ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH KHOẢN 2 ĐIỀU 13 QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2012/QĐ-UBND NGÀY 02/8/2012 CỦA ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sáchnhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tưthuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 02tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số cơchế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầngnông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2015;

Theo Công văn số 34/HĐND-KTNS ngày 11 tháng 7năm 2013 của Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đềnghị xem xét điều chỉnh Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2012của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh khoản 2 Điều 13 Quyếtđịnh số 15/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụthể như sau:

“2. Cấp phát vốn hỗ trợ đầu tư:

a) Trình tự quản lý, cấp phát vốn hỗ trợ đầu tư

Sau khi hợp đồng có hiệu lực, khởi công xâydựng, Ủy ban nhân dân xã tạm ứng tối đa 30 % giá trị hợp đồng và thanh toántoàn bộ sau khi nghiệm thu, quyết toán công trình (trừ khoản bảo hành theoquyết định).

b) Quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đốivới các công trình nông thôn mới do Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư: Thựchiện theo Thông tư 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng BộTài chính về việc Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã,phường, thị trấn;

…”

* Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo việc ban hành vàtriển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đúng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong