ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành

và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng

trên địa bàn tỉnh Phú Yên

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP;

Căn cứ văn bản số 1081/TTg-KTN ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự án vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Phú Yên;

Căn cứ văn bản số 755/TTg-KTN ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc danh mục công trình, dự án cấp bách áp dụng hình thức chỉ định thầu của tỉnh Phú Yên;

Căn cứ văn bản số 1070/TTg-KTN ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu dự án cấp bách, bảo đảm an ninh, an toàn năng lượng của tỉnh Phú Yên;

Căn cứ kết luận của Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương về cơ chế và giải pháp điều hành một số dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn (tại Thông báo số 412-TB/VPTU ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Tỉnh ủy) và quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh (tại Thông báo số 477-TB/VPTU ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Văn phòng Tỉnh ủy);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 509/KHĐT-TH ngày 26 tháng 5 năm 2009, kèm theo Báo cáo kết quả cuộc họp số 138/BC-SKHĐT-TĐĐT ngày 26 tháng 5 năm 2009 giữa các ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện có dự án cấp bách, thống nhất thông qua kế hoạch triển khai các dự án cấp bách của tỉnh trong đó có kiến nghị về những cơ chế và giải pháp điều hành),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh, với những nội dung chủ yếu sau:

I. DANH MỤC NHỮNG DỰ ÁN CẤP BÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

1. Các dự án cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu:

a) Tại văn bản số 1081/TTg-KTN ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ (gồm 02 dự án do Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa làm chủ đầu tư):

- Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng Khu tái định cư Phú Lạc, phục vụ di dân tái định cư Dự án lọc dầu Vũng Rô (đã có quyết định chỉ định thầu);

- Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng Khu tái định cư Hòa Tâm phục vụ di dân tái định cư Dự án Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm (đã có quyết định chỉ định thầu).

b) Tại văn bản số 755/TTg-KTN ngày 18/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ (gồm 08 dự án, trong đó có 07 dự án giao Ban quản lý các dự án cấp bách của tỉnh làm chủ đầu tư):

- Dự án Nạo vét, cải tạo thoát lũ sông Bánh Lái (sông Bàn Thạch);

- Dự án Nạo vét, cải tạo thoát lũ sông Ba;

- Dự án Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ Lộ;

- Dự án Nạo vét, thoát lũ cửa biển Tân Quy;

- Dự án Hệ thống kè chống xói lở hạ lưu sông Tam Giang;

- Dự án Cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Tuy An - Sơn Hòa;

- Dự án Tránh trú bão Sông Cầu - Đồng Xuân;

- Ủy ban nhân dân huyện Sông Cầu làm chủ đầu tư: Dự án Hệ thống kè khu A thuộc dự án Kè chống xói lở bờ sông, bờ biển khu dân cư thị trấn Sông Cầu.

c) Tại văn bản số 1070/TTg-KTN ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (gồm 02 tiểu dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư):

Tiểu dự án 2 (đường từ Nam cầu Hùng Vương đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1) và Tiểu dự án 3 (đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông) thuộc dự án 02: Giao thông toàn tuyến của dự án Hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa - Vũng Rô.

2. Các dự án cấp bách đang hoàn chỉnh thủ tục và tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu:

Các dự án thuộc các công trình kỷ niệm 400 năm tỉnh Phú Yên:

- Dự án Nhà bảo tàng tỉnh Phú Yên.

- Dự án Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thành An Thổ, nơi sinh Tổng Bí thư Trần Phú.

II. CƠ CHẾ VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHUNG

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số cơ chế và giải pháp điều hành quan trọng để tích cực tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong thủ tục đầu tư, để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án cấp bách, một số dự án quan trọng sớm hoàn tất thủ tục để triển khai đầu tư, gồm những cơ chế và giải pháp điều hành chủ yếu như sau:

1. Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố liên quan đến các dự án cấp bách, quan trọng phải trực tiếp tổ chức triển khai công việc với tinh thần có ý thức trách nhiệm cao, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng.

2. Chủ đầu tư phải lựa chọn nhà thầu đảm bảo có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm và kỹ thuật thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chỉ định thầu đối với các dự án trong danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu ở Phú Yên và một số dự án kỷ niệm 400 năm tỉnh Phú Yên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý (Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). Trong quá trình thi công, nhà thầu không bảo đảm tiến độ mà không phải do lỗi khách quan gây ra thì tiến hành phạt và hủy hợp đồng, không xem xét bồi thường, đồng thời chọn nhà thầu khác đủ năng lực để tiếp tục thực hiện dự án.

3. Trường hợp chậm tiến độ do hồ sơ thủ tục giải quyết không kịp thời ở khâu nào và ở cơ quan nào, người đứng đầu cơ quan đó chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Xử lý nghiêm minh và kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện quan liêu, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu… của các tổ chức và cá nhân liên quan, gây chậm trễ cho các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh.

4. Đối với một số dự án cấp thiết trong danh mục Chính phủ cho phép phải triển khai ngay nhưng còn thiếu một số thủ tục, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có văn bản thỏa thuận những nội dung đã được thống nhất, những nội dung chưa thống nhất và hướng xử lý tiếp theo, trên cơ sở đó cho phép được khởi công và tiếp tục hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Ban quản lý các dự án có cam kết thời gian hoàn tất các thủ tục với các cơ quan chức năng liên quan và trước Ủy ban nhân dân tỉnh; nếu quá thời gian cam kết mà chưa hoàn tất, thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tùy theo tính chất của từng dự án, một số dự án sẽ cho phép lập thủ tục để triển khai đầu tư theo từng dự án thành phần hoặc theo từng hạng mục công trình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Về thủ tục đầu tư: để giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị các thủ tục đầu tư cũng như quá trình thi công nhằm đảm bảo đẩy nhanh tiến độ dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối cùng Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương liên quan xem xét, trực tiếp xử lý những nội dung trong phạm vi thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo ngay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

- Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (địa bàn có công trình cấp bách) làm Chủ tịch Hội đồng. Công tác giải phóng mặt bằng đến đâu tiến hành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đến đó để khẩn trương tổ chức việc thi công. Lưu ý: thực hiện đầy đủ các bước theo quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là bước tổ chức thực hiện công khai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban chức năng liên quan tập trung nhân lực và thời gian để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp tiến độ bàn giao cho Ban quản lý dự án triển khai việc thi công xây dựng công trình.

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương và các chủ đầu tư liên quan lập danh mục dự án có đủ điều kiện khởi công, cho phép khởi công; xây dựng kế hoạch triển khai các dự án cấp bách, các dự án phục vụ kỷ niệm 400 năm Phú Yên, các dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ (y tế, giáo dục), các dự án quan trọng; trong đó tập trung thực hiện ngay công tác san nền Khu tái định cư Phú Lạc phục vụ tái định cư Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, bồi thường giải phóng mặt bằng Cảng cá Phú Lạc, triển khai Dự án cứu hộ cứu nạn, tránh trú bão Tuy An - Sơn Hòa và tiếp tục hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Ban quản lý các dự án cấp bách tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa; Chủ tịch UBND các huyện: Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân, Sông Cầu, Tuy An, Sơn Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Ngọc Chi