ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KẾHOẠCH DƯ NỢ CHO VAY HỘ NGHÈO, CHO VAY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚCNGOÀI TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1413/QĐ-CTUBND ngày10/02/2009 về việc kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo năm 2009 từ nguồn ngân sáchđịa phương của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 10/5/2013về việc ban hành Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2013 theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàngChính sách Xã hội tỉnh tại Tờ trình số 499/TTr-NHCSBĐ ngày 10/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt phân bổ kế hoạch dư nợ chovay hộ nghèo, xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài nguồn vốn ngân sáchđịa phương năm 2013 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT

Địa phương

Thực hiện 2012

Kế hoạch 2013

Tăng, giảm

Hộ nghèo

XKLĐ

Hộ nghèo

XKLĐ

Hộ nghèo

XKLĐ

1

Quy Nhơn

747

150

747

150

0

0

2

Tuy Phước

991

150

991

150

0

0

3

Vân Canh

706

50

675

50

-31

0

4

An Nhơn

503

140

503

140

0

0

5

Tây Sơn

292

110

292

110

0

0

6

Vĩnh Thạnh

1.797

50

1.797

50

0

0

7

Phù Cát

7

50

7

50

0

0

8

Phù Mỹ

100

100

100

100

0

0

9

Hoài Ân

1.036

300

1.036

300

0

0

10

Hoài Nhơn

7

100

7

100

0

0

11

An Lão

843

50

843

50

0

0

Tổng cộng

7.029

1.250

6.998

1.250

-31

0

Điều2. Giao Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chínhsách xã hội tỉnh chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện,thị xã, thành phố hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay đúng đối tượng quy định.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácsở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàngChính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng