, bệnh viện, trường học, có các di tích lịch sử, văn hóa, cáccông trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác có nguy cơbị ảnh hưởng do nổ mìn thì phương án nổ mìn tại các địa điểm nêu trên phải đượccơ quan cấp Giấy phép sử dụng VLNCN xem xét phê duyệt.

6. Hồ sơ kho bảo quản, thiết bịnổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN phải thỏa mãn các quy định theo tiêu chuẩnTCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn và phương tiện vận chuyểnVLNCN riêng).

7. Quyết định phân công chỉ huynổ mìn của Thủ trưởng đơn vị.

Điều 8. Thẩm định hồ sơ cấpgiấy phép sử dụng VLNCN

1.Sở Công nghiệp là cơ quan đầumối tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm thẩm định trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sửdụng VLNCN đối với các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóngtrên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời gian 20 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan cấp phép phải tiến hành kiểm tra, thẩmđịnh; nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Quy định này thì đơn vị sẽđược cấp Giấy phép sử dụng VLNCN theo quy định. Nếu không đủ điều kiện, cơ quancấp giấy phép sử dụng VLNCN phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do chưa cấphoặc không cấp để đơn vị biết.

3. Các đơn vị có nhu cầu nổ mìnnhưng không tự thực hiện, nếu thỏa mãn điều kiện quy định tại các khoản 3 và 4,Điều 5 của Quy định này được quyền ký kết hợp đồng thuê mướn toàn bộ công việcnổ mìn với đơn vị làm dịch vụ nổ mìn. Hợp đồng thuê dịch vụ nổ mìn phải ghi rõtrách nhiệm đảm bảo các điều kiện an toàn và thực hiện đầy đủ các nội dung quyđịnh tại khoản 2, Điều 5 của Quy định này và toàn bộ các hoạt động có liên quanđến việc vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN của đơn vị dịch vụ nổ mìn.

4. Các đơn vị sau khi đãthuê dịch vụ nổ mìn thì không phải xin giấy phép sử dụng VLNCN, giấy xác nhậnđiều kiện an ninh trật tự và không được phép thực hiện bất cứ hoạt động nào cóliên quan đến VLNCN.

Điều 9. Thời hạn cấp Giấyphép sử dụng VLNCN

1.Thời hạn cấp Giấy phép sử dụngVLNCN quy định như sau:

a.Đối với các đơn vị sử dụngVLNCN để phá dỡ, xây dựng công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng, thăm dòdầu khí phụ thuộc vào thời hạn thi công công trình, nhưng không quá 02 năm.

b. Đối với các đơn vị sử dụngVLNCN để khai thác khoáng sản phụ thuộc vào thời gian cấp phép khai thác mỏ,nhưng không quá 05 năm.

2. Trong vòng 30 ngày trước khigiấy phép sử dụng VLNCN hết hạn, đơn vị có nhu cầu đăng ký cấp lại phải lập hồsơ gửi Sở Công nghiệp, bao gồm:

a. Đơn đăng ký cấp lại giấy phépsử dụng VLNCN (theo mẫu quy định).

b. Hồ sơ quy định tại Điều 6,Điều 7 của Quy định này, Giấy phép sử dụng VLNCN đang sử dụng và các hồ sơ bổsung thay đổi (nếu có).

3. Đơn vị xin cấp Giấy phép sửdụng VLNCN phải nộp lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 10. Trong quá trình sửdụng VLNCN, các đơn vị phải

1. Đăng ký Giấy phép sử dụngVLNCN, kho chứa VLNCN, bản thiết kế hoặc phương án nổ mìn với Sở Công nghiệp vàCông an tỉnh.

2.Thỏa thuận các điều kiện về phòngcháy, chữa cháy, trật tự an toàn xã hội với Công an tỉnh.

3.Thông báo với Thanh tra antoàn lao động (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về thời gian, địađiểm, quy mô nổ mìn, khoảng cách an toàn và các điều kiện khác có liên quantrước khi nổ mìn.

4.Báo cáo Sở Công nghiệp trướcngày 25/6 đối với báo cáo sáu tháng và trước ngày 25/12 đối với báo cáo năm vềsố lượng, chủng loại, chất lượng VLNCN đã sử dụng và các vấn đề có liên quantheo mẫu quy định.

Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VLNCN

Điều 11.Nghiêm cấm cáchoạt động trao đổi, chuyển nhượng, vay, mượn, bảo quản, vận chuyển và sử dụngVLNCN trái với các nội dung quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày22/02/2001 của Chính phủ và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Côngan hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ;Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 và Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinhdoanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Điều 12. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có liên quannếu vi phạm các quy định dưới đây sẽ bị xem xét xử lý theo quy định hiện hànhcủa pháp luật:

1.Sử dụng VLNCN mà không có giấyphép sử dụng VLNCN hoặc giấy phép sử dụng VLNCN đã hết hạn.

2. Sử dụng VLNCN nhưng khôngthực hiện đầy đủ các điều kiện quy định để xảy ra sự cố, gây thiệt hại chongười, nhà cửa, máy móc thiết bị, công trình và cảnh quan, môi trường sinh tháixung quanh.

3.Bố trí cán bộ, nhân viên hoặcngười làm các công việc có liên quan tới VLNCN không đảm bảo trình độ tương ứngvới chức trách đang đảm nhiệm theo quy định.

4. Người được giao làm nhiệm vụquản lý, thủ kho, bảo vệ, thi công nổ mìn hoặc làm các công việc có liên quantới VLNCN thực hiện không đúng theo quy định, làm thất thoát, cháy nổ gây thiệthại về người và tài sản.

5. Tổ chức, cá nhân được giaonhiệm vụ kiểm tra, xác định đủ điều kiện sử dụng VLNCN, thẩm định hồ sơ cấpGiấy phép sử dụng VLNCN có hành vi lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây chậm trễ,ách tắc, ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyểnvà sử dụng VLNCN.

6. Không thực hiện chế độ báocáo thống kê VLNCN theo quy định.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13.Công an tỉnhthực hiện chức năng thẩm định thiết kế kho chứa VLNCN trước khi tiến hành xâydựng, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, an toàn về PCCC vàGiấy phép vận chuyển VLNCN theo quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày22/02/2001 của Chính phủ.

Điều 14.Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện việc đăng ký sử dụng VLNCN đối với Giấy phép sửdụng VLNCN do UBND tỉnh cấp; cấp giấy an toàn lao động trong quá trình bảo quảnvà sử dụng VLNCN theo quy định tại Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chínhphủ; tổ chức mở lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động về VLNCN chocác đơn vị theo quy định tại Thông tư số 37/2005/TT-LĐTBXH ngày 29/12/2005 củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 15. Giao Sở Côngnghiệp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan hướngdẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy định này và xử lý kịp thời cáctrường hợp vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong quá trình thựchiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần kịpthời phản ảnh cho Sở Công nghiệp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổsung (nếu có)./.