ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHMỨC CHI HỖ TRỢ CÁC SÁNG LẬP VIÊN HỢP TÁC XÃ CHUẨN BỊ THÀNH LẬP; CÁC ĐỐI TƯỢNGĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích pháttriển hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợcác sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồidưỡng của hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ cácsáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡngcủa hợp tác xã;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, Khóa VIII, Kỳ họp thứtám về việc quy định mức chi hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập;các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 337/TTr-STC ngày 29 tháng 7 năm 2013 về việc quy định mức chi hỗ trợcác sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồidưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ các sánglập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng củahợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Quyết định này qui định một số nội dung chi, mứcchi để thực hiện hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; cácđối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng được hỗ trợ khuyến khích thành lậphợp tác xã:

Đối tượng được hỗ trợ là các cơ quan, đơn vịđược cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các sáng lập viên củacác hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đại diện các hợp tác xã đăng ký hoạt độngtheo qui định của Luật Hợp tác xã.

b) Đối tượng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng của hợptác xã:

- Các chức danh trong ban quản trị, ban chủnhiệm, ban kiểm soát, kế toán trưởng;

- Xã viên làm công việc chuyên môn kỹ thuật,nghiệp vụ của các hợp tác xã.

3. Mức chi về hỗ trợ khuyến khích thành lập hợptác xã

a) Chi tổ chức các lớp hướng dẫn tập trung:

- Thù lao giảng viên, báo cáo viên, phụ cấp tiềnăn, tiền phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên được thực hiện theoquy định hiện hành về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức vàthu hút nguồn nhân lực của tỉnh Kiên Giang;

- Chi nước uống cho học viên: Tối đa không quá10.000 đồng/người/ngày;

- Các chi phí khác có liên quan trực tiếp đếnviệc tổ chức lớp như: Mua, in ấn giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học(không bao gồm tài liệu tham khảo); thuê hội trường, thiết bị, dụng cụ phục vụgiảng dạy (đèn chiếu, máy vi tính, thiết bị khác …); điện, nước, thông tin liênlạc, văn phòng phẩm,… thanh toán theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ.

b) Chi thông tin tuyên truyền, phổ biến kiếnthức về hợp tác xã:

Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợplệ và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Chi tư vấn trực tiếp:

- Đối với hướng dẫn viên, cộng tác viên khôngphải là cán bộ, công chức, viên chức:

+ Thù lao: 15.000 đồng/giờ hướng dẫn trực tiếp;

+ Chi phí đi lại: 15.000 đồng/ngày trong trườnghợp đi, về trong ngày. Trường hợp đi tư vấn ở xa, phải nghỉ lại thì được thanhtoán chế độ công tác phí như đối với cán bộ công chức đi công tác theo quy định.

- Đối với cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ tưvấn: Bồi dưỡng: 70.000 đồng/buổi hướng dẫn trực tiếp (1 buổi tính bằng 4 giờlàm việc).

4. Nội dung chi, mức chi hỗ trợ đào tạo, bồidưỡng các đối tượng của hợp tác xã

a) Đối tượng là các chức danh trong ban quảntrị, ban chủ nhiệm, ban kiểm soát, kế toán trưởng hợp tác xã được hỗ trợ:

- Hỗ trợ cho các chức danh hợp tác xã:

+ Hỗ trợ tiền vé tàu, xe đi và về (bao gồm cả véđò, vé phà nếu có) bằng phương tiện giao thông công cộng (trừ máy bay) từ trụsở hợp tác xã đến cơ sở đào tạo;

+ Hỗ trợ kinh phí mua giáo trình, tài liệu trựctiếp phục vụ chương trình khóa học (không bao gồm tài liệu tham khảo).

- Hỗ trợ chi phí cho cơ quan tổ chức lớp học:

+ Thuê hội trường, phòng học (nếu có);

+ Chi in chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận tốtnghiệp khóa học, văn phòng phẩm, thuê phương tiện, trang thiết bị phục vụ giảngdạy;

+ Chi nước uống cho học viên: 10.000đồng/người/ngày;

+ Thù lao giảng viên, báo cáo viên, phụ cấp tiềnăn, tiền phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên được thực hiện theoquy định hiện hành về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hútnguồn nhân lực của tỉnh Kiên Giang;

- Chi tổ chức tham quan, khảo sát thuộc chươngtrình khóa học; chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảngdạy và học tập được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số173/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Đối với đối tượng là các chức danh thuộc hợptác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, nghề muối và hoạt động dịch vụ cóliên quan theo Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là hợp tác xã nông nghiệp), ngoài các nộidung hỗ trợ trên đây còn được hỗ trợ 50% chi phí ăn, ở theo mức cơ sở đào tạoquy định nhưng không vượt quá mức chi công tác phí do Ủy ban nhân dân tỉnh KiênGiang quy định ở từng thời kỳ và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phíđào tạo, bồi dưỡng được giao.

b) Hỗ trợ cho cán bộ, xã viên trong trường hợpđược hợp tác xã cử đi đào tạo tập trung:

Các chức danh trong ban quản trị, ban chủ nhiệm,ban kiểm soát, kế toán trưởng; xã viên làm công việc chuyên môn kỹ thuật,nghiệp vụ của các hợp tác xã, khi được hợp tác xã cử đi đào tạo (chính quy hoặctại chức) tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạynghề nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định tại Khoản 4, Điều 4 Nghị địnhsố 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ, được hỗ trợ 50% tiềnhọc phí theo quy định của trường.

5. Các nội dung còn lại thực hiện đúng theo quyđịnh tại Thông tư số 66/2006/TT-BTC và Thông tư số 173/2012/TT-BTC của Bộ Tàichính.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc SởNội vụ, Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyếtđịnh này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Nam