ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1, 2 ĐIỀU 6 VÀ KHOẢN 2 ĐIỀU 10 CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHAITHÁC, ƯƠNG NUÔI, MUA BÁN, VẬN CHUYỂN GIỐNG THỦY SẢN TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHCÀ MAU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2012/QĐ-UBND NGÀY 06/9/2012 CỦA ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy địnhtrình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn về quản lý giống thủy sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 384/TTr-SNN ngày 30/10/2013 vàBáo cáo thẩm định số 255/BC-STP ngày 22/10/2013 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sungkhoản 1, 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 của Quy định về quản lý khai thác, ươngnuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau banhành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh CàMau, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều6 như sau:

"Điều 6. Ương nuôi giốngthủy sản

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động ươngnuôi giống thủy sản (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân ương nuôi phục vụ nuôitrồng của cá nhân, hộ gia đình mình hoặc làm dịch vụ giống thủy sản cho các cơsở có chức năng sản xuất, cung cấp giống thủy sản) phải đảm bảo các điều kiệnquy định tại Điều 5 Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản.

2. Giống thủy sản sau khi ương nuôixuất bán để nuôi thương phẩm, phải đảm bảo chất lượng theo quy định tại khoản 1Điều 9 Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT phải được kiểm dịch theo quy định tạiĐiều 9 và các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 10 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày02/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trìnhtự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều10, như sau:

"2. Thời hạn giá trị sử dụngcủa Giấy chứng nhận kiểm dịch giống thủy sản vận chuyển trong nước được tínhtheo thời gian vận chuyển từ nơi xuất phát tới nơi đến cuối cùng."

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các văn bản quy phạm pháp luật đượcviện dẫn áp dụng trong Quyết định này, khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế mànội dung có liên quan thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thaythế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thủ trưởngcác sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN và PTNT;
- TT. Tỉnh ủy và HĐND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Sở Tư pháp;
- Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh (đăng, phát nội dung);
- CVTS (L);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng