ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1906/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Chánh Vănphòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Khoa học và

Công nghệ tại Tờ trình số 648/TTr-SKHCN ngày 15/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN

(Banhành kèm theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Phú Yên)

PHẦNI. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

1

Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế. Mã số hồ sơ TT: T-PYE-072656-TT

2

Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế. Mã số hồ sơ TT: T-PYE-073215-TT

3

Thủ tục Cấp giấp phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ trong y tế.

Mã số hồ sơ TT: T-PYE-073245-TT

PHẦNII. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN

1. Thủ tục Cấp giấy phép sửdụng thiết bị X-quang y tế

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chứcchuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ một cửa- Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (Số 08

Trần Phú, P.7, TP Tuy Hoà).

+ Nếu hồ sơ hợp lệ ghi giấy biênnhận và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợplệ hướng dẫn tổ chức/cá nhân làm lại.

- Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ08 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 (thứ Hai đến thứ Sáu).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngàyhẹn trong giấy biên nhận, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Tổ một cửa -Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên theo các bước:

+ Nộp giấy biên nhận.

+ Nộp lệ phí.

+ Ký nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại cơ quan hành chính Nhà nước; Qua hệ thống bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phéptiến hành công việc bức xạ theo mẫu 01- II/ATBXHN;

2. Phiếu khai báo nhân viên bứcxạ và người phụ trách an toàn theo mẫu 01- I/ATBXHN;

3. Phiếu khai báo thiết bịX-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 06-I/ATBXHN

4. Báo cáo đánh giá an toàn đốivới công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu02-III/ATBXHN;

5. Bản sao quyết định thành lậptổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấyđăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhậncủa cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;

6. Bản sao tài liệu của nhà sảnxuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quangchẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về cácthông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hànhxác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

7. Bản sao hợp đồng dịch vụ xácđịnh liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt độngdịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;

8. Bản sao chứng chỉ nhân viênbức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồsơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thôngtư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN, cùng hồ sơ đề nghị cấpgiấy phép tiến hành công việc bức xạ;

9. Bản dịch các tài liệu tiếngnước ngoài. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Cá nhân và tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép.

- Lệ phí (nếu có):

a) Phí thẩm định cấp phép ATBX,mức thu là: 2.000.000đ/01 thiết bị theo Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửdụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

b) Lệ phí cấp giấy phép, mức thulà: 100.000đ/01 giấy phép theo Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của BộTài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phítrong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phéphoạt động của cơ sở bức xạ 01-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II, Thông tư số08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN.

2. Phiếu khai báo nhân viên bứcxạ và người phụ trách ATBX 01-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I, Thông tư số08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN.

3. Phiếu khai báo thiết bịX-Quang trong chẩn đoán y tế: 06-I/ABTXHN, quy định tại Phụ lục I, Thông tư số08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN.

4. Báo cáo đánh giá an toàn đốivới thiết bị X-quang: 02-III/ATBXHN, quy định tại Phụ lục III, Thông tư số08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính (nếu có):

Căn cứ theo Thông tư số08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN

1. Tổ chức, cá nhân được cấpgiấy phép tiến hành công việc bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quyđịnh tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN;

b) Nộp phí thẩm định an toàn bứcxạ, lệ phí cấp giấy phép theo quy định của pháp luật;

c) Có đủ điều kiện theo quy địnhtại Điều 75 Luật Năng lượng nguyên tử;

d) Nhân viên bức xạ có chứngnhận đã được đào tạo về an toàn bức xạ.

2. Cá nhân được cấp chứng chỉnhân viên bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quyđịnh tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN;

b) Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theoquy định của pháp luật;

c) Có đủ điều kiện theo quy địnhtại khoản 2 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

1. Luật Năng lượng nguyên tử cóhiệu lực ngày 03/6/2008.

2. Nghị định 07/2010/NĐ-CP ngày25/01/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Năng lượng nguyên tử.

3. Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành côngviệc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

4. Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

2. Thủ tục gia hạn giấy phépsử dụng thiết bị X-quang y tế

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chứcchuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ một cửa- Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (Số 08 Trần Phú, P.7, TP Tuy Hoà).

+ Nếu hồ sơ hợp lệ ghi giấy biênnhận và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợplệ hướng dẫn tổ chức/cá nhân làm lại.

- Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ08 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 (thứ hai đến thứ sáu).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngàyhẹn trong giấy biên nhận, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Tổ một cửa -Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên theo các bước:

+ Nộp giấy biên nhận.

+ Nộp lệ phí.

+ Ký nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại cơ quan Nhà nước, qua hệ thống bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1) Đơn đề nghị gia hạn giấy phéptheo mẫu 06-II/ATBXHN;

2) Phiếu khai báo đối với nhânviên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấphoặc gia hạn giấy phép lần trước;

3) Báo cáo đánh giá an toàn bứcxạ;

4) Bản sao giấy phép đã được cấpvà sắp hết hạn. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép

- Lệ phí (nếu có):

1. Trường hợp gia hạn giấy phépthì thu bằng 75% phí thẩm định cấp phép ATBX: 1.500.000đ/01 giấy phép, theoThông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượngnguyên tử.

2. Lệ phí cấp giấy phép: 100.000đ/01 giấy phép theo Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chínhquy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnhvực năng lượng nguyên tử.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép06-II/ATBXHN, quy định tại Phụ lục II, Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày22/7/2010 của Bộ KH&CN.

2. Phiếu khai báo nhân viên bứcxạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu là người mới) 01-I/ATBXHN, quy địnhtại Phụ lục I, Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN

3. Báo cáo đánh giá an toàn bứcxạ 02-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III, Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010của Bộ KH&CN .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

Căn cứ theo Thông tư số08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN.

1. Tổ chức, cá nhân được cấpgiấy phép tiến hành công việc bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quyđịnh tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN;

b) Nộp phí thẩm định an toàn bứcxạ, lệ phí cấp giấy phép theo quy định của pháp luật;

c) Có đủ điều kiện theo quy địnhtại Điều 75 Luật Năng lượng nguyên tử;

d) Nhân viên bức xạ có chứngnhận đã được đào tạo về an toàn bức xạ.

2. Cá nhân được cấp chứng chỉnhân viên bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quyđịnh tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN;

b) Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theoquy định của pháp luật;

c) Có đủ điều kiện theo quy địnhtại khoản 2 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

1. Luật Năng lượng nguyên tử cóhiệu lực ngày 03/6/2008.

2. Nghị định 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Năng lượng nguyên tử.

3. Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành côngviệc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

4. Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

3. Thủ tục Cấp giấp phép nângcấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiếtbị bức xạ trong Y tế

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chứcchuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ một cửa- Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (Số 08

Trần Phú, P.7, Tp Tuy Hoà, PhúYên).

+ Nếu hồ sơ hợp lệ ghi giấy biênnhận và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợplệ hướng dẫn tổ chức/cá nhân làm lại.

- Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ08 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 (thứ hai đến thứ sáu).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngàyhẹn trong giấy biên nhận, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Tổ một cửa -Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên theo các bước:

+ Nộp giấy biên nhận.

+ Nộp lệ phí.

+ Ký nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại cơ quan Nhà nước, qua hệ thống bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phéptiến hành công việc bức xạ theo mẫu 01-II/ATBXHN

quy định tại Phụ lục II ban hànhkèm theo Thông tư này;

2. Báo cáo phân tích an toàn đốivới việc thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ theo mẫu 09-III/ATBXHNquy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép.

- Lệ phí (nếu có):

1. Phí thẩm định để cấp giấyphép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, mức thuphí là: 10.000.000đ/01 cơ sở, theo Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệphí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

2. Lệ phí cấp giấy phép, mức thulà: 100.000đ/01 giấy phép theo Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của BộTài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phítrong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phéptiến hành công việc bức xạ theo mẫu 01-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II banhành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN;

2. Báo cáo phân tích an toàn đốivới việc thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ theo mẫu 09-III/ATBXHNquy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày22/7/2010 của Bộ KH&CN.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính (nếu có):

Căn cứ theo Thông tư số08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN

1. Tổ chức, cá nhân được cấpgiấy phép tiến hành công việc bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quyđịnh tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN;

b) Nộp phí thẩm định an toàn bứcxạ, lệ phí cấp giấy phép theo quy định của pháp luật;

c) Có đủ điều kiện theo quy địnhtại Điều 75 Luật Năng lượng nguyên tử;

d) Nhân viên bức xạ có chứngnhận đã được đào tạo về an toàn bức xạ.

2. Cá nhân được cấp chứng chỉnhân viên bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quyđịnh tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN;

b) Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theoquy định của pháp luật;

c) Có đủ điều kiện theo quy địnhtại khoản 2 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

1. Luật Năng lượng nguyên tử cóhiệu lực ngày 03/6/2008

2. Nghị định 07/2010/NĐ-CP ngày25/01/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Năng lượng nguyên tử.

3. Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành côngviệc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

4. Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.