ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2007/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG NỘI Ô THỊTRẤN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của của Chính phủ về Quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông Vận tải tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy định sử dụng tạm thời một phần hè phố trên các tuyến đường trongnội ô thị trấn, thành phố trực thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủyban nhân dân tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức các nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP. Chính phủ;
- Bộ GTVT, Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Đài PHTH, Báo ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: NC, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

QUY ĐỊNH

SỬDỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG NỘI Ô THỊ TRẤN, THÀNHPHỐ THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định việc quản lý,sử dụng tạm thời một phần hè phố trên các tuyến đường trong nội ô thị trấn, thànhphố thuộc tỉnh Sóc Trăng.

2. Quy định này áp dụng đối với cơquan, tổ chức, cá nhân hoạt động, sinh sống dọc hai bên hè phố trên các tuyến đườngtrong nội ô thị trấn, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng tham gia sử dụng đều phảithực hiện theo Quy định này.

Điều 2. Sử dụng hè phố phảiđảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan. Nghiêm cấm việc xây, đặt bục, bệtrái phép, che chắn bằng mọi hình thức trên hè phố.

Khuyến khích các tổ chức kinh tế, xãhội và hộ dân cư trú hoặc kinh doanh hai bên đường tự nguyện đóng góp xây dựng hèphố.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hè phố của các tuyếnđường được phép sử dụng, cụ thể như sau:

1. Đối với các tuyến đường có hè phốrộng từ 3m trở lên, mức tối thiểu dành cho người đi bộ là 1,5m, tính từ mép trongcủa gờ bó vỉa.

2. Đối với các tuyến đường từ 3m trởxuống tùy theo chiều rộng của hè phố để quy định cụ thể giới hạn sử dụng chophù hợp, nhưng mức tối thiểu dành cho người đi bộ là 1m, tính từ mép trong củagờ bó vỉa.

3. Đối với chiều rộng còn lại của hèphố (trừ chiều rộng dành cho người đi bộ) dùng để phương tiện đi lại (xe gắn máy,xe đạp) của hộ gia đình, khách hàng mua sắm, nơi tạm thời tập kết hàng hóa củacơ sở kinh doanh, hộ gia đình để chuyển vào nhà hoặc cửa hàng.

4. Hè phố sử dụng phải được kẻ vạchđể phân biệt hè phố dành cho người đi bộ và phần sử dụng nêu tại khoản 3 Điềunày.

Điều 4. Cấm cho thuê hè phốđể kinh doanh dưới mọi hình thức hoặc làm điểm giữ xe, chất chứa hàng hóa, vậtdụng để buôn bán thường xuyên hoặc cố định.

Điều 5. Không được sử dụnghè phố vào các mục đích quy định tại khoản 3, Điều 3 của Quy định này ở nhữngnơi có trụ sở cơ quan, tổ chức, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ sở tôngiáo (tổ chức tôn giáo, chùa chiền, nhà thờ,... ), các khu vực công viên, tượngđài, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố căn cứ nội dung Quy định này để quyết định ban hành danh mụccác tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần hè phố tại địa phương mình,đồng thời có trách nhiệm công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đạichúng để mọi tổ chức, cá nhân biết thực hiện và báo cáo cho các cơ quan chứcnăng của tỉnh để phối hợp trong kiểm tra thực hiện.

Điều 7. Giám đốc Công antỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm tăng cường lực lượng tuầntra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định củapháp luật và Quy định này.

Điều 8. Giám đốc Sở Giaothông Vận tải có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình tổ chứcthực hiện Quy định này cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 9. Giám đốc Sở Tàichính có trách nhiệm phối hợp với Sở, ngành có liên quan tham mưu, trình Ủy bannhân dân tỉnh về mức thu phí, lệ phí sử dụng lề đường theo đúng quy dịnh.

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành chứcnăng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khaithực hiện Quy định này. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì chủđộng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý; trường hợp vượtthẩm quyền thì kịp thời báo cáo và đề xuất hướng xử lý với Ủy ban nhân dân tỉnh.