ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 19/ 2015/QĐ- UBND

Long An, ngày 27 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞTƯ PHÁP TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CPngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của SởTư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị tại văn bản số 426/STP-TCCB ngày 09/4/2015 của Sở Tư pháp, và đề xuất tại văn bản số 243/SNV-TCCC ngày 17/4/2015 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên mônthuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBNDtỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thihành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; phổ biến, giáo dụcpháp luật; hòa giải cơ sở; hộ tịch; quc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; côngchứng; giám định tư pháp; bán đu giá tài sản; trọng tàithương mại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính vàcông tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo quản lý vtchức, biên chế và công tác của UBNDtỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn,nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Nhiệm vụ vàquyền hạn

1. Trình UBNDtỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và cácvăn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyn ban hành của HĐNDtỉnh và UBND tỉnh trong lĩnh vực tư pháp.

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm,hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cácnhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiệnpháp luật thuộc thm quyn quyết định của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong lĩnh vực tưpháp.

c) Dự thảo quy hoạch phát triển nghềluật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản và các nghề tư pháp khác ở địa phươngthuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

d) Phối hợp với Sở Nội vụ dự thảo vănbản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó cácđơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tưpháp thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố (cp huyện) thuộctỉnh.

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sápnhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc STưpháp theo quy định của pháp luật.

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị cábiệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tư pháp ở địaphương.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vựctư pháp đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

4. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnhtrình UBND tỉnh phê duyệt, điu chỉnh chương trình xâydựng văn bản quy phạm pháp luật của UBNDtỉnh; phi hợp với Văn phòng UBNDtỉnh lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định của phápluật.

b) Tham gia xây dựng dự thảo các vănbản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh do cơ quanchuyên môn khác của UBND tỉnh chủ trì soạn thảo.

c) Thẩm định dự thảo các văn bản quyphạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo quyđịnh của pháp luật.

d) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về cácdự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và BộTư pháp.

5. Về theo dõi thi hành pháp luật:

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hànhvà tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địabàn tỉnh.

b) Hướng dn,đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBNDcấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật tại địa phương; đxuất UBND tỉnh việc xử lý kết quả theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật.

c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo tìnhhình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mc trong thi hành phápluật với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

d) Theo dõi tình hình thi hành phápluật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

6. Về kiểm tra, xử lý văn bản quyphạm pháp luật:

a) Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bảndo UBND tỉnh ban hành.

b) Kiểm tra vănbản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên mônthuộc UBND cp huyện tự kim tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bn quyphạm pháp luật của HĐND và UBND xã, phường, thị trn (sau đây gọi chung là UBND cp xã) theo quy địnhcủa pháp luật.

c) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được pháthiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái phápluật theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBNDtỉnh theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát,hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtỉnh và của UBND cấp huyện.

8. Về kiểm soát thủ tục hành chính:

a) Hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn,nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; tổ chứcthực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyềngiải quyết của các cấp chính quyn trên địa bàn theo quyđịnh của pháp luật.

b) Cho ý kiến, thẩm định về thủ tụchành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hànhcủa HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

c) Đôn đc cácSở ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thống kê các thủ tục hànhchính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bhoặc bãi b; kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dliệuquốc gia về thủ tục hành chính; tạo đường kết nối giữatrang tin điện tử của UBND tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hànhchính.

d) Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu vàđề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức vềquy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiếnnghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các Sở ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị khác có liên quan.

đ) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, trìnhUBND tỉnh các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan;theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khiđược Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

e) Giúp UBNDtỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở,ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

g) Đề xuất UBNDtỉnh thiết lập hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tụchành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấpxã và đơn vị liên quan ở địa phương.

h) Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủtục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạmvi quản lý của Sở Tư pháp.

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật vàhòa giải ở cơ sở:

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luậtvà tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch đượcban hành.

b) Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểmtra các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liênquan và UBND cấp huyện trong việc tchức Ngày Pháp luậtnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn.

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quanthường trực Hội đồng phối hợp phbiến, giáo dục pháp luậttỉnh.

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáoviên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia vớicác cơ quan có liên quan thực hiện chun hóa đi ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy địnhcủa pháp luật.

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý,khai thác tủ sách pháp luật cp xãvà ở các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

e) ng dẫn vềtổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ stheo quy định củapháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sởcho hòa giải viên theo Quy chế phi hợp giữa Chính phủ và y ban Trung ương Mặt trận tquốcViệt Nam và hưng dẫn của Bộ Tư pháp.

10. Chủ trì,phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch và các Sở có liên quan giúp UBND tỉnh hướng dẫnviệc xây dựng hương ước, quy ước của ấp, khu phphù hợpvới quy định của pháp luật.

11. Giúp UBNDtỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luậttheo quy định.

12. Về hộ tịch, quốc tịch, chứng thựcvà nuôi con nuôi:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chứcthực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch tại địa phương; hưng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBNDcấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND cp xãvề vic cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bảnchính, chứng thực chữ ký.

b) Xây dựng hệ thống tổ chức đăng kývà quản lý hộ tịch; quản lý, cập nhtkhai thác Cơ sdữ liệu hộ tịch điệnttheo quy định; thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch theoquy định của pháp luật; đề nghị UBND tỉnh quyết định thu hồi,hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện cấp trái với quy định của phápluật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật).

c) Giải quyết các việc về nuôi connuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyn theo quy địnhcủa pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh; thẩm định hồ sơ,trình UBND tỉnh giải quyết các việc về nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện các nhiệm vụ để giảiquyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quc tịch ViệtNam; xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xin cp giy xác nhận là người có quc tịch Việt Nam; thông báo có quc tịch Việt Nam;quản lý và lưu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật.

13. Về lý lịch tư pháp:

a) Xây dựng, quản lý, khai thác, bảovệ và sử dụng cơ sdữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phươngtheo quy định của pháp luật.

b) Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịchtư pháp do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liênquan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cp; cungcp Lý lịch tư pháp, thông tin bsung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quc gia;cung cp thông tin lý lịch tư pháp cho S Tư pháp khác.

c) Lập Lý lịch tư pháp, cập nhậtthông tin lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định.

d) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theothẩm quyền.

14. Về bồi thường nhà nước:

a) Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tácbồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơquan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

b) Đề xuất, trìnhUBND tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợpngười bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quancó trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồithường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật.

c) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủtục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

15. Về trợ giúp pháp lý:

a) Quản lý, hướng dẫn về tổ chức vàhoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúppháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luậttheo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quanthường trực Hội đồng phối hợp liên ngành v trgiúp pháp lý trong hoạt động ttụng cấp tỉnh.

c) Đề nghChủtịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý;quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăngký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâmtư vấn pháp luật.

16. Về luật sư và tư vấn pháp luật:

a) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thựchiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạtđộng tư vấn pháp luật tại địa phương.

b) Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnhquyết định cho phép thành lập, phê chuẩn kết quả Đại hộicủa Đoàn luật sư, giải thể Đoàn luật sư; chủ trì, phối hpvới Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phêduyệt Đ án tchức Đại hội nhiệm kỳ,phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới.

c) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạtđộng của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nướcngoài tại Việt Nam, Trung tâm tư vn pháp luật; cấp, thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.

d) Cung cấp thông tin về việc đăng kýhoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sưnước ngoài cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy địnhcủa pháp luật; đ nghị Đoàn luật sưcung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư,yêu cu tchức hành nghluật sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi cần thiết.

đ) Lập danh sách, theo dõi người đăng ký hành nghề tại Đoàn luật sư tại địa phương.

17. Về công chứng:

a) Tổ chức thực hiện Quy hoạch tổngthể phát triển tổ chức hành nghề công chứng được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại địa phương.

b) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổnhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên; quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứngđi với công chứng viên.

c) Trình UBND tỉnh quyết định thànhlập, chuyển đổi, giải thể Phòng Công chứng và cho phép thành lập, thay đi, hợp nht, sáp nhập, chuynnhượng và thu hồi quyết định thành lập Văn phòng công chứng theo quy định.

d) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạtđộng của Văn phòng công chứng; ghi nhận thay đổi danh sáchcông chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chng; thực hiện đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho côngchứng viên ca tổ chức hành nghcôngchứng.

đ) Xây dựng, khai thác và sử dụng cơsở dữ liệu về công chứng theo quy định.

18. Về giám định tư pháp:

a) Trình UBND tỉnh quyết định chophép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyển đổi loại hình hoạt động,thay đổi, bsung lĩnh vực giám định của Văn phòng giámđịnh tư pháp.

b) Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Vănphòng giám định tư pháp; phối hợp với các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh về việc bnhiệm, min nhiệm giám đnh viên tư pháp ở địa phương.

c) Đánh giá về tổ chức, chất lượnghoạt động giám định tư pháp ở địa phương; đề xuất các giảipháp bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám đnh tư pháp theo yêu cu của hoạt động ttụng tại địa phương.

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quanchuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước vhoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

19. Về bán đugiá tài sản:

a) Tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triểncác tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khi được UBND tnhphê duyệt; tham mưu, đ xut UBND tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức và đội ngũ người bán đu giá ở địa phương.

b) Hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giátài sản cho các tchức bán đu giátài sản trên địa bàn.

20. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nướcvề công tác trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật.

21. Về đăng kýgiao dịch bo đảm:

a) Thực hiện kiểm tra định kỳ các Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật.

b) Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về việcđăng ký giao dịch bảo đảm đi với quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

22. Về công tác pháp chế:

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hànhchương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạchđược ban hành.

b) Quản lý, kiểm tra công tác phápchế đi với công chức pháp chế chuyêntrách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

c) Giúp UBND tỉnh chủ trì hoặc phốihợp với các bộ, ngành trong việc hướng dn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ v công tác pháp chế đi với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cu tchức của các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh.

d) Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổchức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với tổchức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương.

đ) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong việc xây dựng, củng cố tchức phápchế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu qu công tác pháp chế ti địaphương.

23. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợpvới các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháplý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

24. Về quản lý công tác thi hành phápluật về xlý vi phạm hành chính:

a) Giúp UBND tỉnh theo dõi, hướngdẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạmhành chính tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý viphạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật.

b) Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ ápdụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

c) Thc hiệnthống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương; xâydựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành cnh vàtích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

25. Giúp UBNDtỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quyđịnh của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quanthi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

26. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với Phòng Tư pháp cấphuyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cp xã, các tchức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

27. Kiểm tra,thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thihành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; giải quyết khiếu nại, tốcáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân cấp,ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

28. Thực hiện hợp tác quốc tế về phápluật và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủyquyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

29. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoahọc và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nướccủa Sở Tư pháp.

30. Quy định cụ thể chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệpvụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch côngchức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượngngười làm việc trong các đơn vị sựnghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đàotạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đi với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi qun lý của STư pháp theo quy định của pháp luật vàtheo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

31. Qun lý vàchịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật vàtheo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

32. Thực hiện công tác thông tin,thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụtrong các lĩnh vực công tác được giao vi UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

33. Hướng dẫn, kiểm tra việc thựchiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc SởTư pháp theo quy định của pháp luật.

34. Thực hiện các nhiệm vụ khác doUBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổchức và biên chế

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Tư pháp có Giám đốc và 03 (ba)Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu SởTư pháp, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của S, việc chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Tư pháp cp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trênđịa bàn và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao.

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giámđốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giámđốc Sở và trước pháp luật về việcthực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đc Sở vng mặt, một p Giám đc được Giám đc Sở ủy nhiệmđiều hành các hoạt động của Sở.

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giámđốc Sở do Chủ tịch UBND tnh quyết đnh theo quy định của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ và theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tư pháp quy đnh.

đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luânchuyển khen thưởng kỷ luật; cho từ chức, ngh hưu và thực hiện chế độ,chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịchUBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Các đơn vị chuyên môn nghiệp vụgồm:

- Văn phòng Sở.

- Thanh tra Sở.

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chínhvà theo dõi thi hành pháp luật.

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phòng Hành chính tư pháp.

- Phòng Bổ trợtư pháp.

b) Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

- Các Phòng Công chứng.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Trung tâm Dịch vụ bán đu giá tài sản.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thểcác đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp được thực hiện theo quyđịnh của pháp luật.

c) Giám đốc STưpháp có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Sở; quyđịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơnvị chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp.

3. Biên chế:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khi lượng công việc, tính chất và đặc đim của côngtác tư pháp ở địa phương, UBND tỉnh bố trí đủ biên chế,đúng tiêu chun theo vị trí việc làm cho Sở Tư pháp đđáp ứng yêu cu nhiệm vụ được giao, bảo đảmmỗi Phòng chuyên môn thuộc Sở có Trưng phòng, không quá02 Phó trưởng phòng và các công chức khác.

b) Số lượng người làm việc trong cácđơn vị sự nghiệp công lập bao gồm viên chức và người laođộng do UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

c) Việc tuyển dụng, bố trí công chức,viên chức của Sở Tư pháp phi căn cứ vào vị trí việc làm,chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghnghiệp của viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Người đứng đầu, cấp phócủa người đứng đầu và công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vịchuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp

1. Biên chế công chức, số lượng ngườilàm việc trong các đơn vị chuyên môn nghiệpvụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định trong tổng biên chế công chức và tổng số lượng người làm việcthuộc Sở Tư pháp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc tuyển dụng, sử dụng, nâng bậclương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danhnghề nghiệp, điều động, khen thưng, kỷ luật, nghỉ hưu vàthực hiện chế độ, chính sách khác đivới công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vịchuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tưpháp do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định theo phân cấp hoặctrình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễnnhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chếđộ, chính sách khác đi với cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vịchuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tưpháp thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và theo phân cấp quản lý cánbộ, công chức, viên chức của tỉnh.

4. Việc bố trí công tác đối với côngchức, viên chức của Sở Tư pháp phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chứcdanh công chức, viên chức, theo phẩm chất, năng lực, sở trường, đm bảo đúng các quy định của pháp luật.

5. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm,khối lượng công việc thực tế tại Sở, Giám đốc Sở Tư pháp quyết định hoặc phâncấp cho người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp ký kết hợpđồng lao động theo quy định của pháp luật để thực hiện các công việc, nhiệm vụcụ thể tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc S Tư pháp.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế: Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày01/7/2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An; Quyết định số 39/2010/QĐ- UBND ngày 08/10/2010 của UBND tỉnh Long An về việcsửa đổi, bổ sung Quyết định s25/2009/QĐ-UBND ngày01/7/2009 củaUBND tỉnh Long An về việc quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An.

Giám đốc STưpháp có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, quán triệt và kiểm tra việc tổ chức thựchiện Quyết định này; ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của SởTư pháp và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SNội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. T
U, TT. HĐND tnh;
- CT, các PCT. UBND tnh;
- Nh
ư điều 6;
- Cổng TTĐT tnh;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, tuan.
TC_chucnang,nhiemvu,quyenhanSoTuphap

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên