ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2013/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM2013 VỀ PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU CÁCDỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng đượcQuốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội thông qua ngày 19tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ vềquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượngcông trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số05/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp,ủy quyền thực hiện quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tưxây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc SởXây dựng tại công văn số 443/SXD-HĐXD ngày 25 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một số nộidung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhândân tỉnh như sau:

1. Điều chỉnh nội dung tại khoản1 điều 2 thành nội dung sau:

“1. Cơ quan tham gia ý kiến về thiếtkế cơ sở:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tổ chức tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án chuyênngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc nhóm B, C;

Sở Công Thương tổ chức xem xét thiếtkế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây tảiđiện, trạm biến áp và các dự án chuyên ngành công nghiệp thuộc nhóm B, C;

Sở Giao thông vận tải tổ chức xemxét thiết kế cơ sở các công trình thuộc chuyên ngành giao thông (kể cả giao thôngtrong đô thị) thuộc nhóm B, C;

Sở Xây dựng tổ chức xem xét thiếtkế cơ sở các công trình thuộc các lĩnh vực: dân dụng, công nghiệp vật liệu xâydựng, hạ tầng kỹ thuật, các công trình thuộc các lĩnh vực còn lại thuộc nhóm B,C và các công trình khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu”.

2. Bãi bỏ nội dung nêu tại khoản3 điều 2.

3. Bãi bỏ nội dung nêu tại khoản5 điều 4.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giámđốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt