THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên Trường Đại học Ngoại ngữ thành Trường Đại học Hà Nội

__________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 6172/TTr-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2006 về việc đổi tên Trường Đại học Ngoại ngữ thành Trường Đại học Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trường Đại học Ngoại ngữ thành Trường Đại học Hà Nội.

Điều 2. Trường Đại học Hà Nội hoạt động theo Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng