ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND NGÀY 07/02/2013CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠCHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNGNÔNG THÔN MỚI TỈNH THÁI BÌNH, GIAI ĐOẠN 2011-2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNHSỐ 09/2011/QĐ-UBND NGÀY 16/8/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TUngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng nông thônmới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông báo kết luận số676-TB/TU ngày 04/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương mua xi măngtrả chậm để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015 trên địabàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổsung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầutư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủyban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 452/TTr-SKHĐT ngày 06/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung một số nộidung của Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ vàquản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh TháiBình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi là Quyết định số 02) như sau:

1. Bổ sung Khoản 1, Điều 1:

"Điều 3. Nguồn vốn và nguyêntắc hỗ trợ

1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phầnbằng tiền; hoặc vừa hỗ trợ một phần bằng xi măng, vừa hỗ trợ bằng tiền; hoặcchỉ hỗ trợ một phần bằng xi măng cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thônmới theo sự lựa chọn của xã, thôn, cộng đồng dân cư…"

2. Bổ sung Khoản 2, Điều 1:

"Điều 4. Tiêu chí lựa chọncác xã để hỗ trợ đầu tư

2. Việc lựa chọn xã để hỗ trợ đầutư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới dựa vào các tiêu chí sau:

đ) Trường hợp thực hiện hỗ trợ bằngxi măng, căn cứ vào số lượng vật tư mua được và khả năng tự huy động nguồn lựcđối ứng của các xã, thôn, cộng đồng dân cư (sau đây gọi chung là các cơ sở), Ủyban nhân dân tỉnh mở rộng số cơ sở để hỗ trợ cho đầu tư xây dựng kết cấu hạtầng nông thôn mới ở tất cả các xã trong tỉnh (trừ các xã đã được công nhận đạtchuẩn quốc gia nông thôn mới). Các cơ sở huy động được nguồn lực đối ứng, chỉnhận hỗ trợ một phần bằng xi măng theo quy định của tỉnh thì được ưu tiên hỗtrợ trước; các cơ sở có yêu cầu hỗ trợ bằng tiền hoặc vừa hỗ trợ bằng tiền, vừahỗ trợ bằng xi măng thì xếp thứ tự hỗ trợ sau khi hỗ trợ cho các cơ sở chỉ cầnhỗ trợ bằng xi măng, nếu tỉnh còn nguồn kinh phí theo kế hoạch".

3. Bổ sung, Khoản 4 Điều 1:

"Điều 6. Hỗ trợ đầu tư cáccông trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới

2… Trường hợp các cơ sở chỉ nhận hỗtrợ bằng xi măng, thực hiện theo định mức như sau:

Stt

Công trình được hỗ trợ

Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu cần đạt được

Mức hỗ trợ xi măng cho một (01) km

I

Danh mục công trình nhóm 1

1

Đường giao thông nội đồng trục chính

Bề rộng nền đường 4,5 m; cao trình mặt đường cao hơn so với mặt ruộng 0,3m; hai bên đường xây tường chắc chắn; dưới mặt ruộng có móng rộng 0,22 m, cao 0,20 m và tường trên mặt ruộng dày 0,11 m, cao 0,14 m; mặt đường bê tông xi măng M200, rộng 3,5 m dày 14 cm

194 tấn

2

Kênh cấp 1, loại III

Tường gạch xây M75 dày 22cm, đáy bằng bê tông cốt thép M200 dày 10 cm hoặc sử dụng sản phẩm bê tông thành mỏng, theo loại kênh như sau:

- Loại kênh có B ≥ 0,9 m

153 tấn

- Loại kênh có B < 0,9="">

131 tấn

3

Đường giao thông trục thôn

Mặt đường rộng 3,5 m, nền đường 5,0 m; kết cấu mặt đường bê tông xi măng M200 dày 16 cm

196 tấn

Trường hợp khó khăn về giải phóng mặt bằng: Mặt đường rộng 3,0m, nền đường 4,0 m; kết cấu mặt đường bê tông xi măng M200 dày 16 cm.

168 tấn

Trường hợp mở rộng thêm mặt đường đối với những tuyến đã được cứng hóa bằng bê tông xi măng nhưng chưa đảm bảo đủ bề rộng mặt đường theo quy định.

50 kg cho một (01) m2

4

Đường nhánh cấp I của đường giao thông trục thôn

Mặt đường rộng 3,0m, nền đường 4,0 m; kết cấu mặt đường bê tông xi măng M200 dày 14 cm

147 tấn

Trường hợp khó khăn về giải phóng mặt bằng: Mặt đường rộng 2,5 m, nền đường 3,5 m; kết cấu mặt đường bê tông xi măng M200 dày 14 cm

123 tấn

Trường hợp mở rộng thêm mặt đường đối với những tuyến đã được cứng hóa bằng bê tông xi măng nhưng chưa đảm bảo đủ bề rộng mặt đường theo quy định.

50 kg cho một (01) m2

II

Danh mục công trình nhóm 2

5

Đường giao thông trục xã

Mặt đường rộng 3,5 m, lề đường 1,5 m, nền đường 6,5 m; Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M300 dày 18 cm

284 tấn

Đối với các công trình khác theoQuyết định 02, gồm: Trạm Y tế, Trường học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở);Nhà văn hóa thôn; Sân bãi thể thao thôn; Khu thu gom xử lý rác thải; Chợ nôngthôn; Nhà văn hóa xã; Trụ sở xã; Sân bãi thể thao xã; nếu các cơ sở có nhu cầuhỗ trợ xi măng, đảm bảo chứng minh được nguồn vốn đối ứng thi công hoàn thànhcông trình thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, giao cho các sở, ngành tínhtoán định mức kinh tế - kỹ thuật để làm cơ sở hỗ trợ xi măng. Nguồn vốn đối ứngcác công trình nhóm 2 do Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư phải được chứng minhbằng số tiền có trong tài khoản của xã tại Kho bạc Nhà nước;

Trường hợp các cơ sở có yêu cầu vừahỗ trợ bằng tiền, vừa hỗ trợ bằng xi măng thì số tiền được tính bằng mức tiềnhỗ trợ theo Quyết định 02 trừ đi số tiền tương ứng với số lượng xi măng theođịnh mức".

4. Bổ sung Khoản 7, Điều 1:

"Điều 9. Xây dựng kế hoạchphân bổ kinh phí và xi măng hỗ trợ đầu tư

4. Lập danh mục công trình đề nghịhỗ trợ xi măng và phân bổ khối lượng hỗ trợ xi măng:

a) Ủy ban nhân dân huyện, thành phốchỉ đạo các xã thực hiện phổ biến đến thôn, cộng đồng dân cư: căn cứ vào Quyhoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới của xã, cơ chế, chính sách của tỉnh, củahuyện, thành phố; căn cứ khả năng huy động nguồn lực đối ứng thực hiện hoànthành công trình để lập danh mục cụ thể từng công trình đề nghị tỉnh hỗ trợ ximăng kèm theo kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng. Kế hoạch đầu tư xây dựng phảighi rõ số lượng và thời gian nhận xi măng đối với từng danh mục công trình.

b) Ủy ban nhân dân huyện, thành phốcăn cứ Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của các sở, ngành chuyênmôn và kiểm tra thực tế để thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm địnhdanh mục công trình, kế hoạch đầu tư xây dựng của từng cơ sở theo đơn vị xã;thẩm định, xác nhận nguồn vốn đối ứng của các danh mục công trình nhóm 1; tổnghợp kế hoạch đầu tư xây dựng công trình chung toàn huyện, thành phố, gửi Sở Kếhoạch và Đầu tư.

c) Các sở, ngành thẩm định nguồnvốn đối ứng của các danh mục công trình thuộc nhóm 2;

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kếhoạch đầu tư xây dựng công trình của các xã đã được Ủy ban nhân dân huyện,thành phố thẩm định để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổkhối lượng xi măng hỗ trợ cho các cơ sở theo đơn vị xã.

đ) Căn cứ quyết định phân bổ khốilượng xi măng hỗ trợ cho các xã, Quỹ Đầu tư và phát triển tỉnh xây dựng Kếhoạch nhận xi măng từ Doanh nghiệp cung ứng xi măng (Bên bán) và giao xi măng chocác cơ sở theo đơn vị xã.

5. Kế hoạch hỗ trợ bổ sung năm 2013và năm 2014 toàn tỉnh như sau:

- Đối với hỗ trợ bằng xi măng: Sốlượng khoảng 500.000 tấn xi măng; ưu tiên hỗ trợ những xã đăng ký trước đến khihết số lượng trên.

- Đối với hỗ trợ bằng tiền và kếthợp hỗ trợ bằng xi măng: Ngoài 500.000 tấn xi măng, Ủy ban nhân dân tỉnh dựkiến nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2014khoảng 100 tỷ đồng để hỗ trợ cho các xã đăng ký hoàn thành tất cả các tiêu chíquốc gia về nông thôn mới năm 2013, năm 2014 và các xã đạt nhiều tiêu chí hơn.Việc lựa chọn xã để hỗ trợ thực hiện xếp thứ tự xã theo quy định tại Quyết định02, ưu tiên hỗ trợ xã xếp thứ tự đầu tiên đến khi hết số kinh phí nêu trên.

5. Bổ sung Khoản 12, Điều 1:

"Điều 14. Quản lý, cấp phátvốn, khối lượng xi măng hỗ trợ đầu tư và Quản lý hồ sơ, tài liệu

7. Trình tự quản lý, cấp phát vàthanh, quyết toán vốn mua xi măng hỗ trợ:

a) Trình tự quản lý, cấp phát ximăng:

- Căn cứ Hợp đồng nguyên tắc đã kýgiữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Bên bán; căn cứ kế hoạch hỗ trợ xi măng được Ủyban nhân dân tỉnh phân bổ cho các huyện, thành phố (chi tiết đến các xã); QuỹĐầu tư phát triển tỉnh thực hiện ký hợp đồng mua bán với Bên bán.

- Căn cứ kế hoạch hỗ trợ xi măngđược Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố tổng hợp từng đợt theo đề nghị của các xã để đề nghị Quỹ Đầutư phát triển tỉnh cấp phát xi măng.

Hồ sơ đề nghị của các xã (theomẫu), gồm:

+ Biểu tổng số liệu khối lượng ximăng cần dùng theo từng đợt của xã;

+ Văn bản đề nghị cấp xi măng củaxã.

Ủy ban nhân dân xã chỉ được đề nghịcấp xi măng hỗ trợ cho danh mục công trình theo kế hoạch đã được Ủy ban nhândân tỉnh phân bổ khi đã có mặt bằng, đã huy động được nguồn vốn mua đủ các loạivật tư, huy động được nhân công và các điều kiện khác để thi công hoàn thànhcông trình.

Hồ sơ đề nghị của huyện, thành phố(theo mẫu) gồm:

+ Biểu tổng hợp nhu cầu theo từngđợt của huyện, thành phố;

+ Văn bản đề nghị cấp xi măng củahuyện, thành phố;

- Trên cơ sở đề nghị của Ủy bannhân dân huyện, thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tổng hợp gửi Bên bán. QuỹĐầu tư phát triển tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố,Bên bán khảo sát điều kiện về giao thông để thống nhất xây dựng kế hoạch giaohàng chi tiết về tiến độ, thứ tự và trình tự cấp hàng theo đợt cho từng huyện,xã, gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Bên bán bố trí phương tiện vậnchuyển xi măng đến trung tâm các xã và bố trí nhân công bốc dỡ xi măng, giaocho các xã theo khối lượng, thời gian, địa điểm giao nhận trong kế hoạch giaohàng chi tiết đã thống nhất đảm bảo trước thời điểm thi công công trình theo kếhoạch đăng ký; tổ chức ký nhận và gửi Phiếu giao hàng có chữ ký của hai bêngiao nhận cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Chứng từ kèm theo khối lượng ximăng giao nhận, gồm:

+ Phiếu xuất kho của bên bán;

+ Phiếu giao hàng có chữ ký của đạidiện bên nhận hàng (là Ủy ban nhân dân xã hoặc Ban quản lý xây dựng nông thônmới xã) và Bên bán.

- Ủy ban nhân dân xã hoặc Ban quảnlý xây dựng nông thôn mới chuẩn bị nhà kho để bảo quản xi măng theo hướng dẫncủa Sở Xây dựng khi tiếp nhận từ Bên bán; thực hiện việc quản lý, sử dụng, phânphối xi măng cho các thôn, nhóm cộng đồng dân cư (đối với công trình nhóm 1) vàtổ chức thực hiện (đối với công trình nhóm 2), chỉ đạo các thôn, nhóm cộng đồngdân cư thực hiện đầu tư công trình theo quy mô đăng ký và tiêu chuẩn kỹ thuậtcông trình theo Quy định này; tổ chức nghiệm thu và quyết toán công trình theođúng quy định.

- Hằng tuần, Ủy ban nhân dân huyện,thành phố có trách nhiệm tổng hợp khối lượng giao nhận của các xã; phối hợp vớiQuỹ Đầu tư phát triển tỉnh lập, ký nhận vào Bảng kê tổng hợp khối lượng giaonhận của các xã (theo mẫu) để làm cơ sở thanh quyết toán với Bên bán.

b) Thanh, quyết toán vốn mua ximăng hỗ trợ:

- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tổnghợp các hóa đơn, chứng từ, các biên bản giao nhận để làm cơ sở cho việc thanh,quyết toán vốn mua xi măng hỗ trợ theo hợp đồng ký kết và khối lượng xi mănggiao nhận thực tế;

- Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhândân tỉnh về phân bổ kinh phí trả nợ cho Bên bán, Sở Tài chính thực hiện cấp tạmứng kinh phí cho Quỹ Đầu tư phát triển theo hình thức cấp phát bằng lệnh chitiền, để thanh toán cho Bên bán theo tiến độ của Hợp đồng đã ký;

- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh chủđộng vay vốn ngân hàng và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toáncho Bên bán.

- Cuối niên độ ngân sách, Quỹ Đầutư phát triển tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình thanh toán hỗ trợ xi măng cho cácxã gửi Sở Tài chính làm căn cứ để tổ chức hạch toán."

6. Bổ sung Khoản 13, Điều 1:

"Điều 15. Trách nhiệm củacác sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

b) Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựngcông trình nông thôn mới của huyện, thành phố (chi tiết đến các xã) đã được Ủyban nhân dân huyện, thành phố thẩm định; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệtkế hoạch phân bổ vốn, khối lượng xi măng hỗ trợ hằng năm cho các xã được lựachọn hỗ trợ đầu tư.

2. Sở Tài chính:

d) Chủ trì, phối hợp với Cục Thuếtỉnh, các sở, ngành liên quan xây dựng Hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục quảnlý, cấp phát xi măng và thanh quyết toán vốn mua xi măng hỗ trợ.

4. Sở Xây dựng:

d) Thực hiện việc lấy mẫu giám địnhchất lượng xi măng trong quá trình giao nhận và hướng dẫn các địa phương trong việcbảo quản xi măng; quy trình kỹ thuật, đong đo xi măng trong quá trình tổ chứcthi công công trình.

5. Sở Giao thông vận tải:

c) Phối hợp với các huyện, thànhphố tạo điều kiện cho Bên bán vận chuyển xi măng đến nơi giao nhận.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thànhphố:

f) Thực hiện quy trình lập, thẩmđịnh kế hoạch đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới; quytrình quản lý, cấp phát, thanh quyết toán xi măng theo đúng Quy định này;

g) Chỉ đạo các xã tạo điều kiện choBên bán vận chuyển xi măng đến nơi giao nhận đảm bảo an toàn, theo đúng kếhoạch đã thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các xã.

11. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh:

a) Thực hiện đúng quy trình cấpphát, thanh quyết toán vốn mua xi măng hỗ trợ theo Quy định này;

b) Theo dõi tình hình thực hiện hỗtrợ xi măng báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Ủy ban nhân dân tỉnhtheo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu."

7. Bổ sung Khoản 14, Điều 1:

"14. Xử lý vi phạm

Trường hợp các xã thực hiện khôngđúng quy định đã ban hành tại Quyết định số 02 và Quy định này; sử dụng xi măngkhông đúng mục đích, không đúng định mức quy định theo quy mô đã đăng ký, đượcỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹthuật công trình theo quy định thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, kiểm điểmtrách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý vi phạm theo quyđịnh của phát luật; đồng thời dừng việc hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mớicủa xã đó".

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các nội dung khác giữ nguyên theoQuyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Quỹ Đầu tưphát triển tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy bannhân dân xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra VB QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ XDNTM của tỉnh;
- Lưu VT, TM, NN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh