ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 19/2007/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 13 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤYPHÉP XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ vào Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tàichính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồngnhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp giấyphép xây dựng áp dụng cho việc xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ của nhândân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép xâydựng

2.1. Lệ phí cấp giấy phép xây dựnglà khoản thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Tổ chứchoặc cá nhân xin phép xây dựng có trách nhiệm nộp lệ phí cấp giấy phép xâydựng.

2.2. Mức thu cụ thể:

- Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻcủa nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 50.000 đồng/1giấy phép.

- Cấp phép xây dựng các công trìnhkhác: 100.000 đồng/1giấy phép.

- Trường hợp gia hạn giấy phép xâydựng: 10.000 đồng/1 lần.

Điều 3. Thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí

Việc thu nộp, quản lý và sử dụng lệphí thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí vàlệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chínhsửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệphí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, các quy định theo Quyết định này và
các văn bản khác có liên quan theo quy định hiện hành.

Cơ quan thu được trích lại 10% (mườiphần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước đểchi phí cho việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau mườingày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịchỦy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, cáccơ quan đơn vị, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng