ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝNHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬNTHƯƠNG MẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế trách nhiệmvà quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tácđấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lýnhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lậnthương mại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịchỦy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Công Thương;
- TT. Thành ủy, TT.HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố (1);
- UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể;
- Sở, ban ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Chi cục Văn thư – Lưu trữ;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Báo Cần Thơ;
- VP UBND thành phố (3B,7);
- Lưu VT, XN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

QUY CHẾ

TRÁCH NHIỆM VÀQUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤUTRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19 / 2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng ápdụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này xác định trách nhiệm và nội dungphối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng,chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dânthành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan có liên quan trong côngtác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm vàquan hệ phối hợp hoạt động

1. Về trách nhiệm

a) Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngànhthành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc chỉ đạo, tổ chứccông tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thuộc lĩnhvực, ngành mình quản lý.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịutrách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh chốngbuôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn quản lý.

c) Trong quá trình thực hiện công tác đấu tranhchống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, theo chức năng quản lý nhànước và thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật, các sở,ngành, cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chủ độngtổ chức sự phối hợp hoạt động để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉđạo, điều hành công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có phânđịnh cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp.

2. Về quan hệ phối hợp

a) Quan hệ phối hợp phải tuân thủ pháp luật;thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan; kịp thờiphát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm,sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại.

b) Việc phối hợp hoạt động được tiến hành trêncơ sở yêu cầu của công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lậnthương mại trong từng thời gian, địa bàn và lĩnh vực cụ thể.

c) Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiệntheo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đếnhoạt động chung của các bên có liên quan.

d) Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng banthường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thànhphố Cần Thơ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 127/TP ) chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạtđộng giữa các cơ quan, các lực lượng; giữa các ngành, các cấp trong công tácđấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo Quy chế nàytrong phạm vi toàn thành phố.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH THÀNH PHỐ

Điều 3. Trách nhiệm của các sở, ngành thànhphố có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, hàng giảvà gian lận thương mại

1. Ban Chỉ đạo 127/TP chịu trách nhiệm chínhtrong việc tổ chức các quan hệ phối hợp gồm nhiều sở, ngành, Ủy ban nhân dânquận, huyện và tùy theo yêu cầu xây dựng mối quan hệ phối hợp với từng sở quảnlý chuyên ngành, cơ quan chức năng, cụ thể:

a) Chỉ đạo công tác phối hợp quy định tại Điều 5của Quy chế này, đảm bảo sự thống nhất trong việc chỉ đạo công tác đấu tranhchống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên phạm vi toàn thành phố.

b) Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phốkiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi các văn bản quyphạm pháp luật, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế có liên quan để phục vụvà nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gianlận thương mại.

c) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố để chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các giảipháp nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại vàxử lý hàng hóa của các lực lượng bắt giữ tịch thu, bán đấu giá, tăng cường quảnlý, chỉ đạo kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đối với các ngànhhàng, địa bàn mà các đối tượng thường lợi dụng để buôn lậu, gian lận thươngmại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các biện pháp xử lý đối với các vụ việcvi phạm thuộc thẩm quyền; kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố các biện phápxử lý đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương.

d) Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành là Ủy viêncủa Ban Chỉ đạo 127/TP trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách,pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo, giải pháp của Chính Phủ, Thủ tướng Chínhphủ, Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu,hàng giả và gian lận thương mại; yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận,huyện báo cáo tình hình và kết quả hoạt động, dự báo tình hình để xây dựngchương trình, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thươngmại phù hợp với tình hình cụ thể từng giai đoạn.

đ) Dự báo tình hình thị trường, đưa ra các giảipháp phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, kể cả biện pháptình thế nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

2. Sở Công Thương

a) Chủ trì công tác phối hợp trong quản lý vàkiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mạiđối với các lĩnh vực: kinh doanh khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệpthực phẩm và công nghiệp chế biến, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử,dịch vụ thương mại, quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá,chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

b) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năngcác cấp, chỉ đạo triển khai công tác quản lý thị trường trong thành phố; hướngdẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinhdoanh, lưu thông hàng hóa trong nước, các hoạt động thương mại trên thị trường,hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ thương mại, chống đầu cơ, găm hàng,tung tin thất thiệt, tăng giá quá mức, việc niêm yết giá và bán theo giá niêmyết, ghi nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái phépkhác; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượnghàng công nghiệp lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Y tế, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩmhàng hóa lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm vềsở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng, bản quyền tác giả.

- Tổng hợp tình hình thị trường, kết quả côngtác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các ngành và Ủy bannhân dân quận, huyện để báo cáo Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Ủy ban nhân dânthành phố; đồng thời, thông báo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo 127/TP cho cácngành, các địa phương trong thành phố.

3. Công an thành phố

Công an thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo cácđơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện chủ động phát hiện, điều tra, xácminh làm rõ đường dây, ổ, nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, sản xuất buôn bánhàng giả có giá trị lớn để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Chỉ đạocác lực lượng phối hợp hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những vụbuôn lậu, buôn bán hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại códấu hiệu tội phạm hình sự và những hành vi chống người thi hành công vụ theoquy định.

a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạmvề trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an các quận, huyện tiến hành ápdụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra tộiphạm về buôn lậu, buôn bán hàng cấm, kinh doanh trái phép, trốn thuế, sản xuấtbuôn bán hàng giả, gian lận thương mại theo quy định của pháp luật, có tráchnhiệm phối hợp hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những vụ buôn lậu,buôn bán hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại có dấu hiệutội phạm hình sự theo quy định.

b) Lực lượng Cảnh sát trật tự, Công an các quận,huyện chịu trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng kịp thời xử lýnhững hành vi chống người thi hành công vụ trong các vụ án buôn lậu, buôn bánhàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại.

c) Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm vềmôi trường chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắtgiữ người và phương tiện vận chuyển động thực vật hoặc sản phẩm động thực vậtmang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng truyền cho người, cho động thực vật; pháthiện và xử lý các hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã, quýhiếm hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó.

4. Cục Hải quan thành phố

a) Trong phạm vi địa bàn hoạt động, Cục Hải quanthành phố chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiệnvận tải; thực hiện và tổ chức công tác phối hợp trong phòng, chống buôn lậu,vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệqua các cửa khẩu trên địa bàn thành phố và các hành vi khác vi phạm pháp luậtHải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động của mình, CụcHải quan thành phố có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có chức năng thựchiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa quabiên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật Hải quan.

5. Cục Thuế thành phố chủ trì thanh tra, kiểmtra và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; chủ trì, phối hợpvới các cơ quan chức năng khác ở các ngành, các cấp trong phòng, chống gian lậnvề thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thẩm quyền.

6. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quantrong việc tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của phápluật trong lĩnh vực giá; xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vựcgiá (bao gồm vi phạm hành chính về giá và thẩm định giá) theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩmquyền trong quá trình điều tra các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền vềgiá; hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hành vibán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn các chế độ, chính sách hỗ trợ kinhphí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểmtra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lậnthương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc thựchiện các quy định của Nhà nước thanh toán các khoản chi phí trong công tác đấutranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; trích trả kịp thờichi phí vụ việc và kinh phí được trích từ nguồn thu chống buôn lậu, hàng giả vàgian lận thương mại cho các đơn vị theo quy định.

d) Tham gia xác định giá trị tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính bị tạm giữ làm căn cứ cho việc xác định khung tiềnphạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, chuyển giao cho các cơ quan, tổchức, đơn vị quản lý sử dụng hoặc để bán đấu giá theo quy định; tham gia xácđịnh hoặc xác định lại giá khởi điểm để bán đấu giá; tham gia xác định giá bánđối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng xử lý theo hình thức bán trực tiếphoặc phải tiêu hủy.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các lựclượng, các cấp trong việc tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫnnghiệp vụ, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêuchuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ; các hoạt độngđánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ chocông tác chống hàng giả và gian lận thương mại theo chức năng nhiệm vụ đượcphân công.

b) Cập nhật thường xuyên lên Cổng thông tin điệntử của thành phố Cần Thơ những thông tin liên quan đến gian lận thương mại.

c) Đề xuất những biện pháp phòng, chống gian lậntrong hoạt động đo lường khi các tổ chức, cá nhân áp dụng những kỹ thuật, côngnghệ cao trên các phương tiện đo điện tử làm sai lệch kết quả đo nhằm thu lợibất chính.

8. Sở Y tế

a) Chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành Y tế chủ trì,phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Công an thành phố và các đơn vị cóliên quan hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của phápluật về quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế sản xuấttrong nước; phòng, chống kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế nhậplậu; phòng, chống sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế giả,kém chất lượng; phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan quản lýnhà nước về giá thuốc, thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thịtrường; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành Y tế, Chi cụcAn toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn và các lực lượng có liên quan thanh tra,kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến, kinh doanh thựcphẩm trong nước; sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến trong nước và nhập khẩu; xửlý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợpvới các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hànhvi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vậthoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

b) Chỉ đạo Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợpvới các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hànhvi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ thực vật, động vật thủy sinh nguy cấp,quý hiếm.

c) Chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm và thuỷ sản chủ trì,phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lýcác hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vậnchuyển, quảng cáo và sử dụng các loại vật tư nông, lâm và thủy sản giả, kémchất lượng, nhập lậu, cấm sử dụng và ngoài danh mục được phép lưu hành tại ViệtNam.

d) Chỉ đạo các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thanhtra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanhthực phẩm tươi sống, sản phẩm thực phẩm tươi sống sản xuất trong nước và nhậpkhẩu; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thanhtra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phátthư, kiện, gói hàng hóa; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩmđược nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liênquan thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhập khẩu, lưuhành buôn bán các thiết bị viễn thông, phát thanh, truyền thanh, truyền hình,công nghệ thông tin.

c) Định hướng tuyên truyền các cơ quan báo chí,đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố phối hợp vớicác cơ quan chức năng của thành phố tuyên truyền về công tác đấu tranh chốngbuôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; những tác động xấu đối với kinh tếxã hội của hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thươngmại.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quantrong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quanđối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu vănhóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi viphạm theo quy định của pháp luật.

12. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành trongviệc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhậplậu trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy; chỉ đạo lực lượng bảo vệ cácbến xe, tàu, cán bộ, công nhân viên tham gia phối hợp đấu tranh chống buôn lậu,hàng giả và gian lận thương mại.

b) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan trongcông tác quản lý, kiểm soát phương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nướcngoài sử dụng tại Việt Nam.

13. Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành ràsoát các quy định của pháp luật đối với các vấn đề có liên quan, phát hiện kẻhở trong quản lý kinh tế, các vấn đề còn chồng chéo, không rõ ràng, không thốngnhất của các quy định về xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự trong lĩnh vựcđấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bànthành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

14. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh CầnThơ

a) Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tài chính, Công an thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt độngđối với các đại lý đổi ngoại tệ; kiểm tra việc niêm yết giá cả hàng hóa bằngngoại tệ, thu ngoại tệ trái với quy định của pháp luật.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tổchức, cá nhân cách nhận biết, thủ đoạn sản xuất, tiêu thụ tiền giả của bọn tộiphạm; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an việc thu giữ tiền giảphục vụ cho công tác phòng, chống tiền giả theo quy định của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

c) Tham gia phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ và Công an thành phố kiểm tra tiêuchuẩn, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường theo đúngquy định của pháp luật.

15. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo BanQuân sự quận, huyện kết hợp việc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự với việc pháthiện các tổ chức, cá nhân, các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, kinh doanhhàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa, lưu thông trên thị trường để chuyểnvụ việc cho các lực lượng chức năng có thẩm quyền xử lý.

16. Các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng,nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định củapháp luật; phòng, chống các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả,gian lận thương mại nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mởrộng giao lưu hàng hóa.

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận,huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lậnthương mại

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật,các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉđạo 127/TP , các sở, ngành về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giảvà gian lận thương mại.

2. Chỉ đạo các Phòng, Ban, Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất,kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện,ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hànggiả, gian lận thương mại theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các cơ quan có chức năng kiểmtra, kiểm soát thị trường trên địa bàn trong việc tổ chức quản lý thị trường,đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉđạo 127/TP đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chếchính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranhphòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

5. Tăng cường, củng cố tổ chức bộ máy, trang bịphương tiện, điều kiện làm việc, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công tác chốngbuôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các cơ quan chức năng trên địabàn, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chống buôn lậu, hàng giả vàgian lận thuơng mại theo quy định của pháp luật.

Chương III

NỘI DUNG VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP

Điều 5. Nội dung phối hợp

Theo yêu cầu cụ thể trong từng giai đoạn, trêntừng địa bàn, lĩnh vực và theo chức năng của mình trong công tác đấu tranhphòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, các cơ quan quản lý nhànước, các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát chủ động xác lập quan hệ phốihợp hoạt động trong việc:

1. Phân định phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạtđộng.

2. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác, cácbiện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đếnngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơquan liên quan.

3. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp hànhchính, kinh tế, giáo dục, tuyên truyền để đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng,chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thôngtin, tài liệu, gồm:

a) Thông tin về dự báo tình hình thị trường, tìnhhình kinh tế, cung cầu hàng hóa, giá cả; về công tác đấu tranh phòng, chốngbuôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kết quả công tác trong từng giaiđoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, nổi cộm kịp thời báo cáo vềBan Chỉ đạo 127/TP để thông báo cho các sở, ngành, địa phương và các cơ quanchức năng có biện pháp xử lý.

b) Thông tin về những quy định mới của pháp luậttrong hoạt động chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước,chính sách khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách quản lý đối với từngngành hàng, mặt hàng.

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quyluật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây,ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển tráiphép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinhdoanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mangtính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; thông tin về những khó khăn, vướngmắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranhphòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán,vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lậnthương mại khác.

đ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và cáctiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng, trang bị khi các cơ quan chức năngthi hành nhiệm vụ.

e) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị củacác cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

5. Chỉ đạo tổ chức thanh tra, điều tra, kiểmtra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buônlậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, gồm xây dựng kế hoạchkiểm tra, cung cấp thông tin về đối tượng; tổ chức lực lượng kiểm tra, phươngtiện để bắt giữ; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theoyêu cầu.

a) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quyđịnh của Bộ Luật Tố tụng hình sự và theo quy định của các cơ quan pháp luậtnhư: mở rộng điều tra, xác lập chuyên án lớn, phức tạp cần đến sự phối hợp củanhiều lực lượng trong và ngoài ngành để có thể thu thập được đầy đủ các tàiliệu, chứng cứ liên quan.

b) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa cácbên tham gia; việc kiểm tra, kiểm soát không chồng chéo, trùng lắp, kéo dàithời gian, gây phiền hà, khó khăn cho đối tượng được kiểm tra.

c) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu pháthiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm ngoàichức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báovà bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử theo quy định phápluật.

d) Trong trường hợp các sở, ngành thực hiện chỉđạo theo Bộ, ngành Trung ương cùng lĩnh vực, phải tổ chức lực lượng kiểm tra,kiểm soát liên ngành do Ban Chỉ đạo 127/TP chủ trì tổ chức phối hợp kiểm traliên ngành; các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trongquá trình kiểm tra và xử lý.

đ) Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền xửlý của nhiều đơn vị, nếu thuộc thẩm quyền ở cấp thành phố thì đề nghị Ban Chỉđạo 127/TP chủ trì tổ chức phối hợp xử lý; nếu thuộc thẩm quyền của cấp huyệngiao cho Chủ lịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức sự phối hợp xử lý.

6. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sáchpháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh phòng, chốngbuôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giảvà các hành vi gian lận thương mại khác để các sở, ngành liên quan tham mưu Ủyban nhân dân thành phố ban hành hoặc đề nghị Trung ương ban hành hoặc sửa đổi,bổ sung cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp, bảo đảm yêucầu quản lý nhà nước.

7. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lựclượng theo yêu cầu công tác; hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động hợp tác quốc tếliên quan đến đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu,tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

8. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng

a) Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dântham gia phòng, chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tácphòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngườikinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sảnxuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

9. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hộingành hàng, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu, Hội Bảo vệ ngườitiêu dùng trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của ngườitiêu dùng.

Điều 6. Các mối quan hệ phối hợp và tráchnhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quan hệ phối hợp

1. Các mối quan hệ phối hợp trong công tác đấutranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, gồm:

a) Phối hợp giữa các sở, ban ngành, các lựclượng chức năng trong thành phố.

b) Phối hợp giữa các Ủy ban nhân dân quận,huyện; giữa sở, ngành với cấp huyện theo tuyến, địa bàn trọng điểm: Ban Chỉ đạo127/TP làm đầu mối xác định các tuyến, các quận, huyện làm đầu mối trọng điểm,đơn vị chủ trì phối hợp và lên phương án, kế hoạch triển khai cụ thể.

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì để triển khaicác mối quan hệ phối hợp quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Ban Chỉ đạo 127/TP có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp giữa các sở, ngành thành phốvà chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo 127/TP trong việc phốihợp công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện cácchương trình công tác, kế hoạch, phương án kiểm tra, kiểm soát phòng, chốngbuôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành làỦy viên Ban Chỉ đạo 127/TP và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nhiệmvụ có liên quan; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều sở, ban,ngành, địa phương thuộc lĩnh vực do cơ quan mình phụ trách;

- Yêu cầu các sở, ngành cung cấp thông tin, báocáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng,chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thuộc lĩnh vực mình phụ tráchđể tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động của các sở, ngành, địa phươngbáo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉđạo 127 Trung ương về các chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệuquả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

- Tổ chức hoặc chỉ đạo tổ chức việc phối hợpkiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp được yêu cầu các cơ quancó liên quan cung cấp lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ cácvụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hànggiả và gian lận thương mại.

b) Đối với cơ quan chủ trì quận, huyện chịutrách nhiệm toàn diện về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả vàgian lận thương mại tại địa bàn phụ trách; chủ trì, phối hợp với các cơ quanchức năng trong việc:

- Có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các tổchức và cá nhân ở địa phương khác đến tham gia hoạt động kinh doanh, vận chuyểnhàng hóa trên địa bàn mình quản lý;

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện cácchương trình công tác, kế hoạch, phương án, kiểm soát phòng chống buôn lậu,hàng giả và gian lận thương mại;

- Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt độngcông tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tạiđịa phương; báo cáo đầy đủ, kịp thời về Ban Chỉ đạo 127/TP ;

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các sở,ngành liên quan về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấutranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại phù hợp với tìnhhình thực tế của địa phương mình;

- Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liênngành khi cần thiết;

- Tổ chức vận động nhân dân cam kết không thamgia, không tiếp tay cho hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu,hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.

3. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp thành phố,Ủy ban nhân dân quận, huyện để triển khai mối quan hệ phối hợp quy định tạikhoản 1 Điều này:

a) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thườngxuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thịtrường, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thươngmại của đơn vị mình.

b) Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cầnthiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì cung cấp lựclượng, phương tiện kịp thời để ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn bán, vậnchuyển hàng lậu; kinh doanh trái phép và các vi phạm khác.

c) Tham dự các phiên họp do sở, ngành, địaphương chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theoyêu cầu.

d) Tham gia xử lý các vụ việc có liên quan đếntrách nhiệm của đơn vị mình.

4. Đoàn Kiểm tra liên ngành thành phố và quận,huyện:

a) Căn cứ nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất,cơ quan chủ trì quyết định việc thành lập các Đoàn Kiểm tra liên ngành ở cấpmình theo yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểmsoát đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

b) Trong quá trình kiểm tra, Đoàn Kiểm tra liênngành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ cụthể của Đoàn do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Công tác báo cáo và khen thưởng, kỷluật

1. Công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết

a) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận,huyện tiến hành tổng kết, đánh giá công tác phối hợp hoạt động theo quy địnhcủa Quy chế này và đưa vào báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giảvà gian lận thương mại hàng năm gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 127/TP -Chi cục Quản lý thị trường, số 8-10 Trần Phú, quận Ninh Kiều, thành phố CầnThơ. Email: [email protected] (báo cáo năm gửi về trước ngày 25tháng 12 của năm) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo127 Trung ương.

b) Hình thức sơ kết, tổng kết:

- Ban Chỉ đạo 127/TP chủ trì sơ kết, tổng kếtcác nội dung phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này;

- Các sở, ngành tổ chức tổng kết công tác phốihợp theo mối quan hệ song phương.

2. Khen thưởng, kỷ luật

a) Khen thưởng:

Định kỳ hoặc đột xuất, Ban Chỉ đạo 127/TP tổchức bình xét và trình khen thưởng theo quy định, đồng thời đề nghị Thủ tướngChính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phốihợp, mang lại hiệu quả cao trong việc thực thi nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu,hàng giả và gian lận thương mại.

b) Kỷ luật:

Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷluật theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Ban Chỉ đạo127/TP , Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân quận, huyện và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch,chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp đểtổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gianlận thương mại thuộc lĩnh vực ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

2. Căn cứ Quy chế, Ban Chỉ đạo 127/TP chịu tráchnhiệm tổ chức sự phối hợp giữa các ngành, quận, huyện trong công tác đấu tranhchống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo tuyến, địa bàn trọng điểm;tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành khi cần thiết trên các lĩnh vực: chốngbuôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, quản lý chất lượng hàng hóa và một sốlĩnh vực khác liên quan; khi cần thiết có thể xây dựng kế hoạch, phương án cụthể phối hợp các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lậnthương mại.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn,vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh bằng văn bản về Cơ quan thường trực BanChỉ đạo 127/TP (Chi cục Quản lý thị trường) để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dânthành phố xem xét, giải quyết./.