ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBNDtỉnh về phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 106/TTr-STP ngày5/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tư phápthuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (chi tiết có danh mục đính kèm).

2. Thay thế 55 thủ tục hành chính được công bố tại Quyếtđịnh số 1666/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hànhchính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trênđịa bàn tỉnh Đắk Lắk (chi tiết có danh mục đính kèm).

3. Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết địnhsố 1666/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hànhchính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trênđịa bàn tỉnh Đắk Lắk (có danh mục đính kèm).

Điều 2. Trên cơ sở nội dung công bố tại Quyết định này, UBND các xã, phường,thị trấn tổ chức niêm yết và triển khai áp dụng thực hiện đầy đủ các thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số1666/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chínhtrong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàntỉnh Đắk Lắk.

Điều 4. Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban,ngành ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã,phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục KSTTHC – BTP (b/c);
- Sở Tư pháp;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng Nội chính;
- TT Công báo, Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN