ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 23 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN, QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ TỈNH NAMĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủngbố ngày 12/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyềnhạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Côngan tỉnh, tại Tờ trình số 1025/TTr-CAT-PV11 ngày 28/8/2014, về việc kiện toàn,quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bốtỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Nam Định, gồm cácông, bà có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Đoàn Hồng Phong, Chủ tịch UBNDtỉnh.

2. Phó trưởng ban: Ông ĐặngVăn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh.

3. Các ủy viên, gồm:

a) Ủy viên thường trực: Ông TrầnĐức Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác An ninh.

b) Các ủy viên:

- Mời ông Trần văn Chung, TrưởngBan Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ông Nguyễn Công Thành, Chánh Vănphòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Hải Hưng, Chỉ huytrưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Dương Công Hiếu, Chỉ huytrưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Ông Đoàn Văn Hùng, Giám đốc SởTư pháp;

- Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốcSở Tài chính;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Vănphòng Tỉnh ủy;

- Ông Vũ Viết Thiệu, Giám đốc SởXây dựng;

- Ông Lê Nguyên Khính, Giám đốc SởGiao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Mạnh Hiền, Giám đốcSở Thông tin và Truyền thông;

- Bà Bùi Thị Minh Thu, Giám đốc SởY tế;

- Ông Đỗ Thanh Xuân, Giám đốc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Trịnh Xuân Lộc, Giám đốc ĐàiPhát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Ông Nguyễn Hồng Hải, Tổng Biêntập Báo Nam Định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bốtỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống khủngbố trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh là Cơ quan thườngtrực của Ban Chỉ đạo, có Cơ quan tham mưu, giúp việc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo, do Giám đốc Công an tỉnhquyết định thành lập, quy định số lượng thành viên giúp việc Ban Chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện nhiệmvụ, Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBNDtỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên được sử dụng con dấu cơ quan nơicông tác.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn quy định tại Khoản 2, Điều 13, Luật Phòng, chống khủng bố. Cụ thể là:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức, chỉđạo hoạt động phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh.

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai phối hợp liên ngành thực hiện côngtác phòng, chống khủng bố.

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về công tác phòng, chốngkhủng bố.

2. Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vụ khủng bố xảy ratại địa phương, thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặcđột xuất, báo cáo kết quả thực hiện côngtác phòng, chống khủng bố với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia.

4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạnkhác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnhgiao.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của TrưởngBan Chỉ đạo:

- Lãnh đạo, điều hành các hoạtđộng của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chỉ đạo xây dựngkế hoạch, chương trình phòng, chống khủng bố; chỉ đạo giải quyết tình huống xảyra khủng bố;

- Quyết định chương trình, kếhoạch công tác và những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Ban Chỉ đạo;

- Chịu trách nhiệm về hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạophòng, chống khủng bố Quốc gia;

- Quyết định và ban hành Quy chếlàm việc của Ban Chỉ đạo.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phótrưởng Ban Chỉ đạo:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theosự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành các hoạtđộng thường xuyên của Ban Chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc các hoạt động của cácthành viên trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viênthường trực:

Quản lý, điều hành và chịu tráchnhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về mọi hoạt động của Bộ phận giúp việc; quyếtđịnh các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Bộ phận này.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủyviên:

Thực hiện và chịu trách nhiệmtrước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công; chủ động đề xuất vớiTrưởng Ban Chỉ đạo về những giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chốngkhủng bố.

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉđạo, Văn phòng Thường trực của Ban Chỉ đạo trích từ nguồn kinh phí của tỉnhtheo dự toán hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thếQuyết định số 362/QĐ- UBND ngày 13/02/2009của UBND tỉnh, về việc thành lập Ban Chỉđạo phòng, chống khủng bố tỉnh Nam Định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBNDhuyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà cótên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bạn Chỉ đạo PCKB TW;
- Tổng cục An ninh I-BCA;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT.Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Như Điều 5;
- Website tỉnh, website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong