ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁBỒI THƯỜNG CÂY CỐI, HOA MÀU VÀ THỦY SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tại Tờ trình số 621/TTr-SNN ngày 22 tháng 6 năm 2015; Báo cáothẩm định số 62/BCTĐ-STP ngày 17 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá bồi thường câycối, hoa màu và thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 891/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Bảng giá bồi thường câycối, hoa màu và thủy sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

BẢNGGIÁ BỒI THƯỜNG CÂY CỐI, HOA MÀU VÀ THỦY SẢN
KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dântỉnh Cao Bằng)

TT

Thủy sản nuôi, loại cây

ĐVT

Tiêu chuẩn tính toán

Phân loại

Đơn giá (đồng)

I

 THUỶ SẢN NUÔI

 Tôm, cá (hỗ trợ di chuyển)

m2

Nuôi được từ 2 tháng trở lên

A

 10,000

m2

Nuôi được dưới 2 tháng

B

 8,000

II

 CÂY TRỒNG

1

Mía vàng (mía địa phương, thường bán theo cây, ăn trực tiếp để giải khát, không làm nguyên liệu để SX đường)

m2

 

A

 45,000

2

Mía mật đường (mía nguyên liệu để sản xuất đường)

m2

 - Từ 5-6 tháng, cao trên 1,5m (trừ ngọn)

A

 7,000

3

Rau xanh, đậu các loại

m2

 - Sắp thu hoạch

A

 7,000

4

Khoai tàu

m2

 - Trên 4 tháng

A

 4,500

5

Khoai sọ

m2

 - Trên 4 tháng

A

 3,500

6

Khoai lang

m2

 - Loại tốt sắp thu hoạch

A

 3,500

7

Sắn

m2

 - Trồng được trên 4 tháng

A

 5,500

8

Đỗ, lạc, vừng

m2

 - Trồng được trên 3 tháng sắp thu hoạch

A

 7,000

9

Mạch các loại

m2

 - Trồng được trên 3 tháng sắp thu hoạch

A

 3,500

10

Thuốc lá

m2

 - Sắp thu hoạch

A

 10,000

11

Ngô

m2

 - Sắp thu hoạch

A

 3,500

12

Lúa tẻ

m2

 - Sắp thu hoạch

A

 4,500

13

Lúa nếp

m2

 9,000

14

Lúa mì

m2

 - Sắp thu hoạch

A

 3,500

15

Khoai tây

m2

 - Sắp thu hoạch

A

 5,500

16

Gừng

m2

 - Sắp thu hoạch

A

 6,000

17

Dong, diềng

m2

 - Sắp thu hoạch

A

 5,000

18

Cây hoa các loại

m2

 Đã có hoa

A

 15,000

19

Cây thạch đen

m2

 - Sắp thu hoạch

A

 4,000

20

Dưa hấu

m2

 - Sắp thu hoạch

 5,500

21

Dứa

m2

 - Đã có quả

A

 7,000

22

Cỏ trồng các loại

m2

 Để chăn nuôi gia súc

 3,000

23

Các loại cây lấy lá

m2

 Lá dong, lá bánh gai, lá cẩm...

 3,000

24

Trầu không

giàn

 - Cây xanh tốt, giàn từ 6-8m2

A

 60,000

25

Bầu, bí

khóm

 - Từ 3 tháng trở lên (1 khóm 3 cây)

A

 30,000

26

Cây làm hàng rào (Râm bụt, găng, xương rồng, cúc tần…)

m

Tính theo mét dài

 15,000

27

Cây mít

cây

 - Có từ 50 quả trở lên

A

 720,000

 - Có quả từ 30 - dưới 50 quả

B

 500,000

 - Có quả từ 20 - dưới 30 quả

C

 300,000

 - Có quả từ 10 - dưới 20 quả

D

 220,000

 - Có quả được 1 năm

E

 150,000

 - Trồng được từ 3 đến dưới 5 năm

G

 70,000

 - Trồng 1 đến 2 năm

H

 40,000

 - Mới trồng

I

 20,000

28

Cây dẻ quả

cây

 - Có từ 40 kg hạt trở lên

A

 1,200,000

 - Có từ 25 đến dưới 40 kg hạt trở lên

B

 912,000

 - Có từ 10 kg hạt đến dưới 25 kg hạt

C

 530,000

 - Dưới 10 kg hạt

D

 360,000

 - Chưa có hạt từ 5 năm trở lên

E

 200,000

 - Chưa có hạt dưới 5 năm

G

 100,000

 - Mới trồng

H

 40,000

29

Nhãn các loại

cây

 - Có trên 80 kg quả

A

 850,000

 - Có từ 50 đến 80 kg quả

B

 600,000

 - Từ 30 đến dưới 50 kg quả

C

 350,000

 - Dưới 30 kg quả

D

 350,000

 - Mới có quả (dưới 10 kg quả)

E

 180,000

 - Cây chưa có quả (ĐK cây trên 6 cm)

G

 85,000

 - Cây chưa có quả (ĐK từ 2 - 6 cm)

H

 50,000

 - Mới trồng

I

 30,000

30

Vải các loại

cây

 - Có từ 50 kg quả trở lên

A

 720,000

 - Cây có từ 30 đến dưới 50 kg quả

B

 432,000

 - Dưới 30 kg quả

C

 264,000

 - Mới có quả

D

 168,000

 - Cây chưa có quả (ĐK cây trên 6 cm)

E

 108,000

 - Cây chưa có quả (ĐK từ 2- 6 cm)

G

 72,000

 - Mới trồng

H

 30,000

31

Bưởi Quảng Đông

cây

 - Có từ 50 quả trở lên

A

 500,000

 - Cây có từ 30 đến dưới 50 quả

B

 400,000

 - Dưới 30 quả

C

 250,000

 - Cây sắp có quả

D

 170,000

 - Cao trên 1 m

E

 60,000

 - Cây cao dưới 1m

G

 35,000

32

Bưởi các loại

cây

 - Có từ 50 quả trở lên

A

 280,000

 - Cây có từ 30 đến dưới 50 quả

B

 220,000

 - Dưới 30 quả

C

 140,000

 - Cây sắp có quả

D

 100,000

 - Cao trên 1 m

E

 40,000

 - Cây cao dưới 1m

G

 20,000

33

Cây muỗm

cây

 - Có từ 100 kg quả trở lên

A

 220,000

 - Cây có từ 50 kg quả trở lên

B

 160,000

 - Dưới 50 kg quả

C

 100,000

 - Cây chưa có quả (đ/k cây 6 -15cm)

D

 60,000

 - Cây chưa có quả (đ/k cây < 6 cm)

E

 15,000

34

Cây xoài

cây

 - Có từ 50 kg trở lên

A

 660,000

 - Có từ 30 - 50 kg

B

 460,000

 - Có từ 10 đến dưới 30 kg

C

 280,000

 - Mới có quả

D

 200,000

 - Cây chưa có quả (ĐK cây 6-10cm)

E

 100,000

 - Cây chưa có quả (ĐK cây từ 2 đến < 6 cm)

G

 45,000

 - Mới trồng

H

 25,000

35

Cây hồng xiêm

cây

 - Có từ 50 kg trở lên

A

 660,000

 - Có từ 30 - 50 kg

B

 460,000

 - Có từ 10 đến dưới 30 kg

C

 280,000

 - Mới có quả

D

 200,000

 - Cây chưa có quả (ĐK cây 6 -10cm)

E

 100,000

 - Cây chưa có quả (ĐK cây từ 2 đến < 6 cm)

G

 45,000

 - Mới trồng

H

 25,000

36

Cây lê ki ma(quả trứng gà)

cây

 - Có từ 200 quả trở lên

A

 80,000

 - Có từ 100 - 200 quả

B

 60,000

 - Dưới 100 quả

C

 40,000

 - Cây chưa có quả (đ/k cây 4 -10cm)

D

 20,000

 - Cây chưa có quả (đ/k cây dưới 04 cm)

E

 10,000

37

Cây hồng

cây

 - Có từ 40 kg quả trở lên

A

 520,000

 - Có từ 20 đến dưới 40 kg quả

B

 360,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

C

 200,000

 - Dưới 10kg quả

D

 100,000

 - Mới có quả

E

 80,000

 - Cây chưa có quả (ĐK cây từ 4-6 cm)

G

 50,000

 - Cây chưa có quả (ĐK từ 2 đến dưới 4 cm)

H

 35,000

 - Mới trồng

I

 25,000

38

Cây cam

cây

 - Có từ 30 kg quả trở lên

A

 660,000

 - Có từ 20-30 kg quả

B

 460,000

 - Từ 10 đến dưới 20 kg quả

C

 330,000

 - Dưới 10kg quả

D

 170,000

 - Mới có quả

E

 110,000

 - Cây chưa có quả (ĐK cây từ 5-8cm)

G

 80,000

 - Cây chưa có quả (ĐK cây từ 2 đến dưới 5 cm)

H

 60,000

 - Mới trồng

I

 30,000

39

Cây quýt

cây

 - Có từ 30 kg quả trở lên

A

 600,000

 - Có từ 20-30 kg quả

B

 540,000

 - Từ 10 đến dưới 20 kg quả

C

 330,000

 - Dưới 10kg quả

D

 170,000

 

E

 110,000

 - Cây chưa có quả (ĐK cây từ 5-8cm)

G

 80,000

 - Cây chưa có quả (ĐK cây từ 2 đến dưới 5 cm)

H

 60,000

 - Mới trồng

I

 30,000

40

Cây chanh

cây

 - Có từ 20 kg quả trở lên

A

 520,000

 - Có từ 10-20 kg quả

B

 360,000

 - Từ 5 đến dưới 10 kg quả

C

 180,000

 - Dưới 5 kg quả

D

 100,000

 - Mới có quả

E

 70,000

 - Cây chưa có quả

G

 40,000

 - Cây mới trồng

H

 20,000

41

Cây lê

cây

 - Có từ 40 kg quả trở lên

A

 860,000

 - Có từ 25 đến dưới 40 kg quả

B

 600,000

 - Có từ 15 đến dưới 30 kg quả

C

 330,000

 - Dưới 15 kg quả

D

 160,000

 - Mới có quả

E

 110,000

 - Cây chưa có quả

G

 60,000

 - Cây mới trồng

H

 30,000

42

Cây na

cây

 - Có từ 20 kg quả trở lên

A

 520,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

B

 360,000

 - Có từ 5 đến dưới 10 kg quả

C

 180,000

 - Dưới 5 kg quả

D

 110,000

 - Mới có quả

E

 70,000

 - Cây chưa có quả

G

 40,000

 - Cây mới trồng

H

 20,000

43

 Cây táo

cây

 - Có từ 20 kg trở lên

A

 350,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

B

 240,000

 - Dưới 10 kg quả

C

 120,000

 - Mới có quả

D

 80,000

 - Chưa có quả

E

 50,000

 - Cây mới trồng

G

 30,000

44

 Cây nho

cây

 - Có từ 20 kg trở lên

A

 330,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

B

 240,000

 - Dưới 10 kg quả

C

 120,000

 - Mới có quả

D

 90,000

 - Chưa có quả

E

 50,000

 - Cây mới trồng

G

 30,000

45

 Cây gấc

cây

 - Có từ 20 kg trở lên

A

 330,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

B

 240,000

 - Dưới 10 kg quả

C

 120,000

 - Chưa có quả

D

 60,000

 - Cây mới trồng

E

 30,000

46

 Cây thanh long

cây

 - Có từ 20 kg trở lên

A

 330,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

B

 240,000

 - Dưới 10 kg quả

C

 120,000

 - Mới có quả

D

 90,000

 - Chưa có quả

E

 50,000

 - Cây mới trồng

G

 30,000

47

Cây ổi lai

cây

 - Có từ 20 kg trở lên

A

 300,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

B

 210,000

 - Dưới 10 kg quả

C

 120,000

 - Mới có quả

D

 90,000

 - Chưa có quả

E

 52,000

 - Cây mới trồng

G

 30,000

48

Cây ổi thường

cây

 - Từ 150 quả trở lên

A

 150,000

 - Có từ 100 đến dưới 150 quả

B

 100,000

 - Có từ 50 quả đến dưới 100 quả

C

 80,000

 - Dưới 50 quả

D

 38,000

 - Chưa có quả

E

 15,000

49

Cây sấu

cây

 - Có từ 50 kg quả trở lên

A

 540,000

 - Có từ 30 đến dưới 50 kg quả

B

 380,000

 - Có từ 10 kg đến dưới 30 kg quả

C

 230,000

 - Dưới 10 kg quả

D

 110,000

 - Mới có quả (ĐK từ 6-15 cm)

E

 80,000

 - Cây chưa có quả (đ/k < 6 cm)

G

 40,000

 - Cây mới trồng

H

 20,000

50

Cây trám trắng

cây

 - Có từ 50 kg quả trở lên

A

 720,000

 - Có từ 30 đến dưới 50 kg quả

B

 500,000

 - Có từ 10 kg đến dưới 30 kg quả

C

 300,000

 - Dưới 10 kg quả

D

 150,000

 - Mới có quả (ĐK từ 6-15 cm)

E

 100,000

 - Cây chưa có quả (đ/k < 6 cm)

G

 50,000

 - Cây mới trồng

H

 30,000

51

Cây trám đen

cây

 - Có từ 30 kg quả trở lên

A

 980,000

 - Có từ 20 đến dưới 30 kg quả

B

 680,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

C

 500,000

 - Dưới 10 kg quả

D

 260,000

 - Mới có quả (ĐK từ 6-15 cm)

E

 130,000

 - Cây chưa có quả (ĐK < 6 cm)

G

 60,000

 - Cây mới trồng

H

 30,000

52

Cây bồ kết

cây

 - Có từ 20 kg quả trở lên

A

 470,000

 - Có từ 15 đến dưới 20 kg quả

B

 350,000

 - Có từ 10 đến dưới 15 kg quả

C

 230,000

 - Dưới 10 kh quả

D

 170,000

 - Mới có quả (ĐK 6-15 cm)

E

 80,000

 - Cây chưa có quả

G

 30,000

53

Mận tam hoa, mận hậu

cây

 - Có 20 kg quả trở lên

A

 430,000

 - Có 10 đến dưới 20 kg quả

B

 300,000

 - Dưới 10 kg quả

C

 180,000

 - Mới có quả

D

 120,000

 - Chưa có quả (trồng từ 1 năm trở lên)

E

 60,000

 - Cây mới trồng

G

 30,000

54

Mận thường, mơ, đào

cây

 - Có 20 kg quả trở lên

A

 270,000

 - Có 10 đến dưới 20 kg quả

B

 200,000

 - Dưới 10 kg quả

C

 100,000

 - Mới có quả

D

 70,000

 - Chưa có quả (trồng từ 1 năm trở lên)

E

 35,000

 - Cây mới trồng

G

 25,000

55

Đu đủ

cây

 - Có 20 kg quả trở lên

A

 90,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

B

 70,000

 - Dưới 10 kg quả

C

 50,000

 - Mới có quả

D

 30,000

 - Chưa có quả (trồng từ 1 năm trở lên)

E

 15,000

 - Cây mới trồng

G

 10,000

56

Mác mật

cây

 - Có 30 kg quả trở lên

A

 660,000

 - Có 20 đến dưới 30 kg quả

B

 460,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

C

 330,000

 - Dưới 10 kg quả

D

 180,000

 - Mới có quả

E

 120,000

 - Chưa có quả (trồng từ 2 đến dưới 4 năm)

G

 60,000

 - Chưa có quả (trồng từ 1 đến dưới 2 năm)

H

 30,000

 - Cây mới trồng

I

 15,000

57

Quất hồng bì

cây

 - Có từ 30 kg quả trở lên

A

 180,000

 - Có từ 20 đến dưới 30 kg quả

B

 130,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

C

 100,000

 - Dưới 10 kg quả

D

 80,000

 - Mới có quả

E

 60,000

 - Chưa có quả (trồng từ 2 đến dưới 4 năm)

G

 30,000

 - Chưa có quả (trồng từ 1 đến dưới 2 năm)

H

 20,000

 - Cây mới trồng

I

 15,000

58

Phì phà

cây

 - Có từ 20 kg quả trở lên

A

 180,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

B

 130,000

 - Dưới 10 kg quả

C

 100,000

 - Mới có quả

D

 70,000

 - Chưa có quả

E

 35,000

 - Cây mới trồng

G

 25,000

59

Cây nhót

cây

 - Có từ 20 kg quả trở lên

A

 180,000

 - Có từ 10 đến dưới 20 kg quả

B

 120,000

 - Dưới 10 kg quả

C

 90,000

 - Mới có quả

D

 70,000

 - Chưa có quả

E

 30,000

 - Cây mới trồng

G

 20,000

60

Mác cọt

cây

 - Có từ 100 kg quả trở lên

A

 660,000

 - Từ 50 đến dưới 100 kg quả

B

 460,000

 - Từ 20 đến dưới 50 kg quả

C

 230,000

 - Dưới 20 kg quả

D

 100,000

 - Mới có quả

E

 70,000

 - Chưa có quả

G

 35,000

 - Cây mới trồng

H

 20,000

61

Khế

cây

 - Có từ 50 kg quả trở lên

A

 420,000

 - Có từ 30 đến dưới 50 kg quả

B

 300,000

 - Có từ 10 đến dưới 30 kg quả

C

 180,000

 - Dưới 10 kg quả

D

 120,000

 - Mới có quả

E

 80,000

 - Chưa có quả (trồng từ 1 năm trở lên)

G

 50,000

 - Mới trồng

H

 25,000

62

Chuối tiêu

cây

 - Mới ra buồng

A

 130,000

 - Sắp ra buồng

B

 100,000

 - Cây chưa ra buồng, trồng được trên 1 năm

C

 60,000

 - Trồng được từ 1 năm trở xuống

D

 25,000

 - Chuối Mầm

E

 10,000

63

Chuối lá (chuối lợn)

Cây

 - Đường kính gốc từ 30 cm trở lên

A

 40,000

 - Đường kính gốc từ 20 đến dưới 30 cm

B

 30,000

 - Đường kính gốc từ 10 đến dưới 20 cm

C

 20,000

 - Trồng được từ 1 năm trở xuống

D

 10,000

 - Mới trồng

E

 5,000

 - Chuối Mầm

G

 3,000

64

Các loại chuối ăn khác

Cây

 - Mới ra buồng

A

 90,000

 - Sắp ra buồng

B

 70,000

 - Cây chưa ra buồng, trồng được trên 1 năm

C

 50,000

 - Trồng được từ 1 năm trở xuống

D

 20,000

 - Chuối Mầm

E

 5,000

65

Cây chè

cây

 - Hái được từ 01kg chè tươi trở lên

A

 30,000

 - Hái được từ 0,5 đến dưới 1 kg chè tươi

B

 20,000

 - Hái được dưới 0,5 kg

C

 15,000

 - Trồng trên 1 năm chưa được hái

D

 10,000

 - Trồng từ 1 năm trở xuống

E

 5,000

 - Mới trồng

G

 3,000

66

Cây chè đắng

cây

 - Trên 20 năm

A

 260,000

 - Từ 15 đến dưới 20 năm

B

 200,000

 - Từ 10 đến dưới15 năm

C

 130,000

 - Từ 5 đến dưới10 năm

D

 70,000

 - Từ 3 đến dưới 5 năm

E

 35,000

 - Từ 1 đến dưới 3 năm

G

 15,000

 - Dưới 1 năm

H

 7,000

67

Cà phê

cây

 - Có từ 2,5 kg quả trở lên

A

 70,000

 - Có từ 1,5 đến dưới 2,5 kg quả

B

 60,000

 - Dưới 1,5 kg quả

C

 30,000

 - Chưa có quả

D

 20,000

68

Cây sở

cây

 - Có từ 2,5 kg quả trở lên

A

 45,000

 - Có từ 1,5 đến dưới 2,5 kg quả

B

 35,000

 - Dưới 1,5 kg quả

C

 25,000

 - Chưa có quả

D

 15,000

69

Trẩu, mác lại

cây

 - Được hái quả 2 đến 8 năm

A

 150,000

 - Được hái quả sau năm thứ 8

B

 110,000

 - Được hái quả năm đầu tiên

C

 80,000

 - Trồng được trên 3 năm

D

 40,000

 - Trồng được 3 năm

E

 30,000

 - Trồng được 2 năm

G

 25,000

 - Trồng được 1 năm

H

 15,000

 - Mới trồng

I

 10,000

70

Cây hồi

cây

 - Có quả từ 8 năm trở lên

A

 640,000

 - Có quả từ 5 đến 7 năm

B

 420,000

 - Có quả từ 2 đến 4 năm

C

 280,000

 - Mới có quả

D

 150,000

 - Trồng được từ 5 năm trở lên

E

 70,000

 - Trồng được 3-4 năm

G

 50,000

 - Trồng được 1 - 2 năm

H

 30,000

 - Mới trồng

I

 20,000

71

Cây quế

cây

 - Trồng từ 15 năm tuổi trở lên

A

 600,000

 - Trồng từ 10 đến dưới 15 năm tuổi

B

 300,000

 - Trồng từ 8 đến dưới 10 năm tuổi

C

 210,000

 - Trồng từ 6 đến dưới 8 tuổi

D

 140,000

 - Trồng từ 3 đến dưới 6 tuổi

E

 100,000

 - Trồng từ 1 đến dưới 3 năm tuổi

G

 50,000

 - Mới trồng

H

 25,000

72

 Cây cảnh

 a. Vạn tuế, cau vua

 + Trồng trên đất

cây

Hỗ trợ công di chuyển

 350,000

 + Trồng trong chậu

cây

Hỗ trợ công di chuyển

 60,000

 b. Các loại khác

 + Trồng trên đất

cây

Chiều cao dưới 0,5m (hỗ trợ di chuyển)

 15,000

Chiều cao từ 0,5m đến 1,5m (hỗ trợ di chuyển)

 30,000

Chiều cao trên 1,5m (hỗ trợ di chuyển)

 100,000

 + Trồng trong chậu

cây

Chiều cao dưới 0,5m (hỗ trợ di chuyển)

 10,000

Chiều cao từ 0,5m đến 1,5m (hỗ trợ di chuyển)

 15,000

Chiều cao trên 1,5m (hỗ trợ di chuyển)

 30,000

73

Tre gai

cây

 - Đường kính gốc trên 10cm

A

 40,000

 - Đường kính gốc từ 8 đến 10cm

B

 30,000

 - Đường kính gốc dưới 8cm

C

 20,000

74

 Cây mai, các loại tre khác

cây

 - Đường kính gốc trên 8cm

A

 40,000

 - Đường kính gốc từ 6 đến 8cm

B

 30,000

 - Đường kính gốc dưới 6cm

C

 20,000

75

Cây vầu và cây hóp

cây

 - Đường kính gốc trên 6cm

A

 15,000

 - Đường kính gốc từ 4 đến 6cm

B

 10,000

 - Đường kính gốc dưới 4cm

C

 5,000

76

Cây trúc sào, nứa, giang

cây

 - Đường kính gốc trên 4cm

A

 10,000

 - Đường kính gốc từ 3 đến 4cm

B

 8,000

 - Đường kính gốc dưới 3cm

C

 6,000

77

Cây lấy gỗ

a) Tính theo cây (áp dụng đối với cây có đường kính từ 5 cm trở xuống)

cây

 - Đường kính từ 3 cm đến 5 cm

A

 7,000

 - Đường kính dưới 3 cm

B

 5,000

b) Tính theo mét khối (áp dụng đối với cây có đường kính từ 6 cm trở lên)

* Nhóm II

- Đinh, lim

m3

 Đường kính gốc trên 50 cm

A

 9,450,000

 Đường kính gốc từ 25 đến 50 cm

B

 7,560,000

 Đường kính gốc dưới 25 cm

C

 5,670,000

- Nghiến

m3

 Đường kính gốc trên 50 cm

A

 4,725,000

 Đường kính gốc từ 25 đến 50 cm

B

 3,780,000

 Đường kính gốc dưới 25 cm

C

 2,835,000

- Gỗ nhóm II khác

m3

 Đường kính gốc trên 50 cm

A

 4,200,000

 Đường kính gốc từ 25 đến 50 cm

B

 3,360,000

 Đường kính gốc dưới 25 cm

C

 2,520,000

* Nhóm III

m3

 Đường kính gốc trên 50 cm

A

 1,575,000

 Đường kính gốc từ 25 đến 50 cm

B

 1,260,000

 Đường kính gốc dưới 25 cm

C

 945,000

* Nhóm IV

m3

 Đường kính gốc trên 50 cm

A

 1,365,000

 Đường kính gốc từ 25 đến 50 cm

B

 1,092,000

 Đường kính gốc dưới 25 cm

C

 819,000

* Nhóm V

m3

 Đường kính gốc trên 50 cm

A

 1,155,000

 Đường kính gốc từ 25 đến 50 cm

B

 924,000

 Đường kính gốc dưới 25 cm

C

 693,000

* Từ nhóm VI trở lên

m3

 Đường kính gốc trên 50 cm

A

 945,000

 Đường kính gốc từ 25 đến 50 cm

B

 756,000

 Đường kính gốc dưới 25 cm

C

 567,000

78

Các loại cây lấy gỗ mới trồng tính theo diện tích (áp dụng đối với cây gỗ nguyên liệu, rừng sản xuất)

 - Thông, Keo

ha

 - Trồng được 4 năm

A

 15,640,000

 - Trồng được 3 năm

B

 14,490,000

 - Trồng được 2 năm

C

 13,110,000

 - Trồng được 1 năm

D

 11,040,000

 - Lát

ha

 - Trồng được 4 năm

A

 13,915,000

 - Trồng được 3 năm

B

 12,765,000

 - Trồng được 2 năm

C

 11,385,000

 - Trồng được 1 năm

D

 9,315,000

 - Mỡ

ha

 - Trồng được 4 năm

A

 14,030,000

 - Trồng được 3 năm

B

 12,880,000

 - Trồng được 2 năm

C

 11,500,000

 - Trồng được 1 năm

D

 9,430,000

79

 Trúc mới trồng

ha

 - Trồng được 4 năm

A

 16,675,000

 - Trồng được 3 năm

B

 15,525,000

 - Trồng được 2 năm

C

 14,145,000

 - Trồng được 1 năm

D

 12,075,000

80

Cây gỗ sưa

Cây

Đường kính thân trên 25 cm

A

450,000

Cây

Đường kính thân trên 20 cm đến 25 cm

B

350,000

Cây

Đường kính thân trên 15 cm đến 20 cm

C

260,000

Cây

Đường kính thân trên 10 cm đến 15 cm

D

180,000

Cây

Đường kính thân trên 3cm đến 10 cm

E

70,000