UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19 / 2007/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 07 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯTỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - BộNội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quanchuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địaphương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư tại Tờ trình số 367/SKHĐT-VP ngày 03 tháng 4 năm 2007 và ý kiến của Giám đốcSở Nội vụ tại Công văn số 181/SNV-TCCB ngày 22/3/2007; Ý kiến thẩm định củaGiám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 201/STP-XD &KTVB ngày 30 tháng 3 năm2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngànhtỉnh có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau căn cứQuyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau;
- Như Điều 2;
- UB MTTQ tỉnh;
- Báo Cà Mau, Website tỉnh Cà Mau;
- Lưu VT, CVNC (H). Tr 01/6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHBùi Công Bửu

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19 /2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2007của UBND tỉnh Cà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quanchuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thựchiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực kế hoạch và đầutư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế chính sáchquản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, ngoài nước trênđịa bàn tỉnh. Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu thầu, đăng kýkinh doanh trong phạm vi của tỉnh; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý củaSở theo quy định của pháp luật. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủyquyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉđạo, quản lý toàn diện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Maucó tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theoquy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kếhoạch và Đầu tư được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - BộNội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quanchuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địaphương.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạchvà Đầu tư:

1. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm: Giám đốcvà không quá ba Phó Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Thẩm định;

- Phòng Đăng ký kinh doanh;

- Phòng Văn hóa - Xã hội;

- Phòng Kinh tế đối ngoại;

- Phòng Quản lý xây dựng cơ bản.

3. Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất,đặc điểm tình hình cụ thể trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phốihợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thànhlập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy địnhcủa pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, việc tách,sáp nhập, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuôc Sở, doChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ, nhưngkhông được vượt quá số phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo Quy định này và các vănbản pháp luật khác có liên quan.

4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quy định vềchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; quy địnhtrách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1. Hàng năm, căn cứ vào khối lượng công việc vàtính chất, đặc điểm cụ thể của công tác quản lý nhà nước về Kế hoạch và Đầu tưcủa tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp vớiGiám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng biênchế của Sở.

2. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức củaSở Kế hoạch và Đầu tư phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch cánbộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, côngchức, viên chức.

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động:

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là người đứngđầu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, làm việc theo chế độ Thủtrưởng, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở vàlĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên phạm vi toàn tỉnh trước Uỷ ban nhân dân tỉnh,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước phápluật.

2. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là ngườigiúp Giám đốc Sở, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệmtrước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốcSở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy quyền điều hành các mặt hoạtđộng của Sở.

3. Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị tương đươngthuộc Sở là người trực tiếp điều hành hoạt động của Phòng, đơn vị tương đương,chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động domình phụ trách.

4. Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng đơn vị tươngđương thuộc Sở là người giúp việc cho Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị tươngđương, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị tương đương thuộcSở và trước pháp luật về kết quả công tác được phân công phụ trách.

5. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quychế làm việc và các mối quan hệ trong nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 8. Bổ nhiệm, miễm nhiệm:

1. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở doChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụdo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và theo các quy định của Đảng vàNhà nước về công tác cán bộ.

2. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giámđốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật Trưởngphòng, Phó Trưởng phòng và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị tương đương thuộcSở do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ,công chức, viên chức hiện hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật ChánhThanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết địnhtheo Luật Thanh tra hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 9. Luân chuyển, điều động:

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định việcluân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định củapháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 10. Mối quan hệ công tác giữa Sở Kếhoạch và Đầu tư với Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Mối quan hệ công tác giữa Sở Kế hoạch và Đầutư với Bộ Kế hoạch và Đầu tư là mối quan hệ giữa cấp dưới đối với cấp trên vềcông tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theochương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đềra. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kếhoạch và Đầu tư. Báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về hoạt động công tácKế hoạch và Đầu tư ở địa phương về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đề xuất, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướngdẫn, giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, thực hiệnchuyên môn, nghiệp vụ của ngành mang tính phức tạp hoặc mới phát sinh mà phápluật chưa điều chỉnh trong văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 11. Mối quan hệ công tác giữa Sở Kếhoạch và Đầu tư với Ủy ban nhân dân tỉnh:

Mối quan hệ công tác giữa Sở Kế hoạch và Đầu tưvới Uỷ ban nhân dân tỉnh là mối quan hệ phục tùng. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịusự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh. Trong quá trình hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ mối liên hệthường xuyên với Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuấtvề hoạt động Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh vàChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. Mối quan hệ công tác giữa Sở Kếhoạch và Đầu tư với các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểcấp tỉnh:

1. Mối quan hệ công tác giữa Sở Kế hoạch và Đầutư với các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh là mốiquan hệ phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ chung có liên quan đến chức năng,nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh,nhằm mục đích thực hiện, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương do Tỉnh uỷ,Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Thường xuyên phối hợp với các Sở, Ban, Ngành,Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch liên tịch để thựchiện các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ trên lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm traviệc thực hiện pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 13. Mối quan hệ công tác giữa Sở Kếhoạch và Đầu tư với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

Mối quan hệ công tác giữa Sở Kế hoạch và Đầu tưvới Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố là mối quan hệ tổ chức và phối hợp thực hiệncác nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nướcvề kế hoạch - đầu tư và các vấn đề khác có liên quan trên địa bàn huyện, thànhphố Cà Mau.

Điều 14. Mối quan hệ công tác giữa Sở Kếhoạch và Đầu tư với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố:

Mối quan hệ công tác giữa Sở Kế hoạch và Đầu tưvới Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố là quan hệ chỉ đạo, quản lý vềchuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kếhoạch... về kế hoạch và đầu tư thống nhất từ Trung ương, tỉnh đến huyện và cấpxã.

Chương IV

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15. Khen thưởng:

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệmxây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua hàng năm, đột xuất, nhân dịpcác ngày lễ lớn theo kế hoạch chung của tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắctrong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và thực hiện tốt Quy định này, góp phầncùng Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẽ được xemxét khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Xử lý vi phạm:

Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này, thìtuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định củapháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Mặttrận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện, thành phố Cà Mau tổ chức triển khai, thực hiện tốt Quy định này./.