ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1906/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC LỘ THIÊN MỎ ĐÁ VÔI XÂY DỰNG TẠI KHU VỰC CỐC LẢI, XÃ BẰNG VÂN, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Nghị định: 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư: 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 262/TTr-STNMT ngày 01/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi xây dựng tại khu vực Cốc Lải, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn của Công ty TNHH xây lắp 86 Đoàn 779, Quân khu I làm chủ đầu tư, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách sau:

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị, chức vụ

Nơi công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Ô. Lý Thái Hải

KS. Phó Chủ tịch

UBND tỉnh

Chủ tịch

2

Ô. Ngô Văn Viện

KS. Phó Giám đốc

Sở TNMT

Phó Chủ tịch

3

Ô. Hoàng Thanh Oai

Th.S. Chi cục Trưởng

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Ủy viên

4

Ô. Nguyễn Văn Minh

Th.S. Phó Chánh thanh tra

Sở TNMT

Ủy viên

5

Bà Võ Thị Nghĩa

KS. Trưởng phòng

Phòng KS, TNN- KTTV, Sở TNMT

Ủy viên

6

Ô. Nông Đình Thép

KS. Phó trưởng phòng

Phòng QLCN - Sở Công thương

Ủy viên phản biện

7

Ô. Nông Đức Di

Th.S. Trưởng phòng

Phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường

Ủy viên phản biện

8

Ô. Dương Hồng Linh

KS. Cán bộ

Phòng CSPCTP về Môi trường-CA tỉnh

Ủy viên

9

Ô. Lương Phương Nam

Th.S. Phó Trưởng phòng

Phòng TH-ĐTM, Chi cục Bảo vệ MT

Ủy viên Thư ký

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án nêu trên, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn thu phí thẩm định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ngành có thành viên tham gia Hội đồng, Giám đốc Công ty TNHH xây lắp 86 Đoàn 779, Quân khu I và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường