ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 31 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHTẠM THỜI VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH, THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯXÂY DỰNG CÁC KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢIDƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26-11-2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày29-11-2005;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày26-11-2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17-6-2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quyđịnh tạm thời về Tiêu chí lựa chọn triển khai lập quy hoạch, thực hiện dự án đầutư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh HảiDương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên vàMôi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban,ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌNTRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH, THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂNCƯ, KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2013/QĐ-UBND ngày 31/72013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về Tiêuchí để lựa chọn triển khai lập quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cáckhu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Không áp dụng đối với các quyhoạch, dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư tái định cư, khu nhà ở xã hội, nhàở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp và các điểm dân cư nông thôn do Ủyban nhân dân cấp Xã làm chủ đầu tư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý Nhà nước, cánbộ, công chức, viên chức và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việclập quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khunhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Nguyên tắc

1. Việc lựa chọn các quy hoạch, dựán đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại để triểnkhai lập và thực hiện phải đáp ứng và phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị vànông thôn, đáp ứng và phù hợp nhu cầu về phát triển nhà ở và hạ tầng cơ sở theotừng giai đoạn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương vàcủa từng khu vực, địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Các quy hoạch, dự án khu đôthị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại được lựa chọn triển khai lập và thực hiệnphải phù hợp với Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của tỉnh vàcủa địa phương theo từng giai đoạn đã được phê duyệt, đồng thời phải phù hợpvới yêu cầu về đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh Hải Dương.

3. Việc triển khai thực hiện cácquy hoạch, dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thươngmại sau khi đã được lựa chọn phải đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiệnhành.

4. Các quy hoạch, dự án đầu tư xâydựng khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại được lựa chọn triển khai thựchiện phải đáp ứng theo các nguyên tắc trên và các quy định cụ thể nêu tạiChương II bản Quy định này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chí lựa chọn đốivới các đề xuất quy hoạch, dự án (xếp theo thứ tự ưu tiên thực hiện)

1. Các quy hoạch, dự án đối ứnghoàn trả vốn cho các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng quan trọng củatỉnh theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao theo quy định tại Nghịđịnh số 108/2009/NĐ-CP ngày 27-11-2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thứchợp đồng BOT, BTO và BT).

2. Các quy hoạch, dự án thực hiệnchủ trương của tỉnh để chuyển đổi, di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp rakhỏi địa bàn nội thị thành phố, thị xã, thị trấn huyện lỵ và các thị trấn trênđịa bàn tỉnh.

3. Các quy hoạch, dự án triển khaithực hiện để tạo nguồn vốn xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọngcủa tỉnh, của địa phương; các dự án tạo động lực mạnh để phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

4. Các dự án để khớp nối hạ tầngchung khu vực đô thị, dân cư hiện có, hoặc với các khu chức năng đô thị, có yêucầu cấp thiết phải thực hiện hoàn thành sớm, có quy mô tổng diện tích đất sửdụng < 20="" ha.="">

5. Các quy hoạch, dự án mới ở khuvực, địa bàn có nhu cầu cao về phát triển quỹ đất ở, nhà ở theo từng giai đoạncụ thể.

6. Các quy hoạch, dự án nằm cạnhcác dự án đã, đang thực hiện nhưng chưa được lấp đầy: chỉ được lựa chọn triểnkhai thực hiện sau khi dự án cũ đã có chuyển nhượng đến ≥ 60% diện tích đất ở,nhà ở để đảm bảo cân đối nhu cầu phát triển tại khu vực.

7. Các dự án có quy mô diện tíchđất sử dụng ≥ 50 ha phải xem xét việc phân chia giai đoạn thực hiện cho phùhợp.

Điều 5. Quy định về các hìnhthức lựa chọn

1. Các quy hoạch, dự án đối ứnghoàn trả vốn cho các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng quan trọng củatỉnh theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao theo quy định tại Nghịđịnh số 108/2009/NĐ-CP ngày 27-11-2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thứchợp đồng BOT, BTO và BT).

2. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiệndự án theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16-4-2009 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Thực hiện áp dụng thí điểm thủtục đầu tư xây dựng theo Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31-12-2008 của Chínhphủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đốivới dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu côngnghiệp.

Xem xét việc áp dụng thí điểm thủtục đầu tư theo Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31-12-2008 của Chính phủ đốivới các đề xuất lập quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển cáckhu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại trong các trường hợp sau:

- Các quy hoạch dự án thực hiệntheo đề xuất của Nhà đầu tư xin chuyển đổi quy hoạch đất các cơ sở công nghiệphiện có sang đất ở đô thị để chuyển đổi, di chuyển các cơ sở sản xuất côngnghiệp đó ra khỏi địa bàn nội thành, nội thị theo chủ trương của tỉnh.

- Các quy hoạch dự án sử dụng quỹđất quy hoạch và đầu tư xây dựng phát triển các khu đô thị, khu dân cư, khu nhàở thương mại để tạo nguồn vốn cho việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầngquan trọng của tỉnh có yêu cầu phải thực hiện và hoàn thành sớm.

- Các quy hoạch dự án đã được tỉnhchấp thuận chủ trương áp dụng thí điểm thủ tục đầu tư xây dựng theo Nghị quyếtsố 33/2008/NQ-CP ngày 31-12-2008 của Chính phủ, cho phép Nhà đầu tư thực hiệnlập quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng và cơ chế thực hiện.

Điều 6. Xử lý chuyển tiếp đốivới các quy hoạch, dự án đã có đề xuất lập quy hoạch, lập dự án và xin đầu tưxây dựng nhưng chưa thực hiện đầu tư

1. Đối với các dự án đầu tư xâydựng các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại do Sở Kế hoạch và Đầu tưbáo cáo trình, đã được tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép lập quy hoạch, lậpdự án, thực hiện đầu tư và cơ chế thực hiện dự án thì được phân loại xử lý nhưsau:

a) Đối với các dự án đầu tư xâydựng các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại đã được tỉnh chấp thuậnchủ trương cho phép lập quy hoạch, lập dự án, thực hiện đầu tư và cơ chế thựchiện dự án, đã có Quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, đã có Dự án đầu tưxây dựng được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Kếhoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện rà soát đánh giá sự phù hợp, xác định lộtrình và kế hoạch thực hiện dự án để báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xétphê duyệt.

b) Đối với các quy hoạch, dự áncòn lại: Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quanthực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp, xác định lộ trình và kế hoạch thựchiện, tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

2. Đối với các quy hoạch, dự án đãđược tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép lập quy hoạch chi tiết xây dựng, nhưngchưa được giao lập Dự án đầu tư, thực hiện đầu tư và cơ chế thực hiện dự án: SởXây dựng chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan thực hiện ràsoát, đánh giá sự phù hợp, lựa chọn, xác định lộ trình và kế hoạch thực hiện,tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

3. Đối với quy hoạch, dự án đãđược đề xuất, nhưng chưa có chủ trương của tỉnh chấp thuận giao lập quy hoạch,dự án đầu tư: thực hiện theo nguyên tắc và các tiêu chí lựa chọn như đối vớicác đề xuất quy hoạch, dự án mới.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các cơquan

Các Sở ngành liên quan, Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chức năng nhiệm vụ quản lýNhà nước được giao và có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này, cụ thểnhư sau:

1. Sở Xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các sở ngành liênquan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thẩm định việc lựa chọn các quyhoạch, dự án và kế hoạch, lộ trình thực hiện các quy hoạch, dự án của các địaphương trên địa bàn tỉnh, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

- Chủ trì thẩm định, trình Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết đối với các đồ án quy hoạch thuộcthẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hướng dẫn việc thực hiện lập quyhoạch xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại thuộc thẩmquyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Là cơ quan đầu mối tiếp nhận vàchủ trì tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư, khunhà ở thương mại đã được lựa chọn thực hiện để trình hoặc tham mưu trình cơquan có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ trì thực hiện rà soát, đánhgiá, xác định lộ trình và kế hoạch thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựngcác khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại đã được tỉnh chấp thuận chủtrương cho phép lập quy hoạch, lập dự án, thực hiện đầu tư và cơ chế thực hiệndự án, đã có Quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, đã có Dự án đầu tư xâydựng được thẩm định để báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Xây dựng và cácsở ngành liên quan thực hiện thẩm định việc lựa chọn các quy hoạch, dự án và kếhoạch, lộ trình thực hiện các quy hoạch, dự án của các địa phương trên địa bàntỉnh.

3. Sở Tài chính.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kếhoạch và Đầu tư và các sở ngành liên quan thẩm định việc lựa chọn các quyhoạch, dự án và kế hoạch, lộ trình, thứ tự ưu tiên thực hiện các quy hoạch, dựán của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thẩm định về nguồn vốn,năng lực tài chính của các nhà đầu tư đề xuất, các chủ đầu tư thực hiện các quyhoạch, dự án.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốxác định sự phù hợp về vị trí, quy mô diện tích đất quy hoạch các dự án khu đôthị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất củatỉnh và của từng địa phương.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kếhoạch và đầu tư và các Sở ngành liên quan thẩm định việc lựa chọn các quyhoạch, dự án và kế hoạch, lộ trình, thứ tự ưu tiên thực hiện các quy hoạch, dựán của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh và các Bộ ngành trung ương liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ về việcsử dụng đất lúa theo quy định.

5. Sở Giao thông vận tải.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xâydựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xác định sự phù hợp về quyhoạch hệ thống giao thông chính của các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ởthương mại với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống giao thông tỉnh Hải Dươngvà các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kếhoạch và Đầu tư và các sở ngành liên quan thẩm định lựa chọn các quy hoạch, dựán và kế hoạch, lộ trình, thứ tự ưu tiên thực hiện các quy hoạch, dự án của cácđịa phương trên địa bàn tỉnh.

6. Các Sở ngành khác.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ đượcgiao tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung quyđịnh này.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố.

- Căn cứ Quy hoạch kế hoạch sửdụng đất, Quy hoạch xây dựng, nhu cầu phát triển đô thị, phát triển quỹ nhà ởđất ở tại địa phương và các tiêu chí tại Quy định này, có trách nhiệm đề xuấtlựa chọn, lập kế hoạch, lộ trình thực hiện các quy hoạch, dự án đầu tư xây dựngkhu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại trên địa bàn theo từng giai đoạnvà theo thứ tự thực hiện để trình Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàinguyên và Môi trường thẩm định, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện rà soát đối chiếu,đánh giá, lựa chọn và đề xuất việc xử lý chuyển tiếp đối với các quy hoạch, dựán đã có đề xuất lập quy hoạch, dự án và xin đầu tư xây dựng trên địa bàn quảnlý để Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩmđịnh, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức thực hiện việc lập, thẩmđịnh và phê duyệt đối với các quy hoạch xây dựng khu đô thị, khu dân cư, khunhà ở thương mại thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Đối với các dự án đối ứng hoàntrả vốn cho các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng thực hiện theo hìnhthức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao): Thực hiện theo quy định của Luật Đầutư, Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27-11-2009 của Chính phủ Về đầu tư theohình thức hợp đồng BOT, BTO và BT.

2. Ngoài việc chấp hành Quy địnhnày, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải chấp hành đầy đủ các quyđịnh của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý đầu tư và cácquy định pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếucó vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung các ngành, các cấp phản ánh về Sở Xây dựng,Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giảiquyết./.