ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Đăk Nông, ngày 14 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THỰC HIỆN MỨC CHI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊNĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghịđịnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lývà sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2013/NQ-UBND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chi thực hiện cáchoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 419/TTr-UBND ngày 18/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh,đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định thựchiện mức chi phục vụ các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàntỉnh Đắk Nông.

2. Quyết định này áp dụng đốivới các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) có liên quan đến hoạt động kiểmsoát thủ tục hành chính.

Điều 2. Nội dung chi và mứcchi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Nội dung chi và mức chi đối vớicác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 1Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyđịnh mức chi thực hiện các hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàntỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Nguồn kinh phí

1. Kinh phí bảo đảm cho việcthực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, tổ chức thuộc cấp nào dongân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hằngnăm của cơ quan, đơn vị. Ngoài kinh phí do ngân sách Nhà nước bảo đảm, các Sở,ngành, địa phương được huy động và sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác đểtăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Việc sử dụng kinh phí về hoạtđộng kiểm soát thủ tục hành chính phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhànước về quản lý tài chính, lập dự toán, phân bổ, sử dụng, quyết toán và chế độbáo cáo thường xuyên, định kỳ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ dự toán ngân sách đượccấp có thẩm quyền giao, cơ quan Tài chính phân bổ và giao dự toán kinh phí chocác cơ quan, đơn vị trong đó bao gồm cả kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Sử dụng và quyết toán kinhphí: Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính được sử dụng và quyết toán theo quyđịnh hiện hành. Kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính chi cho nộidung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nướctheo quy định hiện hành.

3. Trong quá trình triển khaithực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần thiết sửa đổi, bổ sung, các Sở,ngành, địa phương phản ánh về Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh xem xét quyết định.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm lậpdanh sách cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chínhtrình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phê duyệtdanh sách cán bộ, công chức làm đầu mối tại địa phương mình (theo hướng dẫn củaSở Tư pháp) báo cáo UBND tỉnh và gửi cho Sở Tư pháp để theo dõi.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc quy định mức chiphục vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KS TTHC - Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Công báo tỉnh - VP UBND tỉnh;
- Chi cục Lưu trữ tỉnh - Sở Nội vụ;
- Cổng TTĐT tỉnh - Sở Thông tin và TT;
- Lưu: VT, KHTH, QTTV, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn