ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa VI, kỳ họp thứ mười từ ngày 30 tháng 07 năm 2003 đến 01 tháng 08 năm 2003 về việc ban hành chế độ thu 8 loại phí thuộc thẩm quyền của tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành khung, mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với các tổ chức khi có yêu cầu thẩm định hồ sơ mới giao đất, hồ sơ cho thuê đất trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

Khung, mức thu: Tối đa 200.000 đồng/hồ sơ.

Giám đốc Sở Địa chính có trách nhiệm quy định mức thu cụ thể đối với từng loại hồ sơ mới giao đất và hồ sơ cho thuê đất theo tinh thần quyết định này.

Điều 2. Thu, nộp và quản lý sử dụng:

1. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất được nộp vào ngân sách 100% theo từng cấp ngân sách trực tiếp tổ chức quản lý thu.

2. Chi phí cho công tác tổ chức quản lý thu, do đơn vị thu lập dự toán gởi cho cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp vào dự toán chi ngân sách hàng năm.

3. Đơn vị thu phí có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng và quyết toán biên lai thu phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2003. Các văn bản quy định trước đây trái với quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Sở Địa chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đảm