HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19-HĐBT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦAHỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 19-HĐBT NGÀY 22-2-1986 VỀ VIỆC CHIA HUYỆNĐẮK NÔNG THÀNH HAI HUYỆN ĐẮK NÔNG VÀ HUYỆN ĐẮK RÂLẮP THUỘC TỈNHĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Naychia huyện Đắk Nông thuộc tỉnh Đắk Lắk thành hai huyện lấy tên là huyện ĐắkNông và huyện Đắk RâLắp.

- Huyện Đắk Nông có 6 xã QuảngThành, Quảng Phú, Quảng Khê, Quảng Sơn, Đắk Blao và Đắk Rung; có diện tích tựnhiên 244.750 hécta với 19.870 nhân khẩu.

Địa giới huyện Đắk Nông ở phíaĐông và phía Nam giáp huyện Đức Trọng; phía Tây giáp huyện Đắk RâLắp; phía bắcgiáp huyện Đắk Mil.

- Huyện Đắk RâLắp có 4 xã QuảngTrực, Quảng Tân, Quảng Tín và Đạo Nghĩa; có diện tích tự nhiên 163.250 héctavới 8,710 nhân khẩu.

Địa giới huyện Đắk RâLắp ở phíaĐông giáp huyện Đắk Nông; phía Tây giáp huyện Đồng Phú; phía Nam giáp huyện Đức Trọng; phía Bắc giáp nước Cam-pu-chia.

Điều 2. Uỷban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

T.M. Hội đồng Bộ trưởng
K.T. Chủ tịch
Phó Chủ tịchTỐ HỮU