HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19-HĐBT

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 19-HĐBT NGÀY 7-2-1984 VỀ THỜI GIAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, XÃ, THỊ TRẤN VÀ PHƯỜNG.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 33 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 1983,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, thị trấn và phường sẽ tiến hành từ tháng 3 năm 1984 đến hết tháng 5 năm 1984.

Căn cứ thời gian trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương ấn định thống nhất ngày bầu cử trong địa phương mình.

Điều 2 - Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tố Hữu

(Đã ký)