ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNHGIÁ ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠCLIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTCngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị địnhsố 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sửdụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTCngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị địnhsố 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước;

Thực hiện Công văn số 65/HĐND ngày08 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất hệ số điềuchỉnh giá đất năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 530/TTr-STC ngày 25 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng ápdụng:

Quyết định này quy định hệ số điềuchỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh BạcLiêu.

1. Hệ số điều chỉnh giá đất quy địnhtại Điều 2 của Quyết định này áp dụng cho các trường hợp cụ thể như sau:

a) Xác định giá đất thu tiền sử dụngđất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặckhu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng đểxác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

- Tổ chức được nhà nước giao đất cóthu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, côngnhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân được nhà nướcgiao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân được nhà nướccông nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diệntích đất ở vượt hạn mức.

b) Xác định đơn giá thuê đất đối vớicác trường hợp sau:

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiềnthuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên, xác định đơn giá thuê đất trảtiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác địnhđơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuêđất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2,Điều 172 của Luật Đất đai năm 2013; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyểnnhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Khoản 3, Điều 189 củaLuật Đất đai năm 2013; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm vàđơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phầnhóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiềnthuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giáđất) dưới 20 tỷ đồng.

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiềnthuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếptheo.

- Xác định giá khởi điểm trong đấugiá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đấthàng năm.

2. Các nội dung khác không nêu trongQuyết định này thì thực hiện thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất theo quyđịnh của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cụ thể như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất đối vớiđất ở áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là: 1,1 lần.

Đối với đất sản xuất kinh doanh phinông nghiệp: Được xác định bằng cách căn cứ theo Bảng giá đất ở do Ủy ban nhândân tỉnh ban hành tại cùng vị trí, tuyến đường tương ứng nhân (x) với hệ sốđiều chỉnh giá đất ở nhân (x) 65%.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất đối vớiđất nông nghiệp áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là: 1,1 lần.

- Hệ số này chỉ áp dụng đối với cácloại đất trồng cây hàng năm, đất chuyên trồng lúa và đất trồng cây lâu nămnhưng không xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Trường hợp các loại đất nêu trênthuộc đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư thì không áp dụng hệ số điềuchỉnh nêu tại khoản này.

Điều 3. Nguyên tắc xác định giá các loạiđất theo hệ số điều chỉnh giá đất:

Giá đất để tính thu tiền sử dụngđất, thu tiền thuê đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 1 củaQuyết định này được xác định bằng cách lấy giá đất quy định tại Bảng giá cácloại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và công bố hàng năm nhân (x) với hệsố điều chỉnh giá đất được quy định tại Điều 2, Quyết định này, cụ thể:

Giá đất tính theo hệ số điều chỉnh giá đất

=

Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và công bố

x

Hệ số điều chỉnh giá đất

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Xử lý một số vấn đề tồn tại:

- Các trường hợp quy định tại Khoản1, Điều 1 của Quyết định này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định vàthu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thihành thì không áp dụng theo Quyết định này.

- Các trường hợp quy định tại Khoản1, Điều 1, Quyết định này nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xácđịnh và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kể từ ngày Quyết định này có hiệulực thi hành thì thực hiện theo Quyết định này.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phốihợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Trong quá trình tổ chức thực hiệnnếu có vướng mắc, đề nghị các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốBạc Liêu phản ánh kịp thời cho Sở Tài chính để tổng hợp và phối hợp với các sở,ngành chức năng có liên quan thống nhất báo cáo đề xuất, trình Ủy ban nhân dântỉnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởngCục Thuế tỉnh Bạc Liêu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bạc Liêu;Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quancăn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến