ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Chuyển giao côngnghệ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 14/2006/TT-BKHCN ngày 08 tháng 8 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướngdẫn việc giám định công nghệ các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướngdẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao côngnghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 280/TTr-SKHCN ngày 05tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốHuế, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- BQL các Khu CN, Khu KT CM-LC;
- CVP, PCVP Đ.N.Trân;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

QUY ĐỊNH

QUẢNLÝ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2013của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này cụ thể hóa một số hoạtđộng quản lý nhà nước về thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư, đăng ký hợp đồngchuyển giao công nghệ, giám định công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệtrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối vớicác cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ, đầu tư công nghệ và chuyển giao côngnghệ; các tổ chức, cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài liên quan tronghoạt động đầu tư công nghệ, chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa ThiênHuế.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. THẨM TRA CÔNG NGHỆ CÁC DỰÁN ĐẦU TƯ

Điều 3. Đối tượng thẩm tra côngnghệ

1. Các dự án đầu tư thuộc Danh mụclĩnh vực các dự án đầu tư cần thẩm tra công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa ThiênHuế được quy định tại Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Ủyban nhân dân tỉnh.

2. Các dự án đầu tư không thuộckhoản 1 Điều này nhưng do tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Điều 4. Thẩm quyền thẩm tra côngnghệ

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủtrì, tùy theo mức độ phức tạp công nghệ của dự án, phối hợp các ngành liên quantổ chức thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư thuộc đối tượng tại khoản 1 Điều 3của Quy định này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư vàkhoản 2 Điều 3 của Quy định này.

2. Ban Quản lý các Khu Công nghiệptỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chủ trì, phối hợp với cácngành liên quan tổ chức thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư thuộc đối tượng tạikhoản 1 Điều 3 của Quy định này thuộc thẩm quyền của Ban cấp giấy chứng nhậnđầu tư.

Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tụcthẩm tra công nghệ

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩmtra công nghệ được thực hiện theo Mục 1, 2 Phần III Thông tư số10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướngdẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là Thông tư số10/2009/TT-BKHCN ).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khitrình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án có yếu tố công nghệ thuộcđối tượng nêu trên có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Sở Khoa học và Công nghệ để tổchức thẩm tra công nghệ theo quy định.

3. Đối với các dự án đầu tư do BanQuản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Côcấp Giấy chứng nhận đầu tư: Các Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ dự án để thẩm tracông nghệ theo quy định.

4. Đối với các dự án do tổ chức, cánhân có yêu cầu thì gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ kèm theovăn bản đề nghị thẩm tra công nghệ.

Điều 6. Kinh phí thẩm tra côngnghệ các dự án đầu tư

1. Hàng năm, cơ quan tổ chức thẩmtra công nghệ các dự án đầu tư lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác thẩmtra công nghệ. Kinh phí này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên đượcgiao của cơ quan, tổ chức thẩm tra công nghệ.

a) Đối với các dự án đầu tư thuộckhoản 1 Điều 3 của Quy định này, kinh phí thẩm tra công nghệ được bố trí từnguồn ngân sách của tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các Khu Côngnghiệp tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thực hiện.

b) Đối với các dự án đầu tư thuộckhoản 2 Điều 3 của Quy định này, kinh phí thẩm tra công nghệ do tổ chức, cánhân có yêu cầu thẩm tra công nghệ chi trả.

2. Nội dung chi và mức chi thựchiện theo hướng dẫn tại điểm b, c Mục 3 Phần III Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN và các văn bản hiện hành.

Điều 7. Kiểm tra công nghệ đầutư

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quanđầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra công nghệ đầu tư.Kiểm tra việc tiếp nhận công nghệ, thiết bị của các đơn vị có dự án đầu tư,phát hiện kịp thời và xử lý những hành vi đầu tư công nghệ, thiết bị sai khácso với hồ sơ đã được thẩm tra, làm ảnh hưởng xấu tới chất lượng sản phẩm và môitrường.

MỤC 2. CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CÓSỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Điều 8. Quy định về công nghệđược chuyển giao

Khuyến khích ứng dụng công nghệ đạttrình độ tiên tiến, đối với một số trường hợp có thể ứng dụng công nghệ phù hợpvới trình độ sản xuất và điều kiện của địa phương, nhưng cần giải trình rõnhững ưu điểm khi áp dụng công nghệ này và lý giải được tính phù hợp của côngnghệ được áp dụng, lưu ý đến sự tác động của công nghệ đến môi trường.

2. Danh mục công nghệ khuyến khíchchuyển giao; Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; Danh mục công nghệ cấmchuyển giao được quy định theo Điều 9, 10, 11 Luật Chuyển giao công nghệ vàĐiều 5 Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việcquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao côngnghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ).

Điều 9. Chuyển giao công nghệ cósử dụng vốn nhà nước

Chuyển giao công nghệ có sử dụngvốn nhà nước được thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 133/2008/NĐ-CP Trường hợpsử dụng vốn nhà nước để nhận chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư hoặc sửdụng nhiều nguồn vốn để nhận chuyển giao công nghệ, trong đó nguồn vốn nhà nướcchiếm tỷ lệ từ 51% trở lên, bên nhận công nghệ phải lập phương án nhận chuyểngiao công nghệ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyếtđịnh.

Điều 10. Đăng ký, đăng ký bổsung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

1. Hợp đồng chuyển giao công nghệkhông bắt buộc phải đăng ký, nhưng các bên tham gia giao kết hợp đồng có quyềnđăng ký nếu có nhu cầu. Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mụccông nghệ khuyến khích chuyển giao, Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyểngiao công nghệ là cơ sở để được hưởng các ưu đãi theo quy định của Nghị định133/2008/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngàynhận được hồ sơ hợp lệ được quy định tại Điều 7, Nghị định 133/2008/NĐ-CP SởKhoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợpđồng chuyển giao công nghệ. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợpđồng chuyển giao công nghệ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Hợp đồng chuyển giao công nghệđã được cấp giấy chứng nhận đăng ký, nếu các bên có thỏa thuận bổ sung, sửa đổinội dung hợp đồng, thì phải gửi hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyểngiao công nghệ đến Sở Khoa học và Công nghệ để được cấp Giấy chứng nhận đăng kýbổ sung, sửa đổi hợp đồng. Hồ sơ được quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 1,Nghị định 103/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP .

3. Phí thẩm định hợp đồng chuyểngiao công nghệ thực hiện theo Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm2009 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phíthẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Điều 11. Kiểm tra hoạt độngchuyển giao công nghệ

1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơquan đầu mối tổ chức kiểm tra trong và sau khi hoàn thành việc đầu tư côngnghệ; trong quá trình vận hành sử dụng và làm chủ công nghệ. Kiểm tra việc tiếpnhận công nghệ của đơn vị có dự án đầu tư và các dự án nâng cấp đổi mới côngnghệ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý những hành vi đầu tư công nghệ sai khácso với hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ được cấp giấy chứng nhận,làm ảnh hưởng xấu tới chất lượng sản phẩm, môi trường, an ninh, Quốc phòng vàan toàn sức khỏe cộng đồng.

2. Sở Khoa học và Công nghệ cótrách nhiệm kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ theo quy định tại Điều 31Nghị định 133/2008/NĐ-CP .

MỤC 3. GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ

Điều 12. Quyền trưng cầu giámđịnh công nghệ, quyền yêu cầu giám định

1. Cơ quan có quyền trưng cầu giámđịnh công nghệ bao gồm:

a) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấychứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, Giấy phép chuyển giao côngnghệ;

b) Cơ quan có thẩm quyền giải quyếttranh chấp, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về chuyển giao côngnghệ.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền yêucầu giám định công nghệ, bao gồm:

a) Bên tham gia giao kết hợp đồngchuyển giao công nghệ;

b) Tổ chức cá nhân bị yêu cầu xử lývề hành vi vi phạm hoặc bị khiếu nại, tố cáo vi phạm về chuyển giao công nghệ;

c) Tổ chức, cá nhân khác có quyền,lợi ích liên quan đến việc tranh chấp, vi phạm, khiếu nại, tố cáo về chuyểngiao công nghệ.

Điều 13. Nội dung giám định côngnghệ

1. Xác định tình trạng pháp lý, cácquyền đối với công nghệ được chuyển giao.

2. Xác định các chỉ tiêu của côngnghệ đã được chuyển giao trong thực tế so với các chỉ tiêu công nghệ quy địnhtrong hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ củangười trưng cầu giám định công nghệ, người yêu cầu giám định công nghệ

1. Người trưng cầu giám định côngnghệ (Cơ quan hoặc tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân) có các quyền:

a) Được lựa chọn tổ chức giám địnhcông nghệ đã được công nhận đáp ứng điều kiện giám định công nghệ;

b) Yêu cầu tổ chức giám định trảlời kết luận giám định đúng nội dung và thời hạn đã được thỏa thuận;

c) Yêu cầu tổ chức giám định giảithích kết luận giám định;

d) Yêu cầu giám định bổ sung hoặcgiám định lại theo quy định tại Điều 26 Nghị định 133/2008/NĐ-CP ;

đ) Thỏa thuận về chi phí giám địnhcông nghệ.

2. Người trưng cầu, yêu cầu giámđịnh có các nghĩa vụ sau đây:

a) Cung cấp đầy đủ và chịu tráchnhiệm về tính đúng đắn và chính xác của các tài liệu, chứng cứ, thông tin liênquan đến đối tượng giám định theo yêu cầu của tổ chức giám định, giám địnhviên;

b) Trình bày rõ ràng, cụ thể nhữngvấn đề thuộc nội dung cần trưng cầu, yêu cầu giám định;

c) Thanh toán chi phí giám địnhcông nghệ theo thoả thuận.

3. Chi phí giám định công nghệ theotrưng cầu giám định hoặc theo yêu cầu giám định do các bên thoả thuận.

4. Việc trưng cầu giám định côngnghệ phải lập thành văn bản với các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 24,Nghị định số 133/2008/NĐ-CP .

5. Việc yêu cầu giám định công nghệphải lập thành Hợp đồng dịch vụ giám định công nghệ với các nội dung chủ yếutheo quy định tại Điều 25, Nghị định số 133/2008/NĐ-CP .

6. Thời gian trả văn bản kết quảgiám định và phí giám định công nghệ do hai bên tổ chức giám định và bên trưngcầu, yêu cầu giám định công nghệ thống nhất thỏa thuận.

Điều 15. Văn bản kết luận giámđịnh công nghệ

1. Văn bản kết luận giám định côngnghệ là một trong các cơ sở pháp lý để giải quyết vụ việc và phải có nội dungchủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của tổ chức giámđịnh công nghệ;

b) Tên, địa chỉ của cơ quan trưngcầu giám định hoặc tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định;

c) Đối tượng, nội dung, phạm vigiám định;

d) Phương pháp thực hiện giám định;

đ) Kết luận giám định;

e) Thời gian, địa điểm thực hiện,hoàn thành giám định;

2. Văn bản kết luận giám định phảicó chữ ký của giám định viên thực hiện giám định công nghệ, người đứng đầu tổchức giám định công nghệ và đóng dấu của tổ chức đó.

Điều 16. Dịch vụ chuyển giaocông nghệ

1. Khuyến khích tổ chức, cá nhânthành lập các tổ chức dịch vụ chuyển giao công nghệ để cung cấp các dịch vụđánh giá, định giá công nghệ, giám định công nghệ và tư vấn chuyển giao côngnghệ.

2. Tổ chức, cá nhân thành lập tổchức dịch vụ chuyển giao công nghệ phải đăng ký hoạt động và chỉ được tiến hànhhoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ sau khi đã được đăng ký theo quy địnhtại Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Khoa học vàCông nghệ hướng dẫn thành lập và đăng ký tổ chức Khoa học và Công nghệ.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Sở Khoa học và Côngnghệ có trách nhiệm

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnhban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý công nghệ. Có trách nhiệmchủ trì theo dõi tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiệnQuy định này.

2. Tuyên truyền, phổ biến các vănbản pháp luật về công nghệ. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ về thẩmtra công nghệ, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàntỉnh.

3. Hướng dẫn, quản lý các hoạtđộng: đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ; dịch vụ đánh giá, định giá côngnghệ, giám định công nghệ và tư vấn chuyển giao công nghệ; thẩm tra công nghệcác dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư của Ủy ban nhândân tỉnh và hỗ trợ Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Kinh tếChân Mây - Lăng Cô, các chủ đầu tư thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư và cácvấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về công nghệ khi có yêu cầu; tham gia Hộiđồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trên địabàn tỉnh.

4. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhậnđăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửađổi Hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh,Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - LăngCô cấp giấy chứng nhận đầu tư.

5. Phối hợp với các Ban Quản lý,các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra đầu tư công nghệ, kiểm tra hoạt độngchuyển giao công nghệ đối với các Hợp đồng đăng ký chuyển giao công nghệ đượccấp Giấy chứng nhận và của các tổ chức Khoa học và Công nghệ có đăng ký hoạtđộng dịch vụ chuyển giao công nghệ.

6. Hàng năm, đôn đốc các tổ chức,cá nhân đã đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ lập báo cáo và tổng hợp báocáo tình hình đổi mới, chuyển giao công nghệ của năm trước, tổng hợp, báo cáoBộ Khoa học và Công nghệ.

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động thẩm tra côngnghệ, đánh giá, giám định công nghệ, hoạt động cung ứng và sử dụng các dịch vụtư vấn về chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật. Trưng cầu hoặc yêucầu giám định công nghệ trong trường hợp cần thiết.

Điều 18. Trách nhiệm của các Sở,ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

1. Các Sở, ban, ngành liên quan

a) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự ánđầu tư thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, cótrách nhiệm gửi hồ sơ đến Sở Khoa học và Công nghệ để thẩm tra công nghệ theoquy định. Sở Khoa học và Công nghệ gửi ý kiến thẩm tra công nghệ bằng văn bảntới các cơ quan có thẩm quyền trước khi cấp phép đầu tư.

b) Ban Quản lý các Khu Công nghiệptỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tổ chức thẩm tra công nghệ cácdự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của mình theo đúng quy trình.

c) Phối hợp với Sở Khoa học và Côngnghệ và các cơ quan chức năng khác trong việc kiểm tra hoạt động chuyển giaocông nghệ, thẩm tra và giám định công nghệ, hoạt động cung ứng và sử dụng dịchvụ tư vấn về chuyển giao công nghệ thuộc thẩm quyền được phân cấp, thuộc lĩnhvực đơn vị phụ trách.

d) Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyềnquản lý đẩy mạnh hoạt động áp dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, đổi mớicông nghệ bằng vốn từ kinh phí sự nghiệp khoa học hoặc từ các nguồn vốn khác.

2. UBND các huyện, thị xã, thànhphố Huế

a) Tổ chức tuyên truyền phổ biến,hướng dẫn thực hiện các văn bản về quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệtrên địa bàn.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Côngnghệ kiểm tra việc chấp hành Luật Chuyển giao công nghệ của các tổ chức, doanhnghiệp, cá nhân trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi viphạm về các quy định của pháp luật.

Điều 19. Trách nhiệm của các tổchức, nhà đầu tư

1. Các tổ chức, nhà đầu tư có dự ánđầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tracông nghệ, đổi mới công nghệ và chuyển giao công nghệ về Sở Khoa học và Côngnghệ để quản lý theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân có dự ánđầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đăng ký chuyển giao công nghệ:

a) Trong vòng 12 tháng sau khi đượccấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, các bên phải thựchiện việc chuyển giao công nghệ.

b) Trong quá trình chuyển giao côngnghệ phải báo cáo tiến độ thực hiện theo yêu cầu và chịu sự kiểm tra, giám sátcủa Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan.

c) Khi hợp đồng chuyển giao côngnghệ hết hiệu lực thì bên giao và bên nhận phải lập biên bản đánh giá kết quảthực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ. Bên nhận phải gửi biên bản đánh giákết quả thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ cho Sở Khoa học và Công nghệtrong vòng 30 ngày kể từ ngày 2 bên ký kết biên bản.

Điều 20. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thựchiện Quy định này, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân vàcác cơ quan liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổnghợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.