ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 04 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO, TRÍCH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ NHUẬNBÚT ĐỐI VỚI BẢN TIN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘCTỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhànước;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyếntrên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tinđiện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngânsách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH &ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Kếhoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụngkinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin tronghoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày04/9/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin về ban hành Quy chế xuất bản bản tin;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông tại Tờ trình số 880/TTr-STTTT ngày 27/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định mức chi trả chếđộ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý quỹ nhuận bút đối với Bản tin,Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnhKhánh Hòa ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao,trích lập vàquản lý quỹ nhuận bút đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử của các cơ quannhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thôngtin và Truyền thông, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Khánh Hòa;
- Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);
- Phòng VHTT cấp huyện;
- Lưu: VT, NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

QUY ĐỊNH

MỨCCHI TRẢ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO, TRÍCH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI BẢNTIN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định mức chi trả chế độ nhuậnbút cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tin, bài, ảnh được đăng trênbản tin, tin, bài dưới dạng văn bản, ảnh số, âm thanh số, phim số được đăng tảitrên cổng/trang thông tin điện tử (sau đây gọi chung là trang thông tin điệntử) của cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa (trừ Cổng Thông tin điện tử tỉnhKhánh Hòa); mức chi trả tiền thù lao cho những người sưu tầm, người cung cấpthông tin, người chịu trách nhiệm xuất bản, Ban Biên tập, quản trị trang thôngtin điện tử; trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút.

2. Đối tượng áp dụng quy định này gồm:

a) Các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa đượcphép xây dựng trang thông tin điện tử hoặc có bản tin được Sở Thông tin vàTruyền thông cấp giấy phép xuất bản.

b) Các đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao theoquy định tại Điều 2 của Quy định này.

c) Các cá nhân và cơ quan có liên quan đến việc chitrả nhuận bút, thù lao đối với bản tin và trang thông tin điện tử của các cơquan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đối tượng hưởng nhuậnbút, thù lao

1. Đối tượng hưởng nhuận bút

a) Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tácphẩm được cơ quan xuất bản bản tin sử dụng.

b) Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tácphẩm dưới dạng văn bản, ảnh số, âm thanh số, phim số được đăng tải trên trangthông tin điện tử của cơ quan nhà nước (không phải là báo điện tử) thuộc tỉnhKhánh Hòa.

2. Đối tượng hưởng thù lao

a) Người sưu tầm tài liệu, người cung cấp thông tinphục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm.

b) Thành viên Ban Biên tập; lãnh đạo cơ quan chịutrách nhiệm xuất bản; quản trị trang thông tin điện tử.

Điều 3. Các thể loại tác phẩmđược hưởng nhuận bút

1. Tin tổng hợp: Tin tổng hợp, tóm tắt từ các thôngtin, tin bài, tài liệu được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúngcủa các cơ quan đơn vị và tổ chức;

2. Tin viết: Phản ánh, tường thuật sự kiện; phântích các báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật mới; có sự so sánh đánh giá các sựkiện; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu;

3. Bài viết: Có sự tổng hợp, so sánh, phát hiện vấnđề mới; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn nhưng phải dễ đọc, dễ hiểu;

4. Tin, bài dịch xuôi: Dịch tổng thuật từ một haynhiều nguồn tiếng nước ngoài liên quan, có sự lựa chọn thông tin, tổng hợp, sắpxếp nội dung vấn đề;

5. Tin, bài dịch ngược: Dịch tổng thuật từ một haynhiều nguồn tin tiếng Việt liên quan sang tiếng nước ngoài; có lựa chọn thôngtin, tổng hợp, xâu chuỗi nội dung thông tin;

6. Đối với các loại ảnh: Ảnh chụp có chất lượng,minh họa rõ nét cho tin, bài;

7. Bài phỏng vấn: Chủ đề bài phỏng vấn đề cập đếnvấn đề xã hội đang quan tâm, nội dung câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn ngắngọn, rõ ràng; thể hiện quan điểm chính thống, nhất quán của cơ quan nhà nước vềvấn đề được phỏng vấn;

8. Trả lời bạn đọc;

9. Tranh;

10. Chính luận;

11. Phóng sự;

12. Ký (một kỳ);

13. Sáng tác văn học;

14. Nghiên cứu.

Điều 4. Phân loại tác phẩm sưu tầmđược trả thù lao cho người cung cấp

1. Tin tổng hợp;

2. Tin viết;

3. Bài viết;

4. Tin, bài dịch xuôi;

5. Tin, bài dịch ngược;

6. Các loại ảnh;

7. Bài phỏng vấn.

8. Trả lời bạn đọc;

9. Tranh;

10. Chính luận;

11. Phóng sự;

12. Ký (một kỳ);

13. Sáng tác văn học;

14. Nghiên cứu.

Điều 5. Quy định về đơn vị độdài tin, bài

1. Một trang A4 là một trang có số từ tương đươngvới 500 từ, chữ thường, cỡ chữ 13, font chữ Times New Roman.

2. Một bài hoặc tin có số từ xấp xỉ 250 từ thì đượctính tròn thành 1/2 (nửa) trang A4.

3. Một bài hoặc tin có số từ xấp xỉ 500 từ thì đượctính tròn thành 1 (một) trang A4.

4. Bài viết được tính theo 1 (một) trang A4.

5. Tin viết, trả lời bạn đọc, tin dịch xuôi và tindịch ngược được tính theo 1/2 (nửa) trang A4.

Điều 6. Quy định hệ số khung nhuậnbút, giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

1. Hệ số khung nhuận bút được quy định như sau:

Nhóm

Thể loại

Hệ số

1

Tin

1 - 3

Trả lời bạn đọc

2

Tranh

1 - 3

3

Ảnh

1 - 3

4

Chính luận

10 - 20

5

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

10 - 20

6

Sáng tác văn học

8 - 15

7

Nghiên cứu

10 - 20

2. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bútbằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lựclượng vũ trang.

Điều 7. Những quyđịnh khác

1. Tác giả bản dịch từ tiếng nướcngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt hoặc ngược lại hưởng từ 40 - 65%nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại tương ứng bằng tiếng Việt. Mức nhuận bútdo thủ trưởng đơn vị sử dụng tác phẩm quy định.

2. Tác giả là người Việt Nam viếttrực tiếp bằng tiếng nước ngoài, người kinh viết trực tiếp bằng tiếng dân tộcthiểu số, người dân tộc thiểu số viết trực tiếp bằng tiếng của dân tộc thiểu sốkhác hưởng thêm 30 - 50% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.

3. Tác giả của tác phẩm dành chothiếu nhi, dân tộc thiểu số hưởng thêm 10 - 20% nhuận bút của tác phẩm đó nhằmkhuyến khích sáng tạo.

4. Tác giả của tác phẩm được thựchiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm được hưởng thêm tối đa bằng mức nhuậnbút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.

5. Các nội dung khác liên quan đếnchế độ nhuận bút, thù lao không quy định trong Quy định này thực hiện theo quyđịnh của pháp luật hiện hành.

Chương II

NHUẬN BÚT VÀ THÙLAO ĐỐI VỚI BẢN TIN

Điều 8. Cách tínhnhuận bút

1. Nhuận bút được tính trả theo 70%mức hệ số nhuận bút trong khung nhuận bút nhân với giá trị một đơn vị hệ sốnhuận bút.

Nhuận bút = 70% x (Mức hệ số nhuậnbút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút).

2. Đối với tác phẩm, tin tức khôngquy định trong khung nhuận bút thì thủ trưởng cơ quan xuất bản bản tin căn cứvào khung nhuận bút quy định và tùy theo tính chất, đặc trưng của tác phẩm, tintức để vận dụng quyết định hệ số nhuận bút cho phù hợp.

Điều 9. Chi trảthù lao

1. Cán bộ, công chức, viên chức hoặcngười lao động hợp đồng kiêm nhiệm làm thành viên Ban Biên tập; các đối tượnghưởng thù lao quy định tại Khoản 2 Điều 2, được hưởng thù lao do thủ trưởng cơquan xuất bản bản tin quyết định.

2. Chế độ thù lao biên tập và chịutrách nhiệm xuất bản bản tin bằng 20% tổng số tiền nhuận bút của một kỳ xuấtbản bản tin.

Điều 10. Nhữngquy định khác

1. Tác phẩm đăng lại của báo chí kháchoặc đã được công bố ở các cuộc hội thảo, hội nghị được trả nhuận bút thấp hơntác phẩm sử dụng lần đầu. Mức nhuận bút do thủ trưởng cơ quan xuất bản bản tinquyết định nhưng không dưới 50% nhuận bút của thể loại tương ứng mà cơ quanxuất bản bản tin đang áp dụng.

2. Đối với tác phẩm đồng tác giả, tỷlệ phân chia nhuận bút do các tác giả thỏa thuận.

3. Chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày tácphẩm được đăng tải, công bố, cơ quan xuất bản bản tin phải trả hết tiền nhuậnbút cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định. Trường hợp đơn vịsử dụng tác phẩm đã liên hệ thông báo ít nhất 3 lần cho người hưởng nhuận bút,thù lao nhưng không nhận được hồi âm thì tiền nhuận bút, thù lao đó được kếtchuyển sang Quỹ nhuận bút của năm tiếp theo.

4. Đối với các bài phỏng vấn, ngườiphỏng vấn và người trả lời phỏng vấn được đơn vị sử dụng tác phẩm trả nhuận búttheo Quy chế của đơn vị sử dụng tác phẩm.

Chương III

NHUẬN BÚT VÀ THÙLAO ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 11. Cáchtính nhuận bút

1. Nhuận bút được tính trả bằng 70%của mức hệ số nhuận bút nhân với giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

Nhuận bút = 70% x (Mức hệ số nhuậnbút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút).

2. Hệ số nhuận bút được xác định theođộ dài tin bài và hệ số giá trị tin bài nhưng không vượt quá khung hệ số nhuậnbút trong bảng tại Điều 6 khi thanh toán.

Hệ số nhuận bút = Số lượng độ dài tinbài x hệ số giá trị tin bài.

3. Tùy theo thể loại, chất lượng tácphẩm, Thủ trưởng đơn vị quản lý trang thông tin điện tử quyết định mức hệ sốgiá trị tin bài của tác phẩm nhưng không vượt quá Hệ số giá trị tin bài trongbảng dưới đây.

Nhóm

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Hệ số giá trị tin bài

1

Tin

Trả lời bạn đọc

1/2 trang A4

1

2

Tranh

01 tranh

1

3

Ảnh

01 ảnh

1

4

Chính luận

01 trang A4

10

5

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

01 trang A4

10

6

Sáng tác văn học

01 trang A4

8

7

Nghiên cứu

01 trang A4

10

4. Đối với tác phẩm thông qua hìnhthức phỏng vấn (bài phỏng vấn) thì tỷ lệ hưởng nhuận bút giữa người phỏng vấnvà người được phỏng vấn do hai bên tự thỏa thuận.

5. Trường hợp Mức hệ số nhuận bút(sau khi tính thực tế) vượt quá khung hệ số nhuận bút thì chỉ được thanh toántối đa theo khung hệ số nhuận bút.

Điều 12. Chi trảthù lao sưu tầm cho người cung cấp

1. Thù lao trả cho người sưu tầm,người cung cấp văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế vàbản dịch của những văn bắn đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin, tác phẩm vănhọc nghệ thuật dân gian:

Thù lao = 50% x (Mức hệ số nhuận bútx Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút)

Trong đó: Hệ số nhuận bút = Số lượngđộ dài tin bài x hệ số giá trị tin bài.

2. Tùy theo thể loại, chất lượng tácphẩm, Thủ trưởng đơn vị quản lý trang thông tin điện tử quyết định mức hệ sốgiá trị tin bài của tác phẩm không vượt quá Hệ số giá trị tin bài trong bảngdưới đây:

TT

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Hệ số giá trị tin bài

1

Tin tổng hợp

1/2 trang A4

1

2

Tin viết, Trả lời bạn đọc

1/2 trang A4

1

3

Bài viết ngắn

01 trang A4

1,5

4

Tranh, ảnh

01 Ảnh

1

5

Tin dịch xuôi

1/2 trang A4

1

6

Bài dịch xuôi

01 trang A4

1,5

7

Tin dịch ngược

1/2 trang A4

1,5

8

Bài dịch ngược

01 trang A4

2

9

Bài viết tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, phỏng vấn

01 trang A4

2

10

Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

01 trang A4

2

Điều 13. Nhuậnbút, thù lao cho Ban Biên tập trang thông tin điện tử

1) Cán bộ thuộc Ban Biên tập là tácgiả hoặc chủ sở hữu của tin, bài đăng tải trên trang thông tin điện tử đượchưởng nhuận bút theo quy định tại Điều 11.

2) Cán bộ thuộc Ban Biên tập là ngườisưu tầm, cung cấp tin, bài đăng tải trên trang thông tin điện tử được hưởng thùlao theo quy định tại Điều 12.

3) Chế độ thù lao của Ban Biên tậpkiêm nhiệm bằng 20% tổng số tiền nhuận bút phải trả cho tin, bài đăng trêntrang thông tin điện tử trong năm.

Điều 14. Thù laocho việc nhập dữ liệu, tạo lập các trang siêu văn bản, tạo lập thông tin điện tử

Mức chi thù lao cho việc nhập dữliệu, tạo lập các trang siêu văn bản, tạo lập thông tin điện tử trên cơ sở cácdữ liệu có sẵn, phục vụ hoạt động của trang thông tin điện tử thực hiện theoquy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tàichính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thườngxuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Chương IV

TRÍCH LẬP, QUẢNLÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ NHUẬN BÚT

Điều 15. Lập Quỹnhuận bút

Quỹ nhuận bút được hình thành từ cácnguồn sau:

1) Kinh phí ngân sách nhà nước cấpcho các cơ quan nhà nước để thực hiện việc chi trả chế độ nhuận bút, thù laođối với bản tin, trang thông tin điện tử.

2) Nguồn thu khác từ quảng cáo; thu từtài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; bổ sung từ các nguồn khác theo quyếtđịnh của cơ quan chủ quản.

Điều 16. Sử dụngvà quản lý Quỹ nhuận bút

1. Sử dụng Quỹ nhuận bút

Trên cơ sở quỹ nhuận bút được giaohàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng của từng thể loại tin, bài,thông tin khi sử dụng, các đơn vị chủ động cân đối tỷ lệ phần trăm (%) nhuậnbút cho từng thể loại tin, bài, thông tin tương ứng với kết quả đã đánh giá đểtrả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm của từng thể loại tin, bài,thông tin theo hệ số khung nhuận bút quy định tại Điều 6 của Quy định này,quyết định mức thù lao cho các đối tượng được hưởng theo quy định và không chivào mục đích khác.

2. Quản lý Quỹ nhuận bút

a) Việc lập dự toán, quản lý và quyếttoán Quỹ nhuận bút thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

b) Quỹ nhuận bút cuối năm đơn vị chikhông hết được chuyển sang năm sau.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Các cơ quan có liên quan căn cứ vào chức năngnhiệm vụ được giao hàng năm lập dự toán chi thành lập Quỹ nhuận bút cùng dựtoán chi thường xuyên gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyềngiao dự toán chi thành lập Quỹ nhuận bút (Quỹ nhuận bút được giao trong dự toánhàng năm ở phần không khoán chi của đơn vị).

Điều 18. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp vớiSở Tài chính theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình tổ chức triển khaithực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánhvề Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.