ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị -xã hội;

Căn cứ Thông tư số 29/2003/TT-BTC ngày 14/4/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội;

Xét đề nghị của Sở Tài chánh-vật giá tại văn bản số 145/TTr-TCVG ngày 08/5/2003 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử" dụng điện thoại' công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “bản quy định tiêu chuẩn trang bị định mức thanh toán cước phí sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội tại Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ .

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chánh-vật giá chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể để các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2003.

Quyết định thay thế các văn bản của UBND trước đây như: Quyết định số 2914/2001/QĐ-UB ngày 16/8/2001, Quyết định số 3174/2001/QĐ-UB ngày 04/9/2001, Công văn số 2714/CV-UB ngày 05/9/2001, Quyết định số 3406/2001/QĐ-UB ngày 21/9/2001, Quyết định số 3711/QĐ-UB ngày 11/10/2001, Quyết định số 4030/2001/QĐ-UB ngày 09/11/2001, Công văn số 502/CV-UB ngày 21/02/2002, Quyết định số 2052/QĐ-UB ngày 05/6/2002, Công văn số 3154/CV- UB ngày 13/9/2002, Quyết định số 3746/QĐ-UB ngày 28/10/2002, Công văn số 737/CV-UB ngày 04/3/2003.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chánh- Vật giá, Thủ trưởng các Sở ban ngành Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Văn Tiếp