ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 190/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THỦY LỢI Ở CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Căn cứ vào Quyết định số 139/CP ngày 14-6-1978 của Hội đồng chánh phủ về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác và lề lối làm việccủa Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dânhuyện;
Xét yêu cầu củng cố tăng cường hệ thống tổ chức quản lý ngành thủy lợi trongphạm vi toàn thành phố;
Xét đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Thủy lợi và Trưởng Ban Tổ chức Chínhquyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chuyển Phòng Thủylợi các huyện: Củ Chi, Hốc Môn, Thủ Đức, Duyên Hải, Bình Chánh, Nhà Bè thành“Ban Thủy lợi” trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện.

(Đối với các quận có sản xuất nôngnghiệp sẽ thành lập Ban Nông nghiệp – Thủy lợi theo quyết định số 161/QĐ-UB ngày 9-8-78 của Ủy ban Nhân dân thành phố).

Điều 2. Ban hành kèm theoquyết định này Bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức củaBan Thủy lợi huyện.

Điều 3. Các đồng chí ChánhVănphòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Chủnhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Thủy lợi,Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện: Củ Chi, Thủ Đức, Bình Chánh, Hốc Môn, DuyênHải, Nhà Bè chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
Như điều 3;
BTC Thành ủy;
Sở Lao động;
Sở Công an;
Ban TCCQ
Lưu VF-UB.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH.
Lê Quang Chánh