ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI GIỮA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 09/TTr-SKHCN ngày 29 tháng 01 năm 2019 xem xét thông qua dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế Phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nng về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ KH&CN;
- Cục kiểm
tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU,
TT HĐND TP Đà Nng;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP;
- Ủy ban MTTQVN TP và các hội, đoàn thể TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Công an TP, BCHQS TP, BCH BĐBP TP;
- UBND các quận, huyện;
- Chi cục TĐC;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, KG-VX, Sở KH&CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ