ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦACÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ HÓA MỘTSỐ ĐIỀU VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA THEO QUYẾTĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-TTG NGÀY 09/01/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND,UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Thông tư số 159/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán,quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La;Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính quy địnhvề quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộcngân sách nhà nước;

Tiếp theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định cụ thể một số điều vềbồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theoQuyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụngtrên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyếtđịnh số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên quyđịnh cụ thể một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điệnSơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủtướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sửađổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của UBND tỉnh về quy định bồithường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnhĐiện Biên theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chínhphủ; Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2011 về việc sửa đổi, bổsung khoản 5, Điều 8 và thay thế Điều 13 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành Quy định cụ thể hóa một số điềuvề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theoQuyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụngtrên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Xét Tờ trình liên ngành số 111/TTr-TNMT TC, XD, KHĐT ngày19/7/2013 của Liên ngành Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kếhoạch và Đầu tư; Văn bản số 450/CV-STNMT ngày 19/8/2013 của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung khoản 5, Điều 8 của quy định cụ thể hóa một số điều về bồithường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết địnhsố 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàntỉnh Điện Biên (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007của UBND tỉnh Điện Biên) cụ thể như sau:

5. Quy định việc quản lý, sử dụng nguồn vốn xây dựng khu táiđịnh cư đô thị bao gồm tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trụ sở làm việc, côngtrình phụ gắn liền với trụ sở làm việc, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng(gọi chung là công trình, vật kiến trúc); của tổ chức được cấp có thẩm quyềnphê duyệt tại nơi ở cũ (nơi đi) được bồi thường theo giá trị đầu tư mới của tàisản đó tại thời điểm bồi thường.

a) Đối với tổ chức là cơ quan Nhà nước thuộc UBND tỉnh quảnlý thì công trình, vật kiến trúc thiệt hại tại nơi ở cũ chỉ được bồi thườngbằng tài sản đầu tư xây dựng mới theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Đối với tổ chức khác thì công trình, vật kiến trúc thiệthại tại nơi ở cũ được bồi thường bằng tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm bồi thường.

c) Giá trị thiệt hại cây trồng, vật nuôi trên đất của tổchức quy định tại điểm a, và điểm b Khoản 5 Điều này được bồi thường bằng tiềntheo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phêduyệt tại thời điểm bồi thường.

d) Các tổ chức tiếp nhận nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư có trách nhiệm quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

e) Giao UBND cấp huyện (nơi đi) có trách nhiệm lập, thẩmđịnh, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư cho các tổ chức trên địa bàn.

f) Hồ sơ thanh toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiệnhành của Nhà nước.

Điều 2.Sửa đổi nội dung thứ 2 Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày17/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyếtđịnh số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hànhquy định một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện SơnLa ban hành kèm theo kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 củaThủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

1. Xử lý trường hợp phát sinh thực tế trên địa bàn tỉnh ĐiệnBiên.

a) Các hộ tái định cư dự án thủy điện Sơn La đến khu, điểmtái định cư để thăm, nhận đất ở trên thực địa và làm thủ tục đất đai (không baogồm các hộ tái định cư sở tại, hộ tái định cư tại chỗ, hộ tái định cư tựnguyện), thì mỗi hộ được hỗ trợ tiền tầu xe đi lại cho một lần (một lượt đi,một lượt về), tiền ăn và tiền trọ; mỗi hộ chỉ tính cho 01 người.

- Mức hỗ trợ:

+ Tiền ăn và tiền trọ: 70 ngàn đồng/ngày đêm;

+ Tiền tầu xe theo giá vé xe công cộng ở địa phương tại thờiđiểm lập phương án hỗ trợ (giá vé xe thực hiện theo giá cước vận tải hành kháchcác tuyến cố định);

+Thời gian được tính hỗ trợ là 5 ngày.

- Về chứng từ, hồ sơ thanh toán:

+ Bảng kê danh sách các hộ tái định cư đi nhận đất, có xácnhận của UBND xã nơi đi và UBND xã (phường) nơi đến;

+ Danh sách nhận tiền hỗ trợ theo quy định.

- Thực hiện lập và chi trả hỗ trợ tiền tầu xe, tiền ăn trọ:

+ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện nơi códân đi lập, thẩm định và phê duyệt phương án hỗ trợ;

+ Ban quản lý dự án nơi có dân đi căn cứ vào phương án hỗ trợvà hồ sơ, chi trả tiền hỗ trợ theo quy định.

Điều 3. Bãi bỏ một số quy định sau:

1. Bãi bỏ Điều 2, Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày19/4/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 8 và thay thếĐiều 13 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện BiênV/v ban hành Quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư Dự án Thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

2. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 13/2009/QĐ-UBNDngày 11/9/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Quyết định của UBND tỉnh về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dựán thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự ánthủy điện Sơn La đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 03/7/2007 (ngàyQuyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việcBan hành quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cưDự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hiệulực thi hành) và các nội dung bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện thanh toán xongkhoản bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thìkhông áp dụng Quyết định này.

2. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự ánthủy điện Sơn La và công tác tổ chức thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợvà tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau ngày 03/7/2007 thì đượcáp dụng Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo Dự án di dân tái địnhcư thủy điện Sơn La tỉnh; Trưởng Ban quản lý di dân tái định cư thuỷ điện SơnLa tỉnh; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng phát triển Điện Biên; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể tỉnh và các tổchức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nhân