ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA LIÊN HIỆP CÁC HỘIKHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VỚI CÁC HỘI THÀNH VIÊN, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ VÀ ỦYBAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị địnhsố 33/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 quy định về tổ chức, hoạt độngvà quản lý hội;

Xét đề nghị củaLiên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật và Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các HộiKhoa học và kỹ thuật tỉnh với các Hội thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thểvà Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủtịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,ngành, đoàn thể và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸTHUẬT VỚI CÁC HỘI THÀNH VIÊN, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂNCÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi, nội dung điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệmphối hợp trên các lĩnh vực: Củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạtđộng của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên; bồidưỡng, nâng cao trình độ khoa học công nghệ; tuyên truyền, phổ biến kiến thức;tư vấn, phản biện, giám định xã hội; thu hút nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng,chuyển giao các thành tựu khoa học và kỹ thuật; tổ chức hoạt động sáng tạo kỹthuật; hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng đối vớiLiên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh với các hội thành viên, các sở,ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnhHà Giang.

Điều 3.Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp phải dựatrên những quy định của pháp luật và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của các hộithành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh.

2. Quá trình phối hợp phải đảmbảo tính pháp lý, chủ động, bình đẳng, khách quan, kịp thời và tạo điều kiệnthuận lợi trên cơ sở chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Mụcđích

1. Huy động sức mạnh tổng hợp củacác sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàntỉnh tham gia củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Liênhiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên, để đến năm 2020,Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Giang trở thành tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh theo tinh thần Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 16/4/2010 của BộChính trị.

2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm,phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốvà Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tham gia thực hiện có hiệu quảcác nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3. Phát huy thế mạnh của độingũ trí thức khoa học và công nghệ, vận động phong trào phát huy sáng kiến, cảitiến kỹ thuật, thu hút vốn đầu tư, phát triển nguồn nhân tài, góp phần thúc đẩysự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Nộidung phối hợp

1. Xây dựng, củng cố các hộithành viên đã được thành lập; phát triển các hội thành viên mới trên địa bàn tỉnhkhi có yêu cầu và đủ điều kiện theo quy định.

2. Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn,phản biện, giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án phát triểnkinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức triển khai hội thisáng tạo kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, giải thưởng khoa họccông nghệ hàng năm, phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuậtlao động sáng tạo của toàn dân.

4. Đề xuất và triển khai cácnhiệm vụ nghiên cứu khoa học, và phát triển công nghệ, đẩy mạnh việc ứng dụngcác tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống.

5. Tham gia các hoạt động xã hộihoá giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ trong đời sốngnhân dân bằng các hình thức như: mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ,xây dựng mô hình trình diễn, tổ chức hội thảo khoa học, phát hành tờ tin, phátthanh, truyền hình, thực hiện trang thông tin điện tử website.

6. Thực hiện chương trình hợptác quốc tế.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹthuật tỉnh

1.Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh định kỳ 06 tháng chủ trì làm việc vớicác hội thành viên, thống nhất giải pháp hoạt động, phát huy thế mạnh từng hộithành viên; tổng hợp đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét tháo gỡnhững khó khăn vướng mắc nhằm giúp cho các hội thành viên hoạt động hiệu quả.

2. Phốihợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đểthống nhất việc thành lập các Hội chuyên ngành khi có yêu cầu và đủ điều kiệntheo quy định.

3.Lĩnh vực tư vấn, phản biện và giám định xã hội

a) Phốihợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủyhướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cung cấpdanh mục những chương trình, dự án, đề án thuộc diện bắt buộc phải thực hiện tưvấn, phản biện và giám định xã hội.

b) Tậphợp các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học ở các hội thành viên, các ngành trongvà ngoài tỉnh để tham gia các Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

c) Phốihợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan tổ chức thựchiện có hiệu quả nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với cácchính sách, chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế xã hội, giáo dụcđào tạo, khoa học công nghệ và tài nguyên môi trường theo quy định.

4.Hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cáchuyện, thành phố, các hội thành viên để triển khai các đề tài, dự án khoa họcvà công nghệ; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, các lớp bồi dưỡng kiến thức,các lớp tập huấn kỹ thuật, các mô hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất, đờisống, nhằm nâng cao trình độ nhận thức, cải thiện đời sống vật chất tinh thần củanhân dân.

5.Tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồngnhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh về chương trình phát triển khoa học và công nghệ,nghiên cứu đề xuất một số chính sách chủ yếu, nhằm động viên, thu hút đông đảođội ngũ trí thức tích cực tham gia phát triển khoa học - công nghệ tại địaphương.

6.Hàng năm chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả Cuộc thi sáng tạo thanh thiếuniên - nhi đồng, hội thi sáng tạo kỹ thuật, giải thưởng khoa học công nghệ;phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng,hiệu quả hoạt động của nhân dân.

7.Liên kết hợp tác quốc tế, thu hút vốn đầu tư góp phần phát triển kinh tế xã hộitrên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của các hội thành viên

1. Thựchiện đầy đủ các mối quan hệ hợp tác giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuậttỉnh và các hội thành viên theo quy định tại Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoahọc và kỹ thuật tỉnh; có trách nhiệm củng cố khối đoàn kết thống nhất trong hệthống tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, vận động các hộiviên tham gia thực hiện Nghị quyết của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnhđề ra.

2.Hàng năm xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tư vấn phảnbiện và giám định xã hội, tuyên truyền phổ biến kiến thức gửi Liên hiệp các HộiKhoa học và kỹ thuật tỉnh tổng hợp, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện nhằmthúc đẩy hoạt động của các hội thành viên.

3. Chọnvà giới thiệu những chuyên gia giỏi, những cán bộ có năng lực tham gia thực hiệnnhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội và các hoạt động khác của Liên hiệpcác Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đề xuất như: Hoạt động thông tin, tuyên truyềnđường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phổ biến kiếnthức, chuyển giao, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào thực tiễnsản xuất và đời sống.

4. Phốihợp tổ chức các hội thảo khoa học, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học,công nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động của hội, nhằm giúp hội viên tiếp thu kiến thứckhoa học và công nghệ, ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học - công nghệtiên tiến.

5.Tích cực tham gia hội thi sáng tạo hàng năm và cộng tác thực hiện tuyên truyềnphổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, đường lối, chủ trương của Đảng, chínhsách pháp luật của nhà nước trong nhân dân.

6. Phốihợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, các Sở chuyên ngành đểphát hiện các điển hình tiên tiến có công đóng góp cho sự phát triển khoa học -công nghệ của tỉnh để đề nghị biểu dương, khen thưởng hàng năm.

Điều 8. Trách nhiệm phối hợp của sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh

1. Củngcố, phát triển các hội chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình; tạođiều kiện cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tham gia vào các hộichuyên ngành. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho hội chuyênngành đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọngtâm của đơn vị.

2.Cung cấp danh mục những chương trình, dự án, đề án của ngành thuộc diện bắt buộcphải thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp các Hội Khoahọc và kỹ thuật tỉnh trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnhphê duyệt; cung cấp chuyên gia chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên ngành để thamgia hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo yêu cầu của Liên hiệpcác Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh.

3. Phốihợp tổ chức triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ; tổ chức hội thảokhoa học, các lớp bồi dưỡng kiến thức, các lớp tập huấn kỹ thuật, các mô hìnhđiển hình tiên tiến theo yêu cầu của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh.

4. Phốihợp để tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; vận động thu hútngày càng đông đảo trí thức tham gia nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học,công nghệ vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

5.Hàng năm các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Liênhiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật xác định danh mục chương trình, đề án, dự ánthuộc diện bắt buộc phải có tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đồng thời bốtrí kế hoạch kinh phí hợp lý để tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định về hoạtđộng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã được ban hành.

6.Các sở, ngành, đoàn thể: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính,Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, BáoHà Giang, Đài phát thanh truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vớiLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố và các ngành liên quan tuyên truyền và tổ chức triển khai có hiệu quả Hộithi sáng tạo khoa học kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng;giải thưởng khoa học và công nghệ hàng năm do tỉnh phát động nhằm thúc đẩy cáchoạt động phát huy sức sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ phát triểnkinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

7. Uỷban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm

a) Chỉđạo các phòng, ban, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện tạo mọi điều kiệncho đội ngũ trí thức được tham gia triển khai các hoạt động của các Hội thànhviên chuyên ngành trên địa bàn, nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động củacác hội thành viên ngày càng vững mạnh.

b) Phốihợp tổ chức tư vấn, phản biện, giám định xã hội các chương trình dự án phát triểnkinh tế - xã hội do các huyện, thành phố đầu tư và quản lý.

c) Chỉđạo các phòng, ban, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền vậnđộng các tầng lớp nhân dân, học sinh tích cực tham gia các Hội thi sáng tạo kỹthuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng hàng năm; nghiên cứu, đềxuất các chính sách, nhằm động viên trí thức tham gia phát triển khoa học vàcông nghệ, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện,thành phố.

Điều 9. Mối quan hệ phối hợp

1. Mốiquan hệ phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh với các sở,ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là mối quan hệ côngtác cùng thực hiện các nhiệm vụ vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địabàn tỉnh.

2.Hàng năm Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh chủ động đề xuất nội dung,kế hoạch cần phối hợp tổ chức thực hiện với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3.Các hội thành viên chủ động đề xuất với Liên hiệp Hội những vấn đề liên quantheo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4.Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các sở, ban ngành, Uỷban nhân dân các huyện, thành phố tích cực phối hợp trao đổi, bàn bạc thống nhấtvà tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh vàcác hội thành viên hoạt động hiệu quả.

Điều 10. Chế độ báo cáo

Cùngvới báo cáo tổng kết năm, các hội thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiệnquy chế phối hợp gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổng hợp làmcơ sở tổng kết đánh giá.

Chương III

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Chủtịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch các hội thành viên,Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế này.

2.Hàng năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với cáchội thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện quy chế phối hợp này.

3.Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì các hội thành viêncác sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời phản ánh vềLiên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dântỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.