ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2007/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 07 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH BẢNG QUY ĐỊNH GIÁ CÁCLOẠI ĐẤT NĂM 2007 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-UBND NGÀY25/01/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loạiđất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của Bảng quy định giá các loại đất năm 2007ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Điều chỉnh điểm a, mục I của Bảng quy định giá các loạiđất năm 2007 từ “Theo bảng giá trên áp dụng cho đất ở (thổ cư), các dãy nhà mặttiền đường phố của một chủ sử dụng từ chỉ giới xây dựng vào 25m” điều chỉnh lạilà “Theo bảng giá trên áp dụng cho đất ở (thổ cư), các dãy nhà mặt tiền đườngphố của một chủ sử dụng từ mốc lộ giới vào 25m”.

2. Bỏ cụm từ “chợ xã Mỹ Chánh, chợ xã An Ngãi Trung” tại mụcVII chợ xã nhóm B vì chợ Mỹ Chánh đã có quy định trong nhóm A của chợ loại 3 vàchợ An Ngãi Trung là chợ Cái Bông đã có quy định ở chợ loại 2.

Điều 2.Các nội dung khác tại Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngàykể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, banngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng