UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Sô: 19/2007/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HUỶ BỎ BỘ ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP CHO CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC DIỆN PHẢI ĐỀNBÙ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỴ QUỲNH NHAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2007/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2007 CỦA UBND TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND các cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 về ban hành Bộ đơn giá tổnghợp cho các hạng mục công trình thuộc diện phải đền bù trên địa bàn huyện lỵ QuỳnhNhai;
Căn cứ Biên bản làm việc liên ngành: Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điệnSơn La; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở Xây dựng họp ngày 31/8/2007về việc giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB đối với cáccơ quan, đơn vị thuộc huyện lỵ Quỳnh Nhai;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 402/TTr-SXD ngày 10/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Huỷ bỏ Bộ đơn giátổng hợp cho các hạng mục công trình thuộc diện phải đền bù trên địa bàn huyệnlỵ Quỳnh Nhai ban hành kèm theo Quyết định số: 14/2007/QĐ-UBND ngày 24/5/2007của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2.Việc áp giá đềnbù Các hạng mục công trình thuộc diện phải đền bù di chuyển trên địa bàn huyệnlỵ Quỳnh Nhai thực hiện theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 04/4/2007 của Uỷban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành đơn giá bồi thường tài sản, cây cốihoa mầu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Xâydựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công nghiệp;Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai; Giám đốc Ban quản lý dự án di dântái định cư, Điện lực Sơn La và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo;
- LĐVP - CVCK VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT-Châu 40b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức