UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1902/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN, BỐ TRÍ, SỬ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO CỘNG TÁC VIÊNCÔNG TÁC XÃ HỘI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêuchuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1109/TTr-SLĐTBXH ngày14/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng và đào tạo cộng tácviên công tác xã hội xã, phường, thị trấn.

(Kèm theo Kế hoạch số 47/KH-SLĐTBXH ngày 14/11/2013 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xãhội).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợpvới Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơnvị nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrương Văn Sáu

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ LAO ĐỘNG-TBXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-SLĐTBXH

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

TUYỂNCHỌN, BỐ TRÍ, SỬ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO CỘNG TÁC VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI XÃ, PHƯỜNG, THỊTRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND , ngày 21/11/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Thông tư số07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyđịnh tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1716/UBND-VX ngày 21/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triểnkhai thực hiện quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hộicấp xã.

Sở Lao động - Thương binh và Xãhội tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch tuyển chọn cộng tác viên công tác xã hộixã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:Nhằm thực hiện tốt các nghiệp vụ công tác xã hội theo sự phân côngcủa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã để phục vụ cho các đối tượng: Người caotuổi; người khuyết tật; người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí; người nhiễmHIV/AIDS; người nghèo; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; nạn nhân bị buôn bán; nạnnhân của bạo lực gia đình và phân biệt đối xử về giới; đối tượng xã hội cần sựbảo vệ khẩn cấp quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạtđộng và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (sau đây gọi là Nghị định số68/2008/NĐ-CP ); người nghiện ma tuý, người bán dâm; người sau cai nghiện; cha,mẹ, người chăm sóc trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp; đối tượng khác có nhu cầu sửdụng dịch vụ công tác xã hội.

2. Yêu cầu: Tuyển chọn người làm cộng tác viên công tác xã hội bảo đảm tiêuchuẩn theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, ĐƠNVỊ VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN:

1. Đối tượng tuyển chọn: Là những người còn trẻ (không quá 40 tuổiđối với nam và 35 tuổi đối với nữ kể từ ngày ký hợp đồng), có trình độ học vấnít nhất tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, có nhiệt tình với công tác xã hội,có sức khoẻ, đảm bảo công tác lâu dài trong ngành.

2. Phạm vi tuyển chọn: Ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Mỗi xã, phường,thị trấn chọn 1 cộng tác viên.

3. Đơn vị tuyển chọn: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

4. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

4.1. Tiêu chuẩn năng lực:

Nắm được quy trình, kỹ năngthực hành công tác xã hội ở mức độ cơ bản để trợ giúp đối tượng;

Hiểu biết về chế độ chính sáchtrợ giúp đối tượng;

Nắm vững chức trách, nhiệm vụcủa cộng tác viên công tác xã hội;

Tổ chức phối hợp hiệu quả vớicác cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác xãhội.

4.2. Tiêu chuẩn về trình độ:

Có chứng chỉ, chứng nhận đãtham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc có bằng cấp về nghiệp vụ côngtác xã hội, tâm lý, xã hội học, giáo dục đặc biệt và các chuyên ngành xã hộikhác phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội. Có trình độ văn hoá tiếp thu các nộidung trên khi được đào tạo, tập huấn.

Từ năm 2015, cộng tác viên côngtác xã hội cấp xã đạt chuẩn tối thiểu trình độ trung cấp nghề công tác xã hộihoặc chuyên ngành khác có liên quan đến công tác xã hội.

4.3. Tiêu chuẩn về đạo đức:

Cộng tác viên công tác xã hộicấp xã phải có tư cách đạo đức tốt; thực hiện tốt các chủ trương, chính sáchcủa Đảng và pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự.

III. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆPVỤ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020:

Đào tạo, bồi dưỡng nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viêncông tác xã hội cấp xã, phường, thị trấn đạt trình độ cao đẳng.

IV. CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ VÀKINH PHÍ:

1. Phụ cấp cho cộng tácviên: Cộng tác viên công tác xã hội cấp xã làm việctheo chế độ hợp đồng cộng tác viên công tác xã hội, được hưởng phụ cấp hàngtháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định, do ngân sách địaphương chi trả.

Kinh phí chi trả phụ cấp chocộng tác viên năm 2014: 109 người với số tiền là 1.253.500.000 đồng (một tỷ haitrăm năm mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng). Những năm tiếp theo thực hiện theoquy định hiện hành.

Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế thực hiện tự nguyện, do người lao động tự mua.

2. Kinh phí đào tạo: Dự kiến từ nay đến năm 2020 chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng vớisố tiền là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). Đề nghị Trung ương hỗ trợ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Cấp tỉnh: Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính: Xây dựng kếhoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cộngtác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phêduyệt, triển khai thực hiện; báo cáo tình hình thực hiện về Uỷ ban nhân tỉnh,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; lập dự toán kinh phí chi trả phụ cấp cộngtác viên công tác xã hội cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫnviệc lựa chọn, ký hợp đồng cộng tác viên công tác xã hội; thanh tra, kiểm traviệc thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh.

Cấp huyện: Uỷ ban nhân dân cấp huyệncó trách nhiệm chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợpvới Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính - Kế hoạch: Xây dựng kế hoạch triển khaithực hiện; tổng hợp kết quả tuyển chọn, sử dụng, quản lý cộng tác viên công tácxã hội của các xã, phường, thị trấn; nhu cầu và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ,chuyên môn; lập dự toán kinh phí chi trả phụ cấp cộng tác viên công tác xã hộicấp xã gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thống nhất với Sở Tàichính và Sở Nội vụ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cấp xã: Chủ tịch Uỷ ban nhândân cấp xã có trách nhiệm: Tuyển chọn người làm cộng tác viên công tác xã hộibảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; ký kết hợp đồng cộng tác viên (kèm theo mẫuhợp đồng), phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện để cộng tác viên hoàn thành côngviệc và tham gia các khoá tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xãhội do cấp trên tổ chức.

Thời gian ký hợp đồng sau khicó nghị quyết phê duyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí trợ cấp cho cộngtác viên.

Trên đây là Kế hoạch tuyển chọncộng tác viên công tác xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh VĩnhLong. Đề nghị các đơn vị, địa phương kết hợp triển khai thực hiện đúng theo quytrình, tiến độ và thời gian quy định nói trên.

Trong quá trình thực hiện nếucó vướng mắc, phản ảnh trực tiếp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội (PhòngBảo trợ xã hội) tỉnh Vĩnh Long để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời./.

GIÁM ĐỐC
Lê Quang Đạo