ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘTSỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2007/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA UBNDTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤYPHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨCHOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị địnhsố 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phívà lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày06/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụquản lý nhà nước về lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế vàkhu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 22tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ2004-2009, kỳ họp thứ 8 về việc quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địabàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một số điều của Quyết địnhsố 08/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việcquy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho ngườinước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bànthành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 như sau:

“Điều 1. Đối tượng phải nộp lệ phí cấp giấyphép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chứchoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là người sử dụng lao động khi làm thủtục để được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc các đơn vị được Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội ủy quyền cấp giấy phép lao động và cấp lại giấyphép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan,tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 như sau:

“1. Cơ quan thu lệ phí: Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội hoặc các đơn vị được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền cấpgiấy phép lao động”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giámđốc các sở: Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởngCục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơquan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các tổchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến